Публикации на доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова


Григорова, Венцислава (2017) Тълкувателната дейност на Съда на Европейския съюз по Регламен (ЕС) 650/2012. Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087. В: Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087.

Григорова, Венцислава (2017) Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Първа част. Русе: Издателски център при Русенския университет, 2017, 162 с. ISBN 978-619-207-122-6, COBISS.BG-ID 1282737892 Русе

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право. София: Сиела, 2009, 310 с. ISBN 978-954-28-0439-0, COBISS.BG-ID 1267069412 София

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612 София

Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право. Съвременно право, 1999, № 3, с. 17-31. ISSN 0861-18-15 София

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване. Съвременно право, 1997, № 3, с. 18-31. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1135918308 София

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията. Съвременно право, 1996, № 3, с. 63-73. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1133388772 София

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност. Съвременно право, 1995, № 5, с. 77-90. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1132828644 София

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право. Съвременно право, 1994, № 5, с. 93-103. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1128414692 София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/