Публикации на доц. д-р Венета Христова Матеева


Христова, Венета (2019) ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF CHAT BOTS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITIES Научные горизонты, 2019, 8 (24), 74-80. Print ISSN 2587-618Х

Христова, Венета (2019) Entrepreneurial Environment Developments at South Eastern EU Member states FILODIRITTO, INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Italy

Христова, Венета (2019) Конфликтни аспекти при реализиране на вътрешнопредприемачески проекти в организациите Сборник научни разработки от Международна научна конференция, Велико Търново, 9-10.11.2018 г. на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Ред. колегия. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 256-264 . ISBN 978-619-00-0946-7

Христова, Венета (2019) Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново: УИ на ВТУ, с. 107-117, ISSN 2603-4093

Христова, Венета (2018) Стимулите в предприемачеството В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема: "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Т.1, Свищов: АИ "Ценов", 2018, ISBN: 978-954-23-1702-9, с. 152-157.

Христова, Венета (2018) Подкрепата за предприемачеството в България през вековете – някои аспекти. - В: Институциите и българското стопанско развитие, през вековете. Варна: Известия на ЦСИИ, 2018, с. 151-164, ISSN 2534-9244 (т. III).

Христова, Венета (2018) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes BAMDE, http://conference.bamde.org/Documents/Proceedings%20abstracts/Proceedings%202016/07_Hristova.pdf

Христова, Венета (2018) ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS – SOME ASPECTS OF SURVEY RESULTS УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из-во на НБУ, online: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Христова, Венета (2018) Small Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би

Христова, Венета (2017) Main indicators of the Bulgarian labor market after EU accession Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1

Христова, Венета (2017) Предприемачество УИ "св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEETs Romanian Journal of Labour and Social Studies

Христова, Венета (2016) Обучението по предприемачество в България - възможности и предизвикателствал В: Международна научна конференция Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания , 9-10 ноември 2016 г.. Т. 1, Сборник доклади по тематично направление Икономика, държава, общество Свищов: АИ Ценов (с. 134-139), ISBN - 978-954-23-1185-0, COBISS.BG-ID - 1277459428

Христова, Венета (2016) The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (with co-author Deneva, A. ) London Review of Education and Science, N1 (19), January-June

Христова, Венета (2016) Намеренията за предприемачество и ролята на университетите УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище (в съавторство с Бодурова, М.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения В. Търново

Христова, Венета (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения (в съавторство с Пенчев, П., И. Пенчева, Пл. Пенчева, И. Стоянов, В. Павлов и М. Гализова) В. Търново, Ай енд Би

Христова, Венета (2014) Българските малки и средни предприятия - настоящи и бъдещи предизвикателства Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика” на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ на БАН, 30-31.10.2014 г., „Ай анд Би”, В. Търново

Христова, Венета (2014) Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. ) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2014) Средните предприятия след кризата Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „В. Левски”, В. Търново, 3-4.07.2014 г.

Христова, Венета (2014) Върху предприемаческият процес XII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг” `14, 22-25.06.2014 г., Созопол

Христова, Венета (2013) Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.) Международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра „Икономика и управление на индустрията”, ИУ – Варна, 6-7.12.2013 г.

Христова, Венета (2013) European industrial policy scenario and Bulgaria (with coauthor Deneva, A.) “The future of integration, the future of the European Union”, Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics – Svishtov, May, 2013

Христова, Венета (2013) Предизвикателството „Предприемачество 2020” Международна юбилейна научна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по случай 50-та годишнина на университета, май 2013

Христова, Венета (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К., Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д. АИ “Ценов”

Христова, Венета (2013) Предприемачеството - теоретични основи и практически измерения В. Търново: Абагар

Христова, Венета (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К, Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д.) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой I, април, 2013, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2013/INI/15-statia-2013.pdf

Христова, Венета (2013) Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна! Човешки ресурси, бр. 7

Христова, Венета (2012) Предизвикателства пред човешките ресурси (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой II, август, 2012,http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2012/INI/25-statia-2012.pdf

Христова, Венета (2012) Информационни системи за управление на човешките ресурси Научна конференция на НВУ „В. Левски” на тема „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, В. Търново, 25-26.10.2012 г., том 6

Христова, Венета (2012) Вътрешнофирменото предприемачество – някои идеи за насърчаване развитието му в съвременните бизнес организации Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 18-19.05.2012 г.

Христова, Венета (2012) Едно проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации. (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2011) Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации. В: Международна юбилейна научна конференция по случай 75-тата годишнина на СА „Д. А. Ценов”, 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 179-186, ISBN 978-954-23-0680-1 (т. 4).

