Публикации на доц. д-р Теодора Димитрова Вълова


Вълова, Теодора (2015) Бъдещите учители и проект „Студентски практики” / THE FUTURE TEACHERS AND THE “STUDENTS’ PRACTICES” PROJECT В: сп. „Педагогика“, ISSN 0861-3982, С., Изд. 87, бр. 9, 2015, с. 1213 – 1231.

Вълова, Теодора (2015) Компетентностен подход и развитие на комуникативноречеви умения в детската градина В сб. Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование, ISBN: 978-619-207-016-8, 2015г.

Вълова, Теодора (2015) Проучване на началната методическата подготовка на бъдещите учители по дисциплините „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ Сборник доклади: Европейски стандарти в спортното образование, Враца. ISBN: 978-954-9689-94-5, 2015, с. 167-181.

Вълова, Теодора (2015) INFORMATION LITERACY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет, Университетско издателство: “Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN: 978-619-208-001-3, 2015, с. 205 – 212.

Вълова, Теодора (2014) Наставничеството - модел за професионално усъвършенстване и кариерно развитие на студентите - професионални бакалаври. В сб: Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN: 978-524-994-5, 2014г.

Вълова, Теодора (2014) Ролята на наставничеството за професионалната подготовка на студентите В: Сборник: Областна конференция „Детската градина – вълшебният свят на децата” – Плевен, Плевен, 26.03.2014.

Вълова, Теодора (2014) Учителски мрежи и професионално развитие В: сп. „Педагогика“ ISSN 0861-3982, С., бр. 1, 2014, с. 17 – 29.

Вълова, Теодора (2014) Проектната дейност в часовете по български език – ефективен подход за развитие на уменията на 21. век В сб: Тринадесета научна сесия за студенти и преподаватели, в рамките на „Юбилеен месец на науката” 40 години Медицински университет – Плевен, ISBN: 978-954-756-158-8, 2014 г.

Вълова, Теодора (2014) Практически подходи за възприемане и осмисляне на художествен текст и изграждане на междукултурни компетенции в начален етап В сб: Тринадесета научна сесия за студенти и преподаватели, в рамките на „Юбилеен месец на науката” 40 години Медицински университет – Плевен, ISBN: 978-954-756-158-8, 2014г.

Вълова, Теодора (2014) Предизвикателства и възможности за продължаващо професионално развитие в учителски мрежи В: Сборник: Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ: Традиции и иновации в образованието. ISBN: 978-954-07-3799-7, С., 2014.

Вълова, Теодора (2013) Web 2.0 мрежи и професионално развитие: Изграждане на ефективни училищни екипи В: сп. “Образование”, бр. 3, ISSN 0861-475Х, 2013.

Вълова, Теодора (2013) Онлайн базирани проекти в обучението по български език и литература в начална училищна възраст В: сп. „Педагогика“, бр. 5, ISSN 0861-3982, 2013.

Вълова, Теодора (2013) Социални образователни пространства и информационна грамотност Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2013“. В. Търново. 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/