Публикации на доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова


Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „д” от ЗАНН De jure, 2019, №1, с.34-38, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Формиране на системата на българското административно правосъдие след приемане на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 185-190. ISBN 978-619-208-180-5, COBISS.BG-ID 1290082788

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социално подпомагане. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том X. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 109-113. ISBN 978-954-07-4553-4, COBISS.BG-ID 1288035556

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки относно решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела C-427/16 и C-428/16. Сб. доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 74-79. ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Търновската конституция и принципите на правовата държава. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.87-94. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок. De jure, 2017, № 2, с.161-163. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Ред. кол. Цветан Георгиев Сивков и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.156-164. ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ. De jure, 2017, № 1, с.28-32. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Споразумението в административното наказване. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 6, НВУ „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", 2016, с. 116-123. ISSN 1314-1937

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове. Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденций и переспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, Белгород, 20-21 октомври 2016 г. Отв. ред. Е. Е. Тонков и др. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 267-270. ISBN 978-5-906520-70-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Електронното управление като средство на държавното управление. De jure, 2016, № 2, с. 192-197. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) „Non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България. Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича, Белгород, 21-21 април 2016 г. Отв. редактор М. В. Мархгейм. Москва-Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 113-117. ISBN 978-5-906520-56-2

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „г” от ЗАНН и принципа „non bis in idem“. De jure, 2015, № 1, с. 76-84. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Попада ли чл. 70, б. „г“ от ЗАНН сред основанията за възобновяване по чл. 380 от НПК. De jure, 2015, № 2, с. 153-156. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение. De jure, 2014, № 1, с. 53-62. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Относно елемента „in idem” от принципа „non bis in idem”. De jure, 2014, № 2, с. 62-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване. В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Състав., науч. ред. Васил Мръчков. София: Сиби, 2014, с. 404-410. ISBN 978-954-730-891-6, COBISS.BG-ID 1266300388

Чакърова-Димитрова, Изабела (2012) Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” De jure, 2012, № 1, с. 57-61. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/