Публикации на доц. д-р Георги Стоянов Белогашев


Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи, 2018, 27(5), с. 98 - 110, ISSN 0861-7899

Белогашев, Георги (2017) Защо има „научни войни“? 20 години Философски факултет ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 201-213, ISBN 978-619-208-097-6

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии В: Философията: от модернизъм към постмодернизъм 2016, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 18-36,ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2017) Роль личности в истории: от революции к реформам VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Сб. от Научно-практической конференции с международным участием VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Краснодар, 21-22 апреля 2017 г., Ред. Астапов М.Б.; Юрченко В.М.; Алексеева Т.А.; Баранов А.В.; Касьянов В.В.;Юрченко И.В.; Юрченко Н.Н., Краснодар, Кубанский государственный университет, 2017, С. 264-271, ISBN 978-5-8209-1382-2

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма Философия, 2016, XХV(1), с. 9 - 19, ISSN 0861-6302 WEB OF SCIENCE-http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D52i7lF3Osp5fYEFTej&page=1&doc=1

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев София, Пропелер, 342 с. ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки Идеи, 2016, 8(1), с. 112 - 121, ISSN 1313-9703

Белогашев, Георги (2015) Философията като основна наука София, Пропелер, 2015, 312 с. ISBN: 978-954-392-295-6

Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука В: Философия и общество, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 89-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2014) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи. Сб. от Международна конференция "20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 145 годишнина на БАН", 20-21 май 2014 г., Ред. Петров. В.; Бузов. В.; Цацов. Д., В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 110 - 113, ISBN 978-954-524-990-7

Белогашев, Георги (2014) Атанас Далчев – между Ремкеанството и Интуитивизма Философия, 2014, XXIII(2), с. 216 - 219, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Сб. от Научна конференция „60 години самостоятелна Катедра по психиатрия при МУ - Пловдив и 50 години от смъртта на проф. Кирил Чолаков“ - МУ Пловдив, 18 декември 2013 г., Ред. В. Акабалиев; Д. Стоянов, София, Изток-Запад, 2013, с. 121-131, ISBN 978-619-152-350-4

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Сб. от Международна конференция “България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ – ХХI век”, 11 – 13 ноември 2011 г., Ред. Мишев Р.; Анчев С.; Симеонов С., Велико Търново, Ивис, 2012, с. 424-429, ISBN 978-954-2968-46-7

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев В: Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 217-228, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” Философски алтернативи, 2010, 19(2), с. 116 - 123, ISSN 0861-7899

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер Философия, 2009, XVIII(1), с. 28 - 37, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории В: Философски изследвания. кн. 7, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 192-203, ISBN 978-954-353-097-7

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев В: Философски изследвания. кн. 8, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 43-56, ISBN 978-954-353-115-8

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” В: Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София, Съюз на учените в България, 2009, с. 36-41, ISBN 978-954-397-016-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/