Публикации на доц. д-р София Христова Дерменджиева


Дерменджиева, София (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATIONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Дерменджиева, София (2017) Рецензия на изследователски проект на тема "Холистичен подход в предучилищното и начално училищното образование" с ръководител ас. д-р Диана Димитрова от Педагогическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски".

Дерменджиева, София (2016) Култура и език – културни мостове и езикови пропасти в епохата на транскултурализма. В: списание. „Балканске синтезе“, (редактор: Любиша Митрович), Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, 2016: 35-49, ISSN 2406-1190

Дерменджиева, София (2016) Педагогическая рефлексия и модернистические измерения взаимодействия с родителями (специфика работы с неполными семьями). В: Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. Электронный научный журнал. http://bulletinpp.esrae.ru/214-1031; Электронный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций: «PEM: Psychology. Educology. Medicine», 2016: 13-28 • ISSN 2303-9744 • scientific e-journal

Дерменджиева, София (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. ISSN: 1857-92. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02.

Дерменджиева, София (2016) Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели (Анализ на информацията от база данни от анкетно проучване). В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII; Книжка 3; 2016: 7-23, Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print). The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been includedin the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Дерменджиева, София (2016) Психолого-педагогически анализ на мерките по изпълнение на националния план за образование на ромите в България. В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII, Книжка 1, 2016: 17-40. Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print), The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Дерменджиева, София (2016) Рецензия на научна статия "INTERPERSONAL RELATIONS IN SCHOOL" В: Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринг и Образование (IJCRSEE), www.ijcrsee.com, 2016

Дерменджиева, София (2016) Рецензия на научна статия "PREPAREDNESS OF EDUCATORS TO IMPLEMENT MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THEIR WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN" В: Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринг и Образование (IJCRSEE), www.ijcrsee.com, 2016

Дерменджиева, София (2015) Как да работим с родителите - малка книжка в помощ на учителите РААБЕ България ЕООД, 2015: 206, ISBN 978-954-9619-57-7. второ допълнено издание, Рецензенти: проф. д-р Маринела Михова и доц. д-р Емил Бузов

Дерменджиева, София (2015) Афективна адаптiвнисть сприиняття соцiальних норм у пiдлiтковому вiцi. В: Людиновимiрнсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення I перспективи, (Gen. editor: by V. V. Molodychenko), 2015: 38-44, ISBN 978-617-7055-97-5 (tom 2), м. Мелiтополь, Украiна

Дерменджиева, София (2015) Заключителен доклад за мониторинг и оценка на дейностите по проект "Община Благоевград - място за етно новаторство - ОБМЕН" В: Фондация "Програма Стъпка по Стъпка", София, 2015

Дерменджиева, София (2015) Анализ на резултати и ефекти от прилагането на „Рамка за качество на услугите в ранното детство“ в яслени групи на Обединени детски заведения в Община Враца В: Международната Асоциация Стъпка по Стъпка (ISSA), съвместно с: Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ – България; Институт за изследване на образованието –Словения; Център за образователни иновации – Литва, 2015 г.

Дерменджиева, София (2015) Рецензия на изследователски проект на тема „Апробиране на технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти в условията на теоретично и практическо обучение” Педагогически колеж – Плевен (начален етап), 2015;

Дерменджиева, София (2015) Проактивното родителство в непълното семейство (концептуална рамка за "проектиране-осъществяване" на социалната интеграция на детето с един/единствен родител) В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015:; ISBN 978-619-208-001-3.

Дерменджиева, София (2015) Рецензия на изследователски проект „Алтернативи на образованието“ ISONI: Педагогически факултет на ПУ „Пайсий Хилендрски“ (начален етап), 2015 г.

Дерменджиева, София (2015) Проактивното родителство в непълното семейство В: Електронен журнал: Academia.edu, 251 Kearny St., Suite 520, San Francisco, CA, 94108

Дерменджиева, София (2015) О необходимости преобразования в отношениях «учебного заведения-семьи». . В: „Наука и савремени универзитет 4“, (gen. editor: Проф. др Бојана Димитријевић), УДК 371.1:316.356.2 37.01 37.064.1/.2; Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, 2015: 45-50, ISBN 978-86-7379-392-4, Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis.

Дерменджиева, София (2014) Комунiкативна компетентнiсть i рольова дiяльнiсть у сiм‘i. В: Гармонiзацiя культурно-освiтнього простору вищоi школи – соцiально-педагогiчнi аспекти, м. Мелiтополь, Украiна, (Gen. edit.: by V. V. Molodychenko), 2014: 100-103, ISBN 978-617-7055-46-3.

Дерменджиева, София (2014) Родителски нагласи, познавателна активност и изпреварващо развитие. В: Регiональнi культурнi, мистецькi освiтнi практики, (редколегия: Т. В. Мартинюк, О. М. Ткаченко), 2014: 21-28, ISBN 978-617-7055-36-4, Мелiтополь, Украiна.

