Публикации на гл.ас. Русин Асенов Коцев


Коцев, Русин (2017) За един случай на синтактична минимизация в интернет комуникацията Сборник, посветен на проф. П. Радева

Коцев, Русин (2017) Български език. Учебник за 8. клас

Коцев, Русин (2017) Език vs технология (за взаимодействието и/или конкуренцията между езикови и технологични средства в писмената разговорна реч) Сборник, посветен на проф. М. Димитрова

Коцев, Русин (2017) Още веднъж за асиметрията в асихнронната интернет комуникация Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки

Коцев, Русин (2016) Асиметрия в асинхронната интернет комуникация Програма и резюметa. 55-та Годишна конференция на Русенския университет. Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 2016 г., с. 70.

Коцев, Русин (2016) За някои възможни функции на „неправилно“ поставените запетаи в писмената разговорна реч Форум „Българска граматика. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г., Велико Търново 2016 г., с. 126-137.

Коцев, Русин (2014) Sakr-v-net.com (Съкращенията в интернет комуникацията) Осми Арнаудови четения, Русе, 2014, с. 390-397.

Коцев, Русин (2014) Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том I и том II. Рецензия Български език, 2014, кн. 2, с. 105-108

Коцев, Русин (2013) Интернет граматици Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ (г. Уфа, 26-27 сентября 2013 г.). Уфа, РИЦ БашГУ, 2014, с. 254-263.

Коцев, Русин (2013) Нетикетът в университетските форуми Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сборник с доклади, Велико Търново, 2013, с. 20-30.

Коцев, Русин (2013) Правописна полиция Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Сборник с доклади, Велико Търново, 2013, с. 28-40.

Коцев, Русин (2012) За някои графични особености в интернет комуникацията Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, 9-10 ноем. 2012, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (e-издание), Велико Търново, 2012, с. 393-404.

Коцев, Русин (2011) Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин) Балкански калейдоскоп. Кн. 1. Варна, 2011, с. 109-131.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/