Публикации на проф. д-р Мария Антонова Спасова


Спасова, Мария (2019) Лексеми с корен *rot- в езика на ранни старобългарски преводи. – В: IN HONOREM 5. ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, 20–29.

Спасова, Мария (2018) Граматическите архаизми и редките думи като показател за първообраза на текст (Непроучен сръбски препис на Слово за Рождество на Йоан Предтеча, считано за вероятна творба на Климент Охридски). – В: Сборник с материалите от международната научна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“. София, Кирило-Методиевски научен център при БАН, 2018, 525–555. ISBN 978-054-9787-32-0.

Спасова, Мария (2018) Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част първа). –Palaeobulgarica, XLII (2018), 2, 38–60.

Спасова, Мария (2018) Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част първа). –Palaeobulgarica, XLII (2018), 3, 33–70.

Спасова, Мария (2018) Неизвестен архаичен превод на слово 5 от Лествицата на Йоан Синайски в сръбски ръкопис от XIV век. – В: Poznańskiе Studiа Slawistycznе (Habent sua fata libelli). 2018, № 14, 221–248.

Спасова, Мария (2018) Лексикална характеристика на неизвестен архаичен превод на слово 5 от Лествицата на Йоан Синайски в сръбски ръкопис от XIV век (Към въпроса за авторството на превода). – В: Преславска книжовна школа. Т. 18, Шумен, 2018, 85–108.

Спасова, Мария (2017) Нови щрихи към текстовата история на старобългарския превод на Слово за отсичане на главата на Йоан Кръстител. – Palaeobulgarica, XLI (2017), 3, 19–62.

Спасова, Мария (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. – В: Преславска книжовна школа. Т. 17, Шумен, 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7.

Спасова, Мария (2016) Източници за речта на Григорий Цамблак пред църковния събор в Констанц. – В: Сребърният век: нови открития. София, 2016, 91–111. ISBN978-619-176-063-3

Спасова, Мария (2016) Славянският превод на словото на Патриарх Филотей Кокин „На вси светии“ – проблеми на рецепцията. – В: Афон и славянский мир. Сборник 3. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Киев, 21–23 мая 2015 г. Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Святая Гора Афон, 2016, 345–359. ISBN 978-5-7117-0747-9

Спасова, Мария (2016) Беседа 1 от Учителното евангелие на Константин Преславски в славянската ръкописна традиция. – В: IN HONOREM 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 177–193.

Спасова, Мария (2016) Производни съществителни със суфикс --išt(e) в Търновската редакция на Стишния пролог. – В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Том 35. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2016, 81–104. ISSN 2534-918X

Спасова, Мария (2016) Слово за Връбница от Григорий Цамблак. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново, 2016, 488–494.

Спасова, Мария (2015) Проблеми на проучването на славянския Тържественик върху примери от преводни и оригинални текстове в МДА 48. – Библиотека. Списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история, ХХІІ (LXI), 2015, № 3, 115–132. ISBN 0861-847X.

Спасова, Мария (2015) Мотивът вграждане в Прѣставленїє стго єуⷢ҇лїста і͗ѡанна бгослѡва от Търновската редакция на Стишния пролог. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2015, 78–94. ISBN 978-954-07-4007-2.

Спасова, Мария (2015) Мотивът възраждане на живота през пролетта в народната песен Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала и в Oratio XLIV на св. Григорий Богослов – заимстване на мотив или вечна тема? – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2015, 247–256. ISBN 978-954-07-4007-2

Спасова, Мария (2015) Български препис на беседа 2 от Учителното евангелие на Константин Преславски. – В: Π Ο Λ Υ Ι Σ Τ Ω Ρ Scripta slavica Mario Capaldo dicata. Ответственный редактор Кристиано Дидди. Издательство „Индрик“ Москва – Рим, 2015, 267–281. ISBN 978-5-91674-368-5

Спасова, Мария (2015) Атонската Света гора и дейността на българските книжовници от XIII век. – В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум. Велико Търново, 17–19 октомври 2013. Велико Търново, 2015, 420–445.

Спасова, Мария (2015) Цамблаковата проповед ѻ͗ ѹ͗сопшииⷯ – социална картина на живота в България през XIV век. – Епохи (2015) Том 23, брой 2, 405–418.