Дерменджиева, София (2014) Cultural expectations to the family as a system (educational projections). В: "Education Science innovation – ECI”, European university politechnikal– Перник, (Editor: Maya Konova), 2014: 189-193, Издател: ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД, ISSN 1314-5711.

Дерменджиева, София (2014) Рецензия за изследователски проект на тема: „Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература за начален етап от СОУ“ ISONI: ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет – Филиал Кърджали (оценка междинен отчет), 2014

Дерменджиева, София (2014) Рецензия за изследователски проект на тема: „Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература“ за начален етап от СОУ“ ISONI: ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет – Филиал Кърджали (оценка финален отчет), 2014

Дерменджиева, София (2014) Рецензия на изследователски проект на тема „Апробиране на технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на умение за анализ на художествена творба при студенти – педагози” Педагогически колеж – Плевен (начален етап), 2014;

Дерменджиева, София (2014) Аз съм гражданин на....? /модели на взаимодействие между семейството и детската градина/ В: колективна монография „Образование за Европейско гражданство“, Европейски информационен център – Велико Търново, 2014

Дерменджиева, София (2013) Нови методи за възпитаване на отговорност и личностен избор и модели за прилагане в педагогическото взаимодействие. В: "Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка", Модул 3 "Педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращи процеси", НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, (под научната редакция на доц. д-р Галена Иванова), рецензенти: проф. д-р Красимира Маринова и проф. д-р Анна Клим-Климашевска, 2013: 141-146, Министерство на образованието и науката и в партньорство с НИОКСО, София, 2013.

Дерменджиева, София (2013) Заключителен доклад за мониторинг и оценка на дейностите по проект "Възпитатели и родители в детската ясла" В: Фондация "Програма Стъпка по Стъпка", София, 2013

Дерменджиева, София (2013) Компютърни игри в детската градина и ранна социализация на детето. В: Годишник на СУБ - ВТУ «Дни на науката 2012», (отговорен редактор проф. д-р Петко Петков), 2013: 138-147, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISSN 1314-2283

Дерменджиева, София (2013) Семейно-ориентираният подход и развитие на резилианса в отношенията между образователните институции и семейството. В „Детската градина – отговорност за бъдещето“, (научен редактор Гергана Дянкова), 2013: 153-157, Печат БГ-принт, Враца, ISBN 978-619-7102-07-9.

Дерменджиева, София (2013) Рецензия за изследователски проект на тема: „Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература за начален етап от СОУ“ ISONI: ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет – Филиал Кърджали, (начален етап) 2013;

Дерменджиева, София (2013) Педагогическо взаимодействие при деца с поведенчески трудности. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, Модул 3 "Педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращи процеси", НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, (под научната редакция на доц. д-р Галена Иванова), рецензенти: проф. д-р Красимира Маринова и проф. д-р Анна Клим-Климашевска, 2013: 157-162, Министерство на образованието и науката с партньорство НИОКСО, София 2013.

Дерменджиева, София (2013) Изграждане на адекватно мотивационно поведение за превенция на отказа от училище у деца от подготвителна група. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, Модул 3 "Педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращи процеси", НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, (под научната редакция на доц. д-р Галена Иванова), рецензенти: проф. д-р Красимира Маринова, проф. д-р Анна Клим-Климашевска, 2013: 203-206, Министерство на образованието и науката с партньорство НИОКСО, София 2013.

Дерменджиева, София (2013) Партнерство „учитель – один (единственный) родитель” (Подходы к эффективному взаимодействию между образовательным учреждением и неполной семьей). В: „Психология переходов: Слово. Образ. Действие“, Международная Высшая Школа Практической Психологии – город Рига, Научен редактор: Я. Михайлов, 2013: 39-45, ISSN 1691-0796, Латвия.

Дерменджиева, София (2013) Культурнi проблеми i аспекти сучасного освiтнього середовища i технологii. В: "Художня культура i освiта: традицii сучастнiсть, перспективи“, Украина, Мелитополски университет „Богдан Хмелницкий“, (Gen. edit.: by V. V. Molodychenko), 2013: 145-150; ISBN 978-966-8428-67-9

Дерменджиева, София (2012) Как да работим с родителите, Малка книжка в помощ на учителите. РААБЕ България ЕООД, (рецензенти: проф. д-р Маринела Михова и доц. д-р Емил Бузов), 2012: 186, първо издание, ISBN 978-954-961-957-7

Дерменджиева, София (2012) Непълно семейство и проактивно родителство В: „Педагогически алманах“, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012:, ISSN 1310-358X.

