Публикации на доц. д-р Пенка Илиева Марчева


Марчева, Пенка (2019) Музика за четвърти клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x,

Марчева, Пенка (2019) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers Педагогика, 2019, с.,

Марчева, Пенка (2019) Академичната мотивация на студентите в условията на музикалнопедагогическа подготовка, Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 487-494, ISBN 978-619-91255-1-9.

Марчева, Пенка (2018) Музикалнопедагогическите умения на бъдещите начални учители – оценяване и самооценяване (Върху примера на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 198 с., ISBN 978-619-208-183-6,COBISS.BG-ID 1289229028

Марчева, Пенка (2018) MUSICAL ART AS A MEANS FOR DEVELOPING EMOTIONAL SKILLS IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, 2018, Vol.28.3, Education - Knowledge in Practice, Skopije, Ed. by Vlado Kambovski, Robert Dimitrovski, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.p.1057-1062

Марчева, Пенка (2018) Компактдискове по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Табло по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя по музика за 7.клас Издателство Булвест 2000, София, 115 с., ISBN 978-954-18-1273-0, COBISS.BG-ID 1287378148

Марчева, Пенка (2018) Електронен учебник по музика за трети клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя по музика за 3.клас Издателство Булест 2000, София, 127 с. ISBN 978-954-18-1261-7, COBISS.BG-ID 1287493604

Марчева, Пенка (2018) Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: настояще и бъдеще", Ред.: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф.д-р Янка Тоцева, изд. Фабер, с.285-297 ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID 1284748772

Марчева, Пенка (2018) Музика за трети клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-1207-5,COBISS.BG-ID 1287373028

Марчева, Пенка (2018) Музика 7. клас Издателство "Булвест 2000". ISBN 978-954-18-1228-0, COBISS.BG-ID 1288621028

Марчева, Пенка (2017) Табло по музика за 2. клас Издателство, Булвест 2000, ISBN 978-954-18-1145-0

Марчева, Пенка (2017) Компактдискове по музика за 2. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2017) Музикално-педагогическите умения на бъдещите начални учители Педагогика,2017, 89 (3) с.403-410,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), COBISS.BG-ID 1286542564

Марчева, Пенка (2017) Специфика на урока по музика в началното училище според новите учебни програми Сборник с научни доклади от Пета международна научно-практическа конференция "Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда", 2017, ред. проф.д.п.н.Галина Стоянова. рецензети: проф. д-р Севдалина Димитрова, проф. д.п.н Наталия Тагильцева, Авангард Прима,с.25-32 ISBN 978- 619- 160- 847 - 8, COBISS.BG-ID 1282159844.

Марчева, Пенка (2017) Музика за 2. клас:книга за учителя Издателство Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1034-7, COBISS.BG-ID 1285188068

Марчева, Пенка (2017) Pазвитие на емоционална интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството Списание "Педагогика" ,89 (6) 2017, с.741-751,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) COBISS.BG-ID 1288795876

Марчева, Пенка (2017) Аспекти на взаимодействие между преподавател – студент (резултати от сравнително емпирично изследване) Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, сборник с научни доклади, ISBN 978-954-490-555-2, рецензенти д.п.н.проф. Надежда Витанова, д-р проф. Росица Пенкова, с. 57-66

Марчева, Пенка (2017) Музика за втори клас Булвест 2000, ISBN 978- 954- 18- 1131-3,COBISS.BG-ID 1284812516

Марчева, Пенка (2017) Изкуството срещу езика на омразата,Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции” Издателство "Екип Плюс" с.47 - 60

Марчева, Пенка (2017) За същността на артпедагогиката чрез разграничение от арттерапията и педагогика на обучението по изкуство, Сборник от Международна научна конференция "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" - Пловдив, 12-13.10.2017 г.,ред. кол. Тони Шекерджиева-Новак ... и др., изд. АМТИИ - Пловдив,2017, с.109-118, ISBN 978-954-2963-23-3, COBISS.BG-ID 1284471780

