Публикации на проф. дин Велико Станчев Лечев


Лечев, Велико (2018) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г. Ч. 1. Велико Търново : Фабер, 2018, 294 с. ISBN 978-619-00-0725-8. COBISS.BG-ID 1285820644

Лечев, Велико (2018) Нови сведения за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г. - В: Герои, идеи, събития : Сборник с изследвания. Тутракан, 2018, с. 161-171 ISBN 978-619-176-125-8

Лечев, Велико (2014) Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2013, № 105, с. 3-33 ISSN 0323-9780(print), COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2012) Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на доц. д-р Владимир Попов. [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 201-217 ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Лечев, Велико (2011) Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново : Фабер, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-494-1. COBISS.BG-ID 1237481188

Лечев, Велико (2010) Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2009) Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин 1915 - 1916 г. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009, с. 150-162 ISBN 978-954-322-277-3. COBISS.BG-ID 1231023588

Лечев, Велико (2009) Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). - В: Историк със съдба на творец и преподавател : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 1-2 / Йорданка Ненова Спасова. Т. 1. / Ред. кол. Дора Щерева и др. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 215-231 ISBN 978-954-400-115-5. COBISS.BG-ID 1230537444

Лечев, Велико (2009) Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2009, № 97, с. 3-26 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2008) Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169 ISSN 978-619-208-125-6 (Print). ISBN 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID 1228475620

Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203 ISSN 0204-8906 (print) Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=1 COBISS.BG-ID 1119695844; COBISS.BG-ID (на статията) 1180868836

Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2. COBISS.BG-ID 1243117284

Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с. ISBN 954-8324-84-9. COBISS.BG-ID 1045302756

Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7. COBISS.BG-ID 1045302500

Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISSN 0204-8906 (print). Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=2 COBISS.BG-ID 1119695844. COBISS.BG-ID (на статията) 1174314724

Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4. ISBN 13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Лечев, Велико (2005) Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2005, Т. 4/5, с. 147-166. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124. COBISS.BG-ID (на статията) 1169086692

Лечев, Велико (2005) Oesterreich-Ungarische Schifffahrt auf der Donau 1916 - 1917. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2005, N 1-2, s. 41-66 ISSN 0204-8906 (print) Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-61149274807&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Letschev&st2=W.&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=e462bc15a3bd0444cfcc01a7f1893dce&sot=anl&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=37&s=AU-ID%28%22Letschev%2c+Weliko%22+26037387000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2005) Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2005, 428 с. ISBN 954-8324-79-2. COBISS.BG-ID 1045404900

Лечев, Велико (2004) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1916 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 8. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 185-220. ISBN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124; COBISS.BG-ID (на статията) 1163026148

Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716; COBISS.BG-ID (на статията) 1162842340

Лечев, Велико (2002) Oesterreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915 -1916 = [Austro-Hungarian merchant shipping on the Danube, 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2002, N 1-2, S. 55-79. ISSN 0204-8906 (print). Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&page=1&doc=3 SCOPUS - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67650882235&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=7f11a545a8ad2123a69a7cbae74429a0&sot=aut&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=18&s=AU-ID%2826037387000%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2002) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364. COBISS.BG-ID (на статията) 1160051172

Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172. ISBN 954-524-235-3. COBISS.BG-ID 1036607972

Лечев, Велико (1999) Форсирането на река Дунав през ноември 1916 г. (с оглед участието на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1997/1999, № 14-16, с. 170-182. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204. COBISS.BG-ID (на статията) 1154569444

Лечев, Велико (1999) Голямата речна война: австро-унгарската дунавска флотилия (юли-декември 1914 г). - Епохи. В. Търново : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, № 1-2, с. 123-150. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204. COBISS.BG-ID (на статията) 1156702180

Лечев, Велико (1997) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Долен Дунав 1915 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 6. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1997, с. 315-330. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (1996) Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507492

Лечев, Велико (1996) Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура ISBN 954-8258-70-6. COBISS.BG-ID 1029573604

Лечев, Велико (1996) Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1132487140

Лечев, Велико (1996) Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с. ISBN 954-799-636-3. COBISS.BG-ID 1030467044

Лечев, Велико (1995) Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.

Лечев, Велико (1995) Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с. ISBN 954-8259-13-3. COBISS.BG-ID 1028068580

Лечев, Велико (1995) Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100 ISSN1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204; COBISS.BG-ID (на статията) 1134574308

Лечев, Велико (1995) Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79. ISBN 954-524-108-X. COBISS.BG-ID 1030110948

Лечев, Велико (1995) Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507236

Лечев, Велико (1994) Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1127200740

Лечев, Велико (1994) Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930148

Лечев, Велико (1994) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с. ISBN 954-8582-02-3. COBISS.BG-ID 1026774756

Лечев, Велико (1993) Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73 ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Лечев, Велико (1993) Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1127653348

Лечев, Велико (1992) Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1149948644

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1151708132

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1149722852

Лечев, Велико (1992) Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1025129444

Лечев, Велико (1990) Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33 ISSN 0324-0967. COBISS.BG-ID 1121472996

Лечев, Велико (1990) Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1990) Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87 ISSN 0204 - 4080. COBISS.BG-ID 1119626468

Лечев, Велико (1988) Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1986) Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/