Публикации на гл.ас. д-р Пламена Ванева Пенчева


Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като метод за мотивиране Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 2, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 147-156, В. Търново, 2019, Ред. колегия В. Христова; ISSN 2603-4093

Пенчева, Пламена (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна Конференция „съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Пенчева, Пламена (2019) Производителността на труда и възнаграждението на труда (по примера на предприятия от пивоварната индустрия в България) Велико Търново, изд. Ай анд Би, ISBN: 978619-7281-53-8 COBIS.BG-ID-1290822884

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като идеал в управлението Сборник с доклади "Идеи, идеали - възход и крушение", Международна научна конференция, Русе, 2019, том 2, с. 52-60, ISBN 978-619-7404-0-8

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администерации в Северен централен район на Република българия ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ Т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (ONLINE); стр. 322-338.

Пенчева, Пламена (2018) Communication management - or how to manage communicatioin in organization. Collective Scientific book of Faculty of Economic, "St. Cyril and St. Methodius" University of velico Tarnovo Annual Conference, dedicated to the 25th anniversary of the Faculty establishmant, held on 28-29. 09. 2017 in Arbanassi, Veliko Tarnovo. Development of the bulgarian and europian economies - challenges and opportunites Vol. 1, University publishing house "St. Cyril and St. Methodius" Editiorial Bord, V. Hristova, Veliko Tarnovo 2018, с. 203-206. ISBN 2603-4093

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие сп. „Управление и устойчиво развитие“, том 68,издание на Факултет "Стопанско управление" при Лесотехнически университет, София, Ред. колегия И. Палигоров, 2018, с. 51-56, ISSN 1311-4506, COBISS.BG-ID - 1121374436

Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2018) Комуникационен мениджмънт - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2017) Дисбалансите между демографската ситуация и обучението в България. Сб. статии от Първа научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите", 17-18 ноември 2016 г., В. Търново, Ред. колегия - Вихрен Бузов, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, с. 268-277, ISBN - 987-619-208-139-3

Пенчева, Пламена (2017) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий” сп. Медии и комуникации на 21. век , 2017, 1, с. 123-126. ISSN 2603-3089

Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда. списание Индустриален мениджмънт, 2016, 13 (2), с. 7-14. Print ISSN 1312-3793

Пенчева, Пламена (2016) Управление на интеграционните процеси

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново, COBBISS.BG-ID 1275337444

Пенчева, Пламена (2015) Предизвикателството да повишим производителността на труда при административният персонал. Сб. от Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. Ред. к. Л. Варамезов. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, с. 146-151. ISBN 978-954-23-1086-0 COBISS.BG-ID 1281047012

Пенчева, Пламена (2015) Проблемна зона: Производителност на труда. Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с 62-81., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876

Пенчева, Пламена (2015) Възможни управленски решения, свързани с проблемна зона "Производителност на труда" Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с 122-123., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876

Пенчева, Пламена (2014) Порочният кръг и производителността на труда. Сб. от 12 Международна научна конференция "Мениджмънт и инжинеринг` 14", Созопол, 22-25 юни 2014 г. Ред. к. Мл. Велев. т. 2, 2014, с. 1093-1097. ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство. Сб. с научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г., Ред. к. М. Павлова, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2014, с.1-7 ISBN 978-954-9689-84-6 COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Пламена (2014) Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата. Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Ред. к. Т. Димитрова. Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014, т. 1. с. 445-449. ISBN 978-619-202-036-1

Пенчева, Пламена (2014) Европа за ефективно използване на човешкия ресурс – ракурс „Европа 2020”. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, Секция „Стопански факултет”, в. Търново, 10 май 2013 г., Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 178-183, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Пламена (2013) Европа-България и производителността на труда. Сборник докладии от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с. 31-34. Изд. Комплекс на НВУ „В. Левски”, 16-18 октомври 2013, В. Търново. ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1265199332.

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, с. 496-503. ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 126157300.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/