Публикации на гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова


Стефанова, Милена (2015) Mobile technologies and electronic governance Journal “Computer Modeling and New Technologies”, 19(4C)

Стефанова, Милена (2015) Модел за интегрирана полипараметрична идентификация при достъп от мобилно устройство до ИС за предоставяне на публични е-услуги. Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 5-6 март 2015

Стефанова, Милена (2015) Mobile Technologies and Electronic Governance The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015

Стефанова, Милена (2013) Контрол на достъп до мобилни приложения Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013.

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Стефанова, Милена (2012) Model for user’s identity protection by access to web-applications / Модель для защиты идентичности потребителей при доступе к web-приложениям V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанова, Милена (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Integration of Biometrics to the E-Health XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Identity Protection Accessing e-Government through the Biometric Authentication Methods 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’12, Bulgaria, Sofia, 6-8 September, 2012

Стефанова, Милена (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанова, Милена (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.877-880.

Стефанова, Милена (2011) Approaches for the implementation of biometrics (Подходи за приложение на биометрията) Майски четения "Дни на науката 2011" Велико Търново, 27 май 2011 г.

Стефанова, Милена (2011) Biometrics - the Future Identity Management Solution XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.873-876.

Стефанова, Милена (2011) Интегрирано управление на идентичност Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 17-18 ноември 2011.

Стефанова, Милена (2010) Архитектурният подход, основа за синхронизация на бизнеса и информационните технологии МАТТЕХ 2010 научна конференция с международно участие, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен

Стефанова, Милена (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стефанова, Милена (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2007) Teaching and Study into Internet Society Turkey

Стефанова, Милена (2006) Готовност на учителите в ОУ за интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение "Математика, информатика и компютърни науки" - научно-приложна конференция, Велико Търново

Стефанова, Милена (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/