Марчева, Пенка (2017) MUSICO-PEDAGOGICAL TRAINING OF STUDENTS – FUTURE KINDERGARTEN TEACHERS – A COMPARATIVE ANALYSIS (based on the example of the Pleven College of Education, Bulgaria, and the Aleksinac College for Kindergarten Teachers, Serbia), International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.20.1, Education and Social Sciences - Knowledge in Practice, Skopije, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version)

Марчева, Пенка (2017) Електронен учебник по музика за втори клас Булвест 2000

Марчева, Пенка (2017) The Nature of the Pedagogical Skills of Future Music Teachers in Intercultural Education, Acta Paedagogica Vilnensia, ilnius University, 2016,Vol.37, p. 71 -80, Abstracting and indexing services: Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L; EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Еducation Research Index, Toc Premier);MLA International Bibliography, ISSN 1392-5016.

Марчева, Пенка (2016) Артпедагогика, училище, арттерапия – учебник за студенти от педагогически специалности, Авангард Прима, София, 217 с., ISBN 978-619-160-577-4,COBISS.BG-ID 1275211748 .

Марчева, Пенка (2016) Музика за пети клас Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1009-5, COBISS.BG-ID1284534756.

Марчева, Пенка (2016) Музика за първи клас Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1003-3,COBISS.BG-ID1284534500 Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-1003-3

Марчева, Пенка (2016) Možnosti glasbeno-pedagoškega izobraževanja za razvoj komunikativne kompetence študentov –osnovnošolskih uciteljev, GLASBA V ŠOLI IN VRTCU - Music in School and in Kindergarten, 19 (3-4) Еd.Franc Križnar, p. 25-29, Music in School and in Kindergarten, ISSN 1854-9721- index: Repertoir International de Litterature Musical (RILM, New York,ZDA)ISSN 1854-9721.

Марчева, Пенка (2016) Електронен учебник по музика за първи клас Булвест 2000

Марчева, Пенка (2016) Електронен учебник по музика за пети клас Булвест 2000

Марчева, Пенка (2016) Книга за учителя по музика за първи клас Булвест 2000, ISBN 978-954-18-0995-2, COBISS.BG-ID 1284234468.

Марчева, Пенка (2016) Музика за пети клас:книга за учителя Булвест 2000, ISBN 978-954-18-0994-5,COBISS.BG-ID 1284539108

Марчева, Пенка (2016) Технологичен модел за оценяване на музикално-педагогическата подготовка на бъдещи начални учители Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета, сборник с научни доклади (втора книга), Асоциация на професорите от славянските страни, 2016, ISBN 978-954-490-510-1, с.133-139.

Марчева, Пенка (2016) Компактдискове по музика за 1. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2015) За артпедагогиката, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2015 , том 54, сeрия 6.2, Русе, 2015, ISSN 1311-3321, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/6.2/6.2-20.pdf, с.111-117

Марчева, Пенка (2015) Карти за емоционално развитие чрез изкуство Color Studio, София ISBN978-619-90071-6-7

Марчева, Пенка (2015) Communicating with art music - opportunities for the development of emotional intelligence of children Paper presented at the Trakya International Symposium "Parole, Art and Health ” - Trakya University - Ederne, Turkey, Ed.by Baris B. Acar, Publishers:Trakya University - Ederne, Turkey, ISBN: 978-975-374-200-9, p.347-352.

Марчева, Пенка (2015) Образователни аспекти на комуникативната компетентност на бъдещите начални учители по музика, В:Юбилейна международна научна конференция «50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-001-3, с.450-455. http://www.uni-vt.bg/res/6275/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Марчева, Пенка (2015) Presence of the ideas of sophism in European musical culture of the XX century Scholarly Journal of Scientific Research and Essay (SJSRE) 4(5), p. 77 -79, May 2015,ISSN 2315-6163 © 2015 Scholarly-Journals, http://www.scholarly- journals.com/sjsre/publications/2015/May/toc.htm

Марчева, Пенка (2015) За артпедагогиката НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.2,с.111-117,ISSN 1311-3321 (print) , ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)

Марчева, Пенка (2014) Възможности на учебното съдържание по музика за разширяване на музикалния опит на учениците в условията на интеркултурно образование Педагогика, 2014,86 (1),с.30-40 ISSN 0861-3982,COBISS.BG-ID 1263317220.