Спасова, Мария (2014) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. XII, месец август. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, 360 стр., с. 87-321. ISBN 978-954-423-908-4. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2014) Григорий Цамблак – проповедникът. Похвално слово за светите четиридесет великомъченици. – Пламък. Творци от Великотърновския край. Кн. 2, 2014, 144–149.

Спасова, Мария (2014) 16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, 623 стр. ISBN 978-954-07-3764-5. COBISS.BG-ID 1269492196.

Спасова, Мария (2014) Григорий Цамблак – проповедникът. Похвално слово за светите четиридесет великомъченици. – Пламък. Творци от Великотърновския край. Кн. 2, 2014, 144–149.

Спасова, Мария (2014) Слово за починалите от Григорий Цамблак. – В: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki. Warszawa, 2014, 199–224. ISBN 978–83–64111–56–3

Спасова, Мария (2014) Неизвестен препис на беседа 45 и беседа 47 от старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски. – Старобългарска литература, кн. 49–50, 2014, 169–187.

Спасова, Мария (2014) Торжественник конца XV – начала XVI века из собрания Национального архива Республики Карелия – Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Филология, август, № 5 (142), август, 2014, 61–72. УДК 811.16.

Спасова, Мария (2014) Слово за Светия дух на Петдесетница – компилация или съставителство? – В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70–годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, 141–160. ISBN: 978–619–00–0096–9

Спасова, Мария (2014) Слово за Светия Дух на Петдесетница от Псевдо-Григорий Богослов в южнославянската и в източнославянската ръкописна традиция. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70–та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 2014, 253–271. ISBN 978–619–00–0108–9

Спасова, Мария (2014) Проф. дин Казимир Попконстантинов на 70 години. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70–та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 2014, 31–35. ISBN 978–619–00–0108–9

Спасова, Мария (2013) Лексикални варианти в старобългарския и в среднобългарския превод на Златоустовото слово In illud: Collegerunt Judaei. – сп. Български език. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110–годишнината от рождението на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев. Приложение. 2013, 76–95. ISSN 0005–4283

Спасова, Мария (2013) „Слово за покойниците“ от Григорий Цамблак. – Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл. Периодично издание на Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ n. 1/ 2013, an. XVIII, с. 63–89.

Спасова, Мария (2013) Григорий Цамблак проповедникът. Слово за монашеското житие. – Език и литература, 2013, 1–2, 137–145.

Спасова, Мария (2013) „Слово за покойниците“ от Григорий Цамблак. – Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл. Периодично издание на Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ n. 1/ 2013, an. XVIII, 63–89.

Спасова, Мария (2013) Григорий Цамблак проповедникът. Слово за монашеското житие. – Език и литература, 2013, 1–2, 137–145.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VIII, месец април. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 322 стр., 87-280. ISBN 978-954-423-831-5. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IX, месец май. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 354 стр., с. 83-316. ISBN 978-954-423-839-1. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. X, месец юни. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 348 стр., с. 85-312. ISBN 978-954-423-861-2. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. XI, месец юли. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 297 стр., с. 71-262. ISBN 978-954-423-887-2. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2012) Многократните преводи и проблемите на историческата лексикология. – В: Теория и практика на превода. Велико Търново, изд. Фабер, 2012, 27–38. ISBN 978–954–400–671–6

Спасова, Мария (2012) Неизвестен славянски превод на правило а҃⸱ и в҃⸱ от Посланието на Дионисий Александрийски. – Palaeobulgarica/Старобългаристика, XXXVI (2012), 4, 73–95.

Спасова, Мария (2012) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VII, месец март. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012, 333 стр., с. 99-290. ISBN 978-954-423-818-6. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2012) Старобългарският хомилиар, съхранен в български, руски и сръбски ръкописи от XII–XVI. (Първа част) – В: Преоткриване: Супрасълски сборник. Старобългарски сборник от X век. София, 2012, 127–139. ISBN 978–619–152–016–9.

Спасова, Мария (2012) Славянский перевод Слова На Великую пятницу Афанасия Александрийского в книжной практике южных и восточных славян. – В: Славянское и балканское языкознание. Палеославистика: слово и текст. Москва, 2012, 175–201. ISBN 5–7576–0262–7; 978–5–7576–0262–2

Спасова, Мария (2011) Исторически свидетелства в текстове от XIV–XVI век за избитите след 1393 г. сто и десет търновски първенци. – В: България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. IV. (Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев “България, земя на блажени...”. В. Търново, 29–31 октомври 2009 г.). Велико Търново, 2011, 300–308. ISBN 978-954-524-776-7.

