Публикации на гл.ас. д-р Велин Димитров Петров


Петров, Велин (2019) Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 342–359.

Петров, Велин (2019) Предходници и следовници. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 361–363.

Петров, Велин (2018) М-повторенията в българската реч. // Проблеми на устната комуникация. Книга 11. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, стр. 37–83. [В съавторство със Ст. Буров] Велико Търново

Петров, Велин (2017) Български език за 6. клас. София: Скорпио, 2017. 176 стр. ISBN 978-954-792-741-4. [В съавторство със Ст. Буров, В. Сашева, Хр. Братоева]

Петров, Велин (2017) Събирателните имена в българската топонимия (Предварителни бележки). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 278–285.

Петров, Велин (2017) [Рец.] Стоян Буров. Исследования по грамматике современного болгарского языка. Тверь, 2016, 260 с. // Български език. Год. LXIV. Кн. 2. София: ИК "Емас", 2017, стр. 94–105.

Петров, Велин (2016) 130 години от рождението на Афанасий Селишчев. // Съпоставително езикознание. XLI, 4. София, 2016, стр. 82–87.

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Проглас. Год. XXV. Кн. 1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 225–227. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Съпоставително езикознание. XLI, 2. София, 2016, стр. 145–147. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Един случай на употреба на пълен инфинтив в българския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 303–312.

Петров, Велин (2016) Десет години Център за гръцки език и култура. // Проглас. Год. XXV. Кн. 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 545–547. [В съавторство с Цв. Манджукова]

Петров, Велин (2016) Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров на 65 години. // Български език. Год. LXIII. Кн. 3. София: ИК "Емас", 2016, стр. 138–142.

Петров, Велин (2016) За ударението на няколко думи в съвременния български език. // Проблеми на устната комуникация. Книга 10. Част ІІ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 115–122.

Петров, Велин (2016) За още едно неотбелязано значение на наставката -ица в българския език. // Българският език – история и съвременност. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 88–97.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в съвременния български език (С оглед на граматическите, словообразувателните и лексикосемантичните им особености). // Български език. Год. LXII. Кн. 3. София: ИК „Емас”, 2015, стр. 54–64.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Пловдив: Жанет 45, 2015. 456 стр. ISBN 978-619-186-055-5.

Петров, Велин (2014) Оценъчна събирателност на някои български наставки (-я, -оля). // Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963–2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 11–19.

Петров, Велин (2014) Старобългарски събирателни имена от X–XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 104–114.

Петров, Велин (2014) За някои особености на събирателните имена – етноними в български език. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, стр. 270–278.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2014, 32 стр.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена за назоваване на съвкупности от растения в българския език. // Славянски диалози. Год. XI. Кн. 15. Пловдив, 2014, стр. 80–87.

Петров, Велин (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. // Български език. Год. LXI. Кн. 1. София: ИК „Емас“, 2014, стр. 126–128. [В съавторство със С. Коева]

Петров, Велин (2013) Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век). // Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. VI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 375–389.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: Ивис, 2013, стр. 456–471.

Петров, Велин (2013) Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност. // Електронно списание LiterNet, № 12 (169), 2013.

Петров, Велин (2013) Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX–XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Фабер, 2013, стр. 152–167.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 357–370.

Петров, Велин (2011) Човекът и виртуалната реалност. // Балкански калейдоскоп. Книга на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Варна: Славена, 2011, стр. 221–226.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/