Публикации на проф. д-р Жулиета Иванова Савова


Савова, Жулиета (2018) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 3. клас. - София: „Просвета”, 2018, 44 с. ISBN 978 -954-01-3063-7

Савова, Жулиета (2018) "Дванайсетте рожденни дарове" по пътя на проф. д-р Емилия Василева. - В: Детето и педагогиката, Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Е. Василева, София-Просвета - София АД, 2018, с. 463-465 ISBN 978-954-01-3806-0

Савова, Жулиета (2017) Книга за учителя за 2. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2017, 56 с. ISBN 978 -954-01-3110-8.

Савова, Жулиета (2017) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 2. клас. София: „Просвета”, 2017, 39 с. ISBN 978 -954-01-3064-4

Савова, Жулиета (2017) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 1. клас. София: „Просвета”, 2015, 2017, 44 с. ISBN 978 -954-01-3063-7

Савова, Жулиета (2016) Качество на средното образование в светлината на аналитичния профил на ученето, Сборник ДИУУ, е-списание, УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 София : УИ "Св. Климент Охридски"

Савова, Жулиета (2015) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 4. клас. - София: „Просвета”, 2015, 43 с. ISBN 978 -954-01-3107-8.

Савова, Жулиета (2015) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 2. клас. София: „Просвета”, 2015, 39 с. ISBN 978 -954-01-3064-4

Савова, Жулиета (2015) Книга за учителя за 1. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2015, 54 с. ISBN 978 -954-01-3108-5. София : Просвета

Савова, Жулиета (2015) Книга за учителя за 2. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2015, 56 с. ISBN 978 -954-01-3110-8.

Савова, Жулиета (2015) Книга за учителя за 3. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2015, 54 с. ISBN 978 -954-01-3106-1.

Савова, Жулиета (2015) Книга за учителя за 4. клас. Азбука на правилата, София: Просвета, 2015, 62 с. ISBN 978 -954-01-3117-7.

Савова, Жулиета (2015) Съвременни тенденции във висшето образование –академично писане. В: Юбилейна международна научна конференция: 30 години педагогически факултет, В. Търново: Фабер, 2015, с. 101-105 ISBN 978-619-00-0352-6

Савова, Жулиета (2015) Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 3. клас. - София: „Просвета”, 2015, 44 с. ISBN 978 -954-01-3063-7

Савова, Жулиета (2014) Идеи и практики на професионализъм. Американски модел за подготовка(и оценяване) подготовката на учители - В: Сборник с доклади от конференция с международно участие - „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 56-60 ISBN 978-954-07-3522-1

Савова, Жулиета (2014) Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: Просвета, 2014. 200 с. ISBN 978-954-01-3080-4

Савова, Жулиета (2014) Култура на академичното писане. - Пловдив: “Астарта”, 2014, (119 с.) ISBN 978-954-350 – 201-6

Савова, Жулиета (2014) Инструмент за оценяване представянето на учителя (TPAI – R) // Педагогически Алманах. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISSN 1310-358X

Савова, Жулиета (2014) Тенденции в развитието на образованието и предизвикателства пред квалификацията на учителите в условията на „плоския свят» // Сборник: 60 ГОДИНИ ДИУУ: ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. - София : УИ на СУ «Св. Климент Охридски», 2014 (с. 34-45), ISBN 978-954-07-3799-7 София : УИ "Св. Климент Охридски"

Савова, Жулиета (2013) Рефлексия върху малка отсечка от пътя на българското образование днес (представи за преподаване и комуникация, училищни модели) // Е-списание Реторика и комуникация, бр.8, 2013, ISSN 1314-4464

Савова, Жулиета (2013) Дистанционното образование – наложена потребност или възможност за професионализъм без граници, В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически Алманах, XXI бр. 1, 2013, с. 7-27 ISSN 1310-358X Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Савова, Жулиета (2013) Новите технологии в началното образование // Е сборник с доклади от международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“. - Стара Загора, 2013, 8 с., ISBN 978-954-314-076-3

Савова, Жулиета (2013) От професионализма на Януш Корчак до визията за професионализъм на Паркър Палмър. - В: Януш Корчак - гражданин на света, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", Югозападен университет, 2013, с. 48-58 ISBN 978-954-680-915-5

Савова, Жулиета (2012) Професионализмът в образованието и учителската професия, Педагогически Алманах, В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", бр. 2, 2012, с. 7-18 ISSN 1310-358Х

Савова, Жулиета (2004) Bulgaria – Country Report - In: The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in South East Europe, by Ecker and A., McLaughlin, M., Starsbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004, pp. 77-90 ISBN: 978-92-871-5335-7

Савова, Жулиета (2003) Models of Initial Training for History Teachers. - In: Initial Training for History Teachers: Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. History Education, Ed. Alois Ecker, Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2003, pp. 71-84 ISBN 92-871-5335-3

Савова, Жулиета (2003) Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0 София : Сиела

Савова, Жулиета (2002) Хол, Скот, Отговорности и предизвикателства пред училищните съветници в американските училища, Педагогика, бр. 1, 2002, с. 88-95 ISSN 0861-3982

Савова, Жулиета (2002) Хънли, Сойер, Решаването на проблеми в американските училища, Педагогика, бр.1, 2002, с.79-87 ISSN 0861-3982

Савова, Жулиета (2001) Educational Attainment: 15.1 General Education and 15.3 Continuing Education: In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, Eds. Genov, N. and Anna Krasteva, Canada, Toronto: McGill-Queen’s University Press, Montreal @ Kingston, London: Ithaka, 2001, pp. 426-430, p. 439 ISBN 3-89626-2016-5

Савова, Жулиета (2000) Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, с. 3-8 ISSN 0861-3982

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/