Спасова, Мария (2011) Търновската редакция на Стишния пролог и езиковите среднобългарски иновации на граматично и лексикално равнище. – В: Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернщейна. Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С. Б. Бернщейна 15–17 марта 2011 г. Москва, 2011, 308–309. ISBN 5–7576–0225–2.

Спасова, Мария (2011) Слово и образ (Реалии между словесното описание на някои светци в житията им от Стишния пролог и техните образи върху иконите). – В: Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Велико Търново, 2011, 343–353. ISBN 978–954–400–472–9.

Спасова, Мария (2011) Текстологичната история на старобългарския превод на поучението за Неделя месопустна в руската книжовна практика XII–XIV век. – В: Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2011, 381–395. ISBN 1314–4065.

Спасова, Мария (2011) Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Втора част. – В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм XII–XV век. Девети международен симпозиум. Велико Търново, 15–17 октомври 2009 г. Велико Търново, 2011, 457–477. ISBN 954–524–339–2(Т9)

Спасова, Мария (2011) Преславският събор – кѫпѣль въсѣхь ѡжидаєть – В: Проф. Върбан Вътов *70 години* Юбилеен сборник. Велико Търново, 2011, 357–384. ISBN 978–954–524–810–8

Спасова, Мария (2011) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VI, месец февруари. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2011, 404 стр., с. 131-366. ISBN 978-954-423-711-0. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2010) триглѣнъ – sensus ignotus? – Език и литература, LXIII (2010), 1–2, 184–189.

Спасова, Мария (2010) Св. Григорий Богослов. Слово на Пасха. – сп. Слово и образ, 2/2010, 3–4.

Спасова, Мария (2010) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. V, месец януари. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010. 452 стр., с. 141-413. ISBN 978-954-423-638-0. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2010) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IV, месец декември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010, 592 стр., с. 193-542. ISBN 978-954-423-603-8. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2010) Архаичен превод на кратък вариант на поучението за Неделята на блудния син. – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново, 2010, 153–167. ISBN 978-954-524-724-8.

Спасова, Мария (2010) Езикови особености на превода в откъс от българско ръкописно евангелие от XIII век. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Велико Търново, 2010, 73–92. ISBN 978-954-400-266-4.

Спасова, Мария (2010) Славянският превод на Слово за Връбница (Цветница) от Йоан Златоуст и проблемът за късните славянски преписи като достоверно свидетелство за архетипа на превода. – В: Пэние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, 400–417. ISBN 978-954-91538-8-0.

Спасова, Мария (2010) Maria Spasova (Veliko Tărnovo), William R. Veder (Deerfield, IL). Copying, Copy Editing, Editing and Recollating Three Chrysostomian Lenten Homilies in Slavonic. Polata knigopisnaia. Vol. 38 (2010), 97–145.

Спасова, Мария (2010) Преславски етап от формирането на старобългарския хомилиар. (Беседата за Неделя сиропустна) – В: Преславска книжовна школа. Т. 11, Шумен, 2010, 108–123. ISBN 978-954-400-440-8.

Спасова, Мария (2010) „Поучение за четвъртата неделя на Великия пост“ от Йоан Златоуст (Езикът на превода като показател за времето на превеждане). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.10. Велико Търново, 2010, 654–664. ISBN 978-954-524-762-0

Спасова, Мария (2010) Григорий Цамблак. Похвално слово за отците от Констанцкия събор. – В: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. Съставителство Донка Петканова. Велико Търново, 2010, 136–140.

Спасова, Мария (2009) Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново, 2009, 298–308. ISBN 978-954-524-693-7.

Спасова, Мария (2009) Приписка с името на книжовника Дионисий в български ръкопис от 1355/1365 г. – В: „България, земя на блажени…“ Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, 2009, 423–433. ISBN 978-954-8387-55-2.

Спасова, Мария (2009) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IІ, месец октомври. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009, 498 стр., с. 146-458. ISBN 978-954-423-527-7. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2009) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІII, месец ноември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009. 482 стр., 143-448. ISBN 978-954-423-557-4. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2009) Григорий Цамблак. Похвално слово за светите и върховни апостоли Петър и Павел от Григорий, монах и презвитер. – сп. Слово и образ, 1/2009, 81–89.

