Публикации на доц. д-р Георги Стоянов Белогашев


Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи кн.5

Белогашев, Георги (2017) Защо има „научни войни“? 20 години Философски факултет ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии „Философията: от модернизъм към постмодернизъм” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2017) Роль личности в истории: от революции к реформам На руски език

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев изд. Пропелер, С. с. 342, ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки сп. „Идеи” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2015) Философията като основна наука изд. Пропелер, 2015, С. с. 312, ISBN: 978-954-392-295-6

Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука „Философия и общество” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2015) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност сборник „Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи” посветена на 145 годишнина на БАН и 20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Белогашев, Георги (2014) „Principium individuationis. Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма” сп. „Философия” кн. 2. София

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев Философският дискурс. библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Изд. Изток-Запад. София

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Изд. Ивис. Велико Търново

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” сп. „Философски алтернативи” кн. 2. София

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории Философски изследвания. кн. 7. София

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев Философски изследвания. кн. 8. София

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София

Белогашев, Георги (0) Димитър Михалчев и катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/