Публикации на проф. д-р Мария Антонова Спасова


Спасова, Мария (2014) 16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, 623 стр. ISBN 978-954-07-3764-5. COBISS.BG-ID 1269492196.

Спасова, Мария (2014) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. XII, месец август. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, 360 стр., с. 87-321. ISBN 978-954-423-908-4. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VIII, месец април. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 322 стр., 87-280. ISBN 978-954-423-831-5. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IX, месец май. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 354 стр., с. 83-316. ISBN 978-954-423-839-1. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. X, месец юни. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 348 стр., с. 85-312. ISBN 978-954-423-861-2. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2013) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. XI, месец юли. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 297 стр., с. 71-262. ISBN 978-954-423-887-2. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2012) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VII, месец март. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012, 333 стр., с. 99-290. ISBN 978-954-423-818-6. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2011) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VI, месец февруари. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2011, 404 стр., с. 131-366. ISBN 978-954-423-711-0. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2010) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IV, месец декември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010, 592 стр., с. 193-542. ISBN 978-954-423-603-8. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2010) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. V, месец януари. Ред. Е. Томова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010. 452 стр., с. 141-413. ISBN 978-954-423-638-0. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2009) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IІ, месец октомври. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009, 498 стр., с. 146-458. ISBN 978-954-423-527-7. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2009) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІII, месец ноември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009. 482 стр., 143-448. ISBN 978-954-423-557-4. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2008) Лексикален индекс. - В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. І, месец септември. Ред. Р. Павлова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2008, 448 стр., с. 171-401. ISBN 978-954-423-460-7. COBISS.BG-ID 1229738468.

Спасова, Мария (2008) Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Първа част. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен: УИ „К. Преславски“, 2008, 125–164. ISBN 978-954-577-492-8. COBISS.BG-ID 1229264356.

Спасова, Мария (2005) На коя дата и през кой месец се е провел Преславският събор от 893 година. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен: УИ „К. Преславски“, 2005, 84–101. ISBN 954-577-321-9. COBISS.BG-ID 1045037540.

Спасова, Мария (2001) За значението на вѣтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 79–85. ISBN 954-524-284-1. COBISS.BG-ID 1036267748

Спасова, Мария (1999) Сложните думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 167 стр. ISBN 954 524 212 4. COBISS.BG-ID 1034445796.

Спасова, Мария (1999) Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий Богослов. - В: Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 231–253. ISBN 954-524-214-0.

Спасова, Мария (1997) Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. Т. 2. В. Търново, 1997, 161–180. ISBN 954 8258 86 2. COBISS.BG-ID 1030969316.

Спасова, Мария (1994) Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237–254. ISBN 954 524 076-8. COBISS.BG-ID 1027793124.

Спасова, Мария (1992) Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, 77–95. ISBN 954-524-021-0. COBISS.BG-ID 1025837028.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/