Спасова, Мария (2009) Григорий Цамблак. Похвално слово за преподобните отци. – сп. Език и литература. Брой 1–2/2009, 9–12.

Спасова, Мария (2008) Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Първа част. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен: УИ „К. Преславски“, 2008, 125–164. ISBN 978-954-577-492-8. COBISS.BG-ID 1229264356.

Спасова, Мария (2008) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. І, месец септември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2008, 448 стр., с. 171-401. ISBN 978-954-423-460-7. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2008) „Къде са отишли...“ или „Откъде са дошли парорийските ръкописи?“ – В: Киприанови четения. Велико Търново, 2008, 399–406. ISBN 978-954-524-641-8.

Спасова, Мария (2008) Клонки от “родословното дърво” на някои старобългарски съчинения. – Старобългарска литература. Кн. 39–40. 2008, 132-142.

Спасова, Мария (2007) Приписката за стареца Йоан и проблемът за Атонската редакция на старобългарските книги. – В: Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Велико Търново, 2007, 211–229. ISBN 954-524-339-2

Спасова, Мария (2007) Замена глаголицы кириллицей – дело книжника или государственный акт культурного правителя? – В: Кириллица и глобализирующийся мир. София, 2007, 9–22. ISBN 978-954-91742-2-9

Спасова, Мария (2007) Кое Учително евангелие е преведено от Константин Преславски (За формалната логика и за логиката на фактите). – В: Кирило-Методиевски студии. Книга 17. Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX–X век. София, 2007, 638–663. ISBN 0205-2253

Спасова, Мария (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. Велико Търново, 2007. 223 стр.

Спасова, Мария (2006) Проф. Харалампиев – на шейсет години. – Проглас, 2006, кн. 2 (XV), 196–201.

Спасова, Мария (2006) Поучения за неделите на Великия пост (Зогр. № 134) и проблемът за формирането на Хомилиар II в славянската книжовна практика. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 397–408. ISBN 10: 954-775-500-5; ISBN 13: 978-954-775-500-0

Спасова, Мария (2006) Изповедна молитва в Учителното евангелие от 1343 г. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново, 2006, 149–161. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5

Спасова, Мария (2006) Преписване, поправяне, редактиране и сверка на славянския превод на три Златоустови великопостни слова (съавторство Уйлям Федер, Мария Спасова). – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006, 53–107. ISBN 10: 954-577-401-0; ISBN 13: 978-954-577-401-0

Спасова, Мария (2005) Оксфордското евангелие от 1429 г. и въпросът за кодификацията на славянския евангелски превод при Патриарх Евтимий Търновски. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. IV. Текстове в архитектура и образи. София, 2005, 240–245. ISBN 954-07-2147-4

Спасова, Мария (2005) Редки и диалектни думи в среднобългарското Учително евангелие от 1343 г. – В: Сборник Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. ВеликоТърново, 2005, 173–184. ISBN 954-524-485-2

Спасова, Мария (2005) Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на моравско-панонската им мисия. – В: ...нѣстъ ѹченикъ надъ ѹчителемь своимъ Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005, 106–144. ISBN 954-07-2222-5

Спасова, Мария (2005) На коя дата и през кой месец се е провел Преславският събор от 893 година. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен: УИ „К. Преславски“, 2005, 84–101. ISBN 954-577-321-9. COBISS.BG-ID 1045037540.

Спасова, Мария (2004) Лексикални особености на славянския евангелски превод в Учителното евангелие от 1343 г. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов по случай 70-годишнината му. – Велико Търново, 2004, 109–127. ISBN 954 524 410 0

Спасова, Мария (2004) Руски препис от ранния превод на поучението за блудния син и проблемът за състава на Учителното евангелие на Константин Преславски – МГУ, Филологический факультет. Славянский вестник. Выпуск 2. К 70-летию от В.П. Гудкова. Москва, 2004, 339–359. ISBN 5-317-01024-4

Спасова, Мария (2004) Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. – В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003. София, 2004, 71–127. ISBN 954-616-132-2

Спасова, Мария (2003) Евангелските цитати в среднобългарското Учително евангелие и проблемът за редакциите на славянския превод на Евангелието. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. София, 2003, 367–379. ISBN 954-07-1798-1