Христова, Венета (2011) Предприемачество АИ „Д. Ценов”

Христова, Венета (2010) За клъстерите и ефектите, които генерират за участващите в тях структури. Полиграфия, 2010, бр. 1, с. 16-18, ISSN 0204-9953.

Христова, Венета (2010) Човешкият фактор в българските клъстери В: Международна научно-практическа конференция по случай 55 годишнината от създаването на к-ра „Стратегическо планиране” на тема: “Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса”, 7-8 октомври 2010, Свищов. Свищов: АИ „Ценов”, с. 58-63, ISBN 978-954-23-0481-4 (т. ІІ).

Христова, Венета (2010) Има ли предпоставки за реализиране на успешно вътрешно предприемачество в българските промишлени предприятия? В: Сборник доклади на VІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, 17-19 юни 2010 г., Созопол. София: УИ ТУ – София, с. 486-491, ISSN 1310-3946.

Христова, Венета (2009) Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България Велико Търново: Фабер, 2009, с. 251, ISBN 978-954-400-118-6.

Христова, Венета (2009) Управление на екипи и комуникации (учебно пособие за дистанционно обучение) Свищов, АИ Ценов (COBISS.BG-ID 1236440036)

Христова, Венета (2009) Основи на предприемачеството В. Търново: Фабер ISBN - 978-954-400-170-4, COBISS.BG-ID - 1231589860

Христова, Венета (2009) The relation innovation – clusters in Bulgaria – more challenges and some opportunities?. В: Proceedings of the International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities” (editors: Prof. Ken O’Neill, Prof. Kiril Todotov), Sofia: BAMDE, 2009, pp. 79-104, ISBN 954-9827-09-5.

Христова, Венета (2008) Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България. Бизнес посоки, 2008, бр. 2, с. 64-72, ISSN 1312-6016.

Христова, Венета (2008) Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел (по примера на подсектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки, тютюн”). В: Алманах научни изследвания (т. 8). Свищов: АИ “Ценов”, 2008, с. 161-199. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2007) Предприемачество Свищов: АИ Ценов, ISBN - 978-954-23-0558-3, COBISS.BG-ID - 1236096228

Христова, Венета (2006) Особености на институционализираните клъстери в България. Народостопански архив, 2006, книга 2, с. 30-37, ISSN 0323-9004.

Христова, Венета (2006) Кожарско и кожухарско производство в България – ретроспекция, състояние и тенденции. Икономика, 2006, бр. 3, с. 59-63, ISSN 1312-2428.

Христова, Венета (2006) Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти). В: Алманах научни изследвания (т. 4). Свищов: АИ “Ценов”, 2006, с. 181-209. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2005) Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика. В: Сборник доклади „Теоретични аспекти на икономическите изследвания”, 2-3 юни 2005 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 60-66, ISBN 954-23-0240-1.

Христова, Венета (2005) The industrial clusters in Bulgaria – processes and eventual effects Proceedings of Integration processes in Europe Conference, October 18, Nis, 2005, рр. 217-222, YU ISSN 0353-8648.

Христова, Венета (2004) Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. В: Алманах научни изследвания (т. 2). Свищов: АИ “Ценов”, 2004, с. 156-190. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2003) Териториално разпределение на предприятията от кожаро-кожухарския, обувния и галантерийния бранш. Кожи и обувки, 2003, бр. 3 и бр. 4, с. 9-11, 14 и 9-11, Print ISSN 0861-2366.

Христова, Венета (2003) Някои “за” и “против” работата на ишлеме. Текстил и облекло, 2003, бр. 9-10, с. 2-5, ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).

Христова, Венета (2002) Българските текстилни фирми в Интернет пространството. Текстил и облекло, 2002, бр. 9, с.2-7, Print ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз Сборник "Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток" (лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, София, Банкя, 18-29.09.2000). Ред. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. Местоиздаване: ГорексПрес, 2002, с. 641-645. ISBN 954-616-103-9

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и новите информационни технологии. Сборник "Икономиката и развитието на обществото", Варна, юни 2000. Ред. Местоиздаване: УИ Икономически университет - Варна, 2002, с. 403-407. ISBN 954-21-0125-2 (т.3)

Христова, Венета (2001) Предприемачеството в индустрията на България. – В: Юбилеен алманах, т. 11. Местоиздаване: АИ “Ценов”, 2001, с. 45-65. ISBN 954-23-0057-3 (Т.11)

Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604

Христова, Венета (2001) Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми Велико Търново: Фабер, 2001, с. 127, ISBN 954-775-048-8.

Христова, Венета (2000) Трудова заетост и малък бизнес Сборник (Втора Българо-египетска конференция "Икономиките в преход", Исмайлия, 2000). Програмен комитет. Свищов: АИ "Ценов", 2000, с. 118-120. ISBN 954-23-0009-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/