Публикации на гл.ас. д-р Мариела Иванова Некова


Некова, Мариела (2018) Иновации при оценка на туристическия ресурсен потенциал (на примера на Централна Северна България) Туризмът и иновациите. Сб. с доклади от международна научна конференция „55 години Колеж по туризъм-Варна”

Некова, Мариела (2017) Туристическо търсене в Централна Северна България – динамика и съвременно състояние Туризъм, иновации, стратегии. Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50 - годишнината от създаването на Колеж по туризъм – Бургас

Некова, Мариела (2017) A new stage in the development of the tourist localization Tryavna-Dryanovo. Contemporary tourism – traditions and innovations, International Scientific Conference 19-21 October, Sofia: St. Kliment Ohridski University

Некова, Мариела (2016) Структура и пространствена