Спасова, Мария (2003) Кога се е състояла Клокотнишката битка – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, 435–444. ISBN 954-9942-55-4

Спасова, Мария (2002) Производните съществителни за лица в проповедите на Григорий Цамблак. – В: Материали от научната конференция на тема “Професор Беньо Цонев и българският език”. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Книга 2. Езикознание. Том 33, 1997. Велико Търново, 2002, 45–58. ISBN 0204 6369

Спасова, Мария (2002) Дефинитивните позиции на литературната наука – азбука на знанието или ограничение за ново познание. – В: Българистични проучвания. Т. 8. Велико Търново, 2002, 30–64. ISBN 954-775-130-1

Спасова, Мария (2001) Три фразеологични калки от гръцки и развитието им в българския език. – В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин. Велико Търново, 2001, 358–366. ISBN 954-524-201-9

Спасова, Мария (2001) За значението на вѣтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 79–85. ISBN 954-524-284-1. COBISS.BG-ID 1036267748

Спасова, Мария (1999) Български език за чуждестранни българисти [Цанков, К., Б. Байчев, М. Спасова]. Велико Търново, 1999, 224 стр.

Спасова, Мария (1999) Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий Богослов. - В: Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 231–253. ISBN 954-524-214-0.

Спасова, Мария (1999) Сложните думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 167 стр. ISBN 954 524 212 4. COBISS.BG-ID 1034445796.

Спасова, Мария (1998) За старобългарския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий. – (съавторство: Мария Спасова, Пламен Павлов). в. Литературен форум, 1998, бр. 38, с. 1, 10; online: www.litera.bg/publish 13/ 06.09.2006/, № 9 (82).

Спасова, Мария (1998) Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, XXII (1998), 4, 50–74.

Спасова, Мария (1998) Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 69–86. ISBN 954 736 005 1

Спасова, Мария (1998) Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през ХІV в. (Върху материал от превода на Слово за Тoмина неделя от Григорий Богослов). – В: Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 105–114.

Спасова, Мария (1998) Още веднъж за похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания. 3. Велико Търново, 1998, 29–50. ISBN 954-524-192-6

Спасова, Мария (1997) Още веднъж за Цамблаковото въсѣ древнѣа ѹпразнивь от „Похвално слово за Евтимий”. – В: Проглас, 6, 1997, 3–4, 36–50.

Спасова, Мария (1997) За значението на житьница от Крепчанския недатиран надпис – В: Епохи, 1–2, 1997, 120–129.

Спасова, Мария (1997) Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. Т. 2. В. Търново, 1997, 161–180. ISBN 954 8258 86 2. COBISS.BG-ID 1030969316.

Спасова, Мария (1996) Капитален лексикографски труд. Старославянский словарь (по рукописям X – XI веков) – Проглас, 1996, 1, 99–102.

Спасова, Мария (1996) Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий. – В: Palaeobulgarica, 20, 1996, 3, 55–75.

Спасова, Мария (1996) Химнографските части в Слово на Успение Богородично от Григорий Цамблак. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, 1996, 73–91. ISBN 954 8258 70 6

Спасова, Мария (1995) Откъсите от слова на Григорий Богослов от Симеоновия сборник (по преписа от 1073 г.). Текстологични и лексикални проблеми. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Велико Търново, 1995, 43–78. ISBN 954-524-121-7

Спасова, Мария (1995) Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов (Текстологически и лексикални проблеми). – В: Проглас, 4, 1995, 2, 3–19.

Спасова, Мария (1995) Моят Ботев (Лингво-стилистичен анализ на стихотворението „Хаджи Димитър”) – В: Майстори на българското художествено слово. 9 клас. Велико Търново, 1995, 259–266. ISBN 954-426-121-4

Спасова, Мария (1995) Похвално слово за отците от Констанцкия събор от Григорий Цамблак. – Епохи, 1995, 1, 79–82.

Спасова, Мария (1995) Слово за пресветлото Рождество на Иисуса Христа от Григорий Богослов. – Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. София, 1995, 119–128.

Спасова, Мария (1994) Към въпроса за възникването на членната форма в българския език. – В: Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, 89–99. ISBN 954-524-072-5

Спасова, Мария (1994) Слово за божествените тайни от Григорий Цамблак. – Духовна култура, 1994, 8, 1–12.

