Публикации на доц. д-р Камен Димитров Димитров


Димитров, Камен (2019) Причастията в Дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. Т 11. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 283 – 298. ISBN 978-619-208-181-2. Велико Търново

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон. - Епохи, 2015 (2018), 23, (2), с. 389–397. Online ISSN 2534-8418, Print ISSN 1310-2141. Велико Търново

Димитров, Камен (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. - В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен: Издателство "Фабер", 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7. COBISS.BG-ID 1284775140. Шумен

Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2017, 41 (4), с. 75–85. Print ISSN 0204-4021. София

Димитров, Камен (2016) Местоименната система в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis XLV, 2016, с. 10–22. Print ISSN 0583-5356. Debrecen, Hungary

Димитров, Камен (2016) Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 235–248. Print ISSN 2534-918X,Online ISSN 2534-9236. COBISS.BG-ID 1277647332. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Сложните думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 496–516. ISBN 954-524-339-2 (Т10). Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. - Проглас, 2015, 24 (2), с. 434–437. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. - Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, 2014, 39 (1), 91–95. Print ISSN 0204-8701. София

Димитров, Камен (2014) Числителните имена в среднобългарския превод на „За непостижимото“ от Йоан Златоуст. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уилям Федер (=In honorem. T. 2. Научен център „Преславска книжовна школа“). Шумен: Издателство "Фабер", 2014, с. 303–312. ISBN 978-619-00-0096-9. COBISS.BG-ID 1266302692. Шумен

Димитров, Камен (2014) Татяна Илиева. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. - Български език, 2014, 61 (3), с. 140–145. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Средновековният славянски превод на словата против аномеите на св. Йоан Златоуст. - В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново: Издателство "Фабер", 2014, с. 301–306. ISBN 978-619-00-0108-9. COBISS.BG-ID 1270215396. Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Причастни и инфинитивни конструкции в среднобългарския превод на Йоан-Златоустовите слова против аномеите. - Български език, 2014, 61, Приложение (145 години Българско книжовно дружество), с. 189–199. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2013) Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Tърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. COBISS.BG-ID 1260260068. Велико Търново

Димитров, Камен (2013) Hapax legomena в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Български език, 2013, 60, Приложение (Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен (Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев), с. 96–109. Print ISSN 0005-4283. COBISS.BG-ID 1256565988. София

Димитров, Камен (2012) Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. - Byzantinoslavica, 2012, 70 (1–2), с. 361–367. Print ISSN 0007-7712. Прага

Димитров, Камен (2012) Изследване на един слабо познат книжовен паметник от ХVІ в. - Проглас, 2012, 21 (1), с. 190–192. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. COBISS.BG-ID 1237313508. София

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). - В: Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). COBISS.BG-ID 1248773860. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. - Проглас, 2011, 20 (2), с. 177–179. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. COBISS.BG-ID 1232404708. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 560–577. ISBN 978-954-524-762-0. COBISS.BG-ID 1235845604. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2010, с. 93–103. ISBN 978-954-400-266-4. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 99–106. ISBN 978-954-524-724-8. COBISS.BG-ID 1234359524. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. COBISS.BG-ID 1253386468. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - Slavica, 2009, 38, с. 13–20. Print ISSN 0583- 5356. Дебрецен, Унгария

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). - Проглас, 2009, 18 (2), с. 68–80. Print ISSN 0861 7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. - В: Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 305–321. ISBN 954-524-339-2 (Т8). COBISS.BG-ID 1230459876. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828. Велико Търново

Димитров, Камен (2005) Аористът в гръцкия и славянския текст на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 62–77. ISBN 954-775-488-2. COBISS.BG-ID 1044243172. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. - В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 12–32. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. - В: Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 48–52. ISBN 954-524-381-3. COBISS.BG-ID 1041054180. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 126–137. ISBN 954-775-281-2. COBISS.BG-ID 1042210276. Велико Търново

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/