Марчева, Пенка (2014) Технологичен модел за развитие на емоционална интелигентност на студенти-педагози в условията на музикално-практическо обучение Международна научна конференция „30 години педагогически факултет”, В.Търново, ISBN: 978- 619- 00-0352-6, с.368-376.

Марчева, Пенка (2014) Формиране на умения за самооценяване при студенти от специалност „Начална педагогика” в условията на музикално-практическо обучение Рецензиран сборник от конференция с международно участие „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“ по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0012 „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски”(Благоевград)– инвестиция за бъдещето”, 26-27 септември 2014 г., Благоевград, ред. кол. Добринка Тодорина ... и др. ISBN:978-619-90349-1-0, с.166-183, COBISS.BG-ID 1268263908 .

Марчева, Пенка (2014) Автентичният фолклор – основа за ситуационно обучение – предизвикателство или възможност за стимулиране на професионалната компетентност на съвременния учител по музика в началното училище Професионално образование, 2014, 16 (5),с.470-478, ISSN 1314 – 555Х, COBISS.BG-ID1265180900

Марчева, Пенка (2014) Intercultural education – a dialogue between the musical traditions of the different peoples B:The Image of the „Other” /the Neighbour in the Educationl Systems of the Balkan Countries (1998-2013), University of Macedinia Press, Thessaloniki, ISBN:978-960-8396-94-4, 2014, p.375-384.

Марчева, Пенка (2014) Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Student- Teachers with Art Music В:9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS -EDERNE, TURKEY, p.1320-1323.

Марчева, Пенка (2014) Educational Aspects of Portfolio in the Development of University Students- future Music Teachers B:9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS -EDERNE, TURKEY, p.1323-1326.

Марчева, Пенка (2014) The education on the subject of music theory and solfeggio as an opportunity of development of the cognitive side of the future teachers’ communicative competence B:15 th International Conference „Educational Reform in the 21st century in Balkan countries, Bucharest, 2014, Lumina Publishing, ISBN 978-606-93743-0-3, p.515-520.

Марчева, Пенка (2014) Творчеството на Александър Скрябин и идеите на суфизма НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ -2014, том 63, серия 6.2, ISSN 1311-3321 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/6.3/6.3-26.pdf, с.163- 166.

Марчева, Пенка (2013) Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 6.2, ISSN 1311-3321, с.44-49,

Марчева, Пенка (2013) Музикална артпедагогика или музикотерапия в училище? Сборник с доклади от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда", С., 2013, ISSN 1314-4324, http://www.fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/Dokladi/P_Marcheva.pdf с.104-109.

Марчева, Пенка (2013) Обучението по музика чрез електронен учебник в първи клас – поглед и идеи, Сборник от конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?” по проект „Приложение на ИКТ в образованието - от университета към училището на базата на българския и португалски опит“-договор № BG051PO001-7.0.07 – 0029-C0001, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07, С., с.129-134. http://project.144sou.bg/wp-content/uploads/downloads/2014/04/sbornik_e-book_secured.pdf

Марчева, Пенка (2013) The pedagogical dimensions of art: how to work with children in non equal status Сборник от международна научна конфренция „Россия и ВТО: новые вызовы и перспективы”, 2013, Ред. проф.д.н. Юзеф Подгурецки, доц.д.н. Акулина Степанова и др.Новокузнецк,с. 179 -185 ISBN 978-5-91797-113-1.

Марчева, Пенка (2013) The opportunities of immaterial cultural heritage – musical events and phenomena – in cultural way via Diagonalis in growings up education МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Културен коридор ВИА ДИАГОНАЛИС – Културен туризъм без граници, октомври’2013 – Белград, С. Гея Либрис,ISBN 978-954-300-128-6, с.50-54

Марчева, Пенка (2013) Отзив за книгата „Психология на ситуацията” на Владимир Илиев „Професионално образование”, 2013,15 (2),с.184-186, ISSN 1314 – 555Х,COBISS.BG-ID 1259440868

Марчева, Пенка (2013) За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2013,85 (2),с.236-244 ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1257101540 .