Спасова, Мария (1994) Към въпроса за значението на храбръ, чрьта и прѣложение кънигъ в препис от преславския превод на словата на Григорий Богослов. – В: Проглас, 3, 1994, 2, 13–23.

Спасова, Мария (1994) Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237–254. ISBN 954 524 076-8. COBISS.BG-ID 1027793124.

Спасова, Мария (1994) Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, Велико Търново, 1994, 305–319. ISBN 954 524 090-3

Спасова, Мария (1994) Славянският превод на 16-те слова на Григорий Богослов (Текстологични и лексикални проблеми). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на филологическите науки”. Велико Търново, 1994, 29 стр.

Спасова, Мария (1993) Към въпроса за славянския превод на Лѣтописьць въ кратцѣ на патриарх Никифор. – В: Die slawischen Sprachen, 33, 1993, 81–91.

Спасова, Мария (1992) Слово за светите имена в Ерусалим. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 155–158.

Спасова, Мария (1992) Арсений Солунски. Описание на светите места в Палестина. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 159–161.

Спасова, Мария (1992) Козма Индикоплевс. Из „Християнска топография”. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, с. 59–67; с. 118–136; 202–207.

Спасова, Мария (1992) Османската експанзия на Балканите, отразена в книжовните паметници от XIV – XV в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературните паметници от XIV – XVIII в. Велико Търново, 1992, 467–472.

Спасова, Мария (1992) Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, 77–95. ISBN 954-524-021-0. COBISS.BG-ID 1025837028.

Спасова, Мария (1989) Scriptio continua и ролята на един предлог. – В: Palaeobulgarica, 13, 1989, 2, 55–70.

Спасова, Мария (1986) Мъчение на Юлиания [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 415–423.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Яков Черноризец [М. Спасова, Кл. Иванова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 429–439.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 89–108.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 308–376.

Спасова, Мария (1986) Пространно житие на Теодосий Търновски от патриарх Калист [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 443–467.

Спасова, Мария (1985) Български език за чуждестранни слависти и българисти [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. София, 1985, 254 стр.

Спасова, Мария (1985) Аналогични моменти в развоя на бъдеще време в български и английски език. – БЕ, 31, 1985, 452–457.

Спасова, Мария (1985) Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 334–340. ISBN 28: 953 517 261-1

Спасова, Мария (1983) Български преписи в Лвовските ръкописни фондове. – В: Историко-филологически изследвания. Велико Търново, 1983, 183–192.

Спасова, Мария (1983) Христоматия по история на българския език [Давидов, А., Ив. Харалампиев, М. Дамянова (=Спасова)]. София, 1983, 317 стр.

Спасова, Мария (1983) Научна сесия за българо–украинските връзки през вековете [М. Дамянова (= Спасова), К. Пенчиков]. – Исторически преглед, XXXIX, 1983, 1, 166–169.

Спасова, Мария (1982) История на българския език. Текстове, анализи и речник [Давидов, А., П. Ковачева, М. Дамянова, Ив. Харалампиев]. Велико Търново, 1982, 216 стр.

Спасова, Мария (1980) Да говорим български език [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. Велико Търново, 1980, 300 стр. (офсет).

Спасова, Мария (1980) Синонимична образност в „Жертвени клади” на Асен Разцветников. – ЕЛ, 1980, 1, 63–68.

Спасова, Мария (1978) Традициите на българистиката в Лвовския университет. – В: Октомври и съвременността. В. Търново, 1978, 469–473.

Спасова, Мария (1978) Об одном имтересном моменте в неисследованном списке сочинения Черноризца Храбра О писменьхъ. – Palaeobulgarica, 2, 1978, 3, 80–87.

Спасова, Мария (1978) Похвальне слово Григория Цамблака на соборi в Констанцi i традицiï Тирновськоï лiтературноï школи (Проблеми стилю i мови). – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 70–89. ISBN 70202-056 453–78

Спасова, Мария (1978) А. Давидов. Речник–индекс на Презвитер Козма. София, 1976. [Дам’янова М. А. (=Спасова), Г. П. Тиртова]. – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 136–138.

Спасова, Мария (1972) Свищовски сборник от XVI в. – В: Студентски изследвания. 1. Велико Търново, 1972, 7–28.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/