Дерменджиева, София (2012) Изследване на самооценката в предучилищна възраст по метода „Case study”. В: Юбилеен сборник с научни статии 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца „Диалог на педагогическите компетенции“, УИ, Велико Търново, (съставители: Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева), 2012: 67-83, ISBN 978-954-524-839-9

Дерменджиева, София (2011) Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2011

Дерменджиева, София (2011) Етноидентичност и алтернативни форми на работа за интеграция на деца от малцинствени групи в детската градина В: учебно помагало «Обединени в различието», Велико Търново, Европейски нформационен център, 2009 г.

Дерменджиева, София (2009) Прагматиka на познавателното взаимодействие в предучилищната възраст В юбилеен сборник "25-години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на Великотърновски университет" Велико Търново, 2009

Дерменджиева, София (2009) НЕ ТЕ ОБИЧАМ ВЕЧЕ! Негативни преживявания в предучилищна възраст и ефективност на познавателното взаимодействие Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2009 г., (стр. 222)

Дерменджиева, София (2009) Медийна среда и проекции на насилието в играта на децата от предучилищна възраст (социално-педагогически аспекти) В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2009.

Дерменджиева, София (2009) Когнитивни и емоционални аспекти на социалния статус в горна предучилищна възраст В: Маджаров, Г., съст., Психология 2009, Колективна монография, УИ "Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2009 г.

Дерменджиева, София (2009) Психологопедaгогическа подкрепа на деца от предучилищна възраст, отглеждани в системата на държавна грижа В: Годишник “Наука – Образование – Изкуство” на Съюза на учените - клон Благоевград, 2009

Дерменджиева, София (2009) Негативните преживявания в предучилищна възраст като фундаменти на социалното знание В: „Новые измерения современного мира”, Міжнародна научна Інтернет-конференція, http://www.conference.mdpu.org.ua/ viewtopic.php?t=969&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2009

Дерменджиева, София (2008) Образователен модел за преодоляване на мултиетнически конфликти в училищна среда В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница, 2008.

Дерменджиева, София (2008) Часът на класа – пространство за оптимизиране на интеркултурната интеграция в начална училищна възраст В: „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008

Дерменджиева, София (2008) Етноидентичността като алтернатива на „Кризата на личността” през училищната възраст В: „Интеркултурен диалог и интеграция”, Годишник на Факултет по изкуствата, том 6, УИ "НеофитРилиски", Блгд, 2008 г.

Дерменджиева, София (2008) Kuadri t’eknologjik për formimin e kompetencës sociale tek të rinjtë që nuk frekuentojnëinstitucionet sociale В: «Buletin Shkencor /seria e shkencave shoqerore/» – Viti XIII I botimit, №9, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2008.

Дерменджиева, София (2008) Изграждане на подкрепяща педагогическа среда за интеграция на деца от малцинствени групи В: “Поликультурность, диалог и согласие: украинские реалии”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2008

Дерменджиева, София (2008) La bonne volente ducation bulgare pour les challenges de la migration. В: De la manipulation des images dans les classes. Editions Le Manuscrit. ISBN: 978-2-304-01948-3, Paris, France, 2008 : 381-389.

Дерменджиева, София (2007) Функции на информатизацията като практическa социална реалност В: „Нові виміри сучасного світу”, Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, Форум конференций, http://www.conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=391, МГПУ, 2007

Дерменджиева, София (2007) Cоциална работа с юноши в прехода към зрелостта (теоретико-практически аспекти) Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2007 г; (158 стр.)

Дерменджиева, София (2006) Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2006 г., (181 стр.)

Дерменджиева, София (2006) Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България В: „ФИЦЕ-Бюлетин, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца”, 2006

Дерменджиева, София (2006) Информатизация на социалната среда и възможности за преодоляване на социалната изолация В: “Теоретичнi та практичнi питания культурологii”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольський державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2006.

Дерменджиева, София (2006) Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq В: „Buletin Shkencor”, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2006.

Дерменджиева, София (2005) Социална работа с младежи със затруднения в професионалната реализация Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2005 г. (122 стр.)

Дерменджиева, София (2005) Концептуален модел на взаимодействието “дете – мултимедийна среда В: „Теоретичнi та практичнi питання културологii”, випуск XXI, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2005 г.

Дерменджиева, София (2005) Постмодерност и интернализация – опитът и контролът, от които се нуждаят децата В: „Детето, неговото семейство и неговата детска градина”, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2005 г.

Дерменджиева, София (2005) Информационна среда и детска игра В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2005 г.

Дерменджиева, София (2004) Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина В: “Педагошка практика”, година 2, бр. 1, Скопjе, 2004.

Дерменджиева, София (2003) Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество В: “Образователната ситуация в ромската общност”, УИ "Неофит Рилиски" , Благоевград, 2003.

Дерменджиева, София (2003) Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход В: „Pомското дете и неговата социализация” , УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003

Дерменджиева, София (2001) Social chandges and social integration of the gypsies В: Electronik ISSUE, South-West Universite Journal, part: education, volume 1, 2001.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/