Марчева, Пенка (2013) Хуманистични аспекти на интерактивното обучение в началното училище Педагогика, 2013,85 (7) София,с.982-988, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1261016548

Марчева, Пенка (2012) Образователни аспекти на технологията „Портфолио” в музикално-педагогическото обучение на студенти - бъдещи начални учители, Списание „е Образование”, ISSN1312-2886, 49/2012, с. 12-38.

Марчева, Пенка (2012) Музыкальная символика как фактор формирования музыкальной компетентности обучающихся Сборник от Научно-практическая конференция «Подготовка конкурентоспособных выпускников профессиональных образовательных учреждений» НГТК, Новокузнецк, 2012, ISBN 978-5-85117- 700-2, c.128-134.

Марчева, Пенка (2012) Артпедагогика и деца с обучителни трудности – възможности за взаимодействие чрез общуване с музика В:Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие, ред. Емилия Василева, Маргарита Колева, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2012,с.176-183, ISBN 978-954-07-3350-0, COBISS.BG-ID 1272567780

Марчева, Пенка (2012) Стимулиране на детската креативност в часовете за занимания по интереси чрез музикално, литературно и изобразително изкуство, „Професионално образование”,2012, (5) с.473-494, ISSN 1314 – 555Х,COBISS.BG-ID 1247173860

Марчева, Пенка (2012) Intercultural Education and Children’s Musical Experience Paper presented at the I. International Balkan Congress Proceedings, Istanbul,2012, Ed. by Fatih IYIYOL - Oguz URAS, United Publishers,p.p. 795-801 ISBN: 978-605-63388-0-9.

Марчева, Пенка (2012) Възможности на Арт педагогиката за работа с деца с обучителни трудности Сборник с доклади от Есенен научно-образователен форум: „Съвременни предизвикателства пред учителската професия”, С.,2012, ISSN1312-899X,с.324-334.

Марчева, Пенка (2012) За взаимодействието между музикална педагогика и музикотерапия при работа с деца с обучителни затруднения–предизвикателство пред бъдещите учители в детската градина. Сборник от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, В.Търново, 2012, Ред.Пламен Легкоступ ... и др, с.180-184., ISBN 978–954–524–842–9, COBISS.BG-ID 1267889380

Марчева, Пенка (2011) За приложението на някои педагогически техники за развитие на емоционална интелигентност в условията на музикално-възпитателен процес Трета национална конференция с международно участие на тема „ Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”

Марчева, Пенка (2011) Комуникативната компетентност на бъдещите начални учители в реализацията на съвременен музикалновъзпитателен процес – проблеми и възможности В: Учителят: призвание, компетентност, признание

Марчева, Пенка (2011) Дидактическият тест – метод за оценяване на музикалните умения при ученици в начална училищна възраст, „е Образование”, 2011 (41), ISSN1312-2886, с.36-60.ISSN 1312-2886 .

Марчева, Пенка (2011) Интегративни функции на музикалната дейност Предучилищно възпитание. 2011,(3), ISSN 0204 – 7004, с.36-40.

Марчева, Пенка (2010) Развитие на умението за формулиране на учебни цели като компетентност при студенти – бъдещи учители по музика Сб. от научно-практическа конференция с международно участие "Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция", София, 16-17.04.2010 г. Ред.доц. дпн Нели Иванова, София, ИК "Образование", 2010, с.173 - 181, ISBN 978-954-552-068-6COBISS.BG-ID 1233674980

Марчева, Пенка (2010) Възможности за работа върху детската емоционална интелигентност в условията на музикално обучение в начална училищна възраст Сб. от ТРЕТА БАЛКАНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ 21ви ВЕК” СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАД,Ред.проф. д.п.н. Кирил Аладжов, доц.д-р Веска Станчева и др., Благоевтрад, 2010, Том IV, с.438-445, ISSN-1313-526. COBISS.BG-ID 1239768804

Марчева, Пенка (2009) Символът през погледа на педагога (практически аспекти), София, Авангард Прима,108 с, ISBN 978-954-323-539-1.COBISS.BG-ID 1234734820

Марчева, Пенка (2008) Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност, София,Авангард Прима,2008, 110 с.,ISBN 978-954-323-440-0. COBISS.BG-ID 1229661668

