Публикации на гл.ас. д-р Силвия Петева Коева


Коева, Силвия (2018) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването. Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 179 - 195, ISBN 978-954-322-917-8.

Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.

Коева, Силвия (2017) Видовете словосъчетания в българския език Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Ред. колегия: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 101–115, ISBN 978-619-208-123-2.

Коева, Силвия (2017) Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 371, ISBN 978-619-208-121-8 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Коева, Силвия (2016) Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част I. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 204 - 226. ISSN 2367-8712.

Коева, Силвия (2015) Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181

Коева, Силвия (2015) Автореферат на дисертация на тема „Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от информационни интернет сайтове)“ УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Коева, Силвия (2014) Приносът на Норман Феърклъф за развитието на критическия анализ на дискурса Общуване без граници. Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „Абагар“, В.Търново

Коева, Силвия (2014) Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език Арнаудов сборник. Т. 8. „ЛЕНИ-АН“, Русе

Коева, Силвия (2013) Манипулативно изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербалната фраза сп. "Проглас", В. Търново

Коева, Силвия (2013) Квантификация и манипулация Годишник на Филологическия факултет. Т. 11. УИ „Н. Рилски“, Благоевград

Коева, Силвия (2011) Преодоляване на интерференцията при некоординиран билингвизъм в обучението по български език в начална образователна степен /Върху конкретен материал на говорещи турски език ученици/ Балкански калейдоскоп. „Славена“, Варна.

Коева, Силвия (0) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/