Публикации на ас. д-р Красимира Миленова Василева


Василева, Красимира (2017) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременното българско езиково съзнание (По данни от психолингвистичен експеримент). В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 405-419. ISBN 978-619-208-123-3

Василева, Красимира (2016) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни). В: Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 146-158. ISBN 987-619-208-048-8

Василева, Красимира (2014) Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика). В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Х, Бонджолов, С. Буров, М. Григорова, В. Колева, Л. Костова, Б. Братанова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 59-68. ISBN 978-954-975-4

Василева, Красимира (2013) Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия). В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Т.11. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 290-298. ISSN 1312-0493

Василева, Красимира (2013) Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика). В: Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 41-50. ISBN 978-954-400-985-4

Василева, Красимира (2013) Концептът любов в българската паремиология. В: Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 31-42. ISBN 978-954-400-957-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/