Марчева, Пенка (2007) Користенье на некои интерактивни техники за развоj на детската креативност на часовете по литература во I-IV одделение Педагошка практика, 2007, 6 (1-2), Скопие, с.52-67, Print ISSN18575161

Марчева, Пенка (2007) За приложението на някои интерактивни методи и техники в развитието на музикална интелигентност при деца в НУВ. Сб. от IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 22-24 юни 2007 г. Ред. доц. д-р Христо Макаков - ТрУ Стара Загора, проф. д-р Хилми Ибар, ТрУ Одрин, проф.д-р Мурат Мурати - Университет Св.Кирил и Методий" - Скопие, 2007, т.2, 416-425, ISBN 978-954-314-042-8, COBISS.BG-ID 1226793700

Марчева, Пенка (2007) За някои прояви на безсъзнателно ниво в структурата на музикалната интелигентност Начално образование, 2007, XIV (1), с.47-57,ISSN: 1310-0572,COBISS.BG-ID 1173863652

Марчева, Пенка (2007) Unconscious level activities in shapes of intellectual - musical processes concerning primary school-aged children Сб.от международна конференция " Современи тенденции во формиранетьего на наставниот кадар за предучилишното воспитание и одделенската настава" Струга, 12-14 октомври 2006 г., Ред. Проф. д-р Мито Спасевски, Скопиje, АУТОПРИНТ Т.А., 2007, с.193-198,Print ISBN 9989-823-24-3

Марчева, Пенка (2006) По въпроса за музикалната интелигентност Българско музикознание, БАН - Институт по музикознание, 2006, ХХХ (1), с.67-80, ISSN: 0204-823X.- XXX, COBISS.BG-ID 1171041764

Марчева, Пенка (2005) The role of the intercultural education for adding children’s musical experience in primary school age Paper presented at the Conference "Interculturality in the educational process", Septembre 2005, Ed. by Blaze Kitanov PhD, Shtip, 2005, pp. 313-317, ISBN 9989-2260-2-2, COBISS.MK - ID 01744138

Марчева, Пенка (2004) Символът през погледа на педагога София: БПС, 2004 ([София] : Док. център Авангард), 51 с., ISBN 954-9782-95-6, COBISS.BG-ID 1041310948

Марчева, Пенка (2004) Интегриране на учебните цели в обучението по музика и литература в начална училищна степен Образование и квалификация:Двумесечно научнометодическо списание, 2004, Print ISSN: 0861-976X- 2, XII (2), с.51-60 COBISS.BG-ID 1163663076

Марчева, Пенка (2003) Педагогически аспекти на музикалната диагностика в начална училищна възраст София, БПС, 2003. ISBN 954-9782-94-8, 98 с.COBISS.BG-ID 1044822244

Марчева, Пенка (2002) Проявления музыкального мышления при определении жанровости и элементарных музыкальных форм – структур в начальном школьном возрасте Сб. от Материалы VI международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы профессиональной подготовки педагога-музыканта: психологический и аксиологический аспекты. Москва, 2002, Ред.Абдулин Э.Б., Торопова А.В., Щербакова А.И., 2002, с.67-73.

Марчева, Пенка (2002) Изследване на основни мисловни процеси и операции в обучението по музика в начална училищна възраст Музикални хоризонти, 2002, XXXVII, (7) ,с.23-26. Print ISSN: 1310-0076. COBISS.BG-ID 1160328420

Марчева, Пенка (2001) Прояви на музикално мислене при определяне на жанровост и елементарни музикални форми-структури в начална училищна възраст София,COBISS.BG-ID 1262084580

Марчева, Пенка (1999) Структурното мислене като проявление на музикално-мисловна дейност и възможностите за развитието му в начална училищна възраст В: Трибуна на учителя по музика: Свитък 1.София : ЦИУУ, 1999 (Плевен : ЕА АД), с.43-72, ISBN 954-558-043-7, COBISS.BG-ID 1034421476

Марчева, Пенка (1995) Ролята на асоциативността за развитието на музикалното мислене и мястото й в музикално-комуникативния акт на децата В: Професионализъм и квалификация на учителите, Част 2. Варна: Печатна база при ИПКУ - Варна, с.118-123. COBISS.BG-ID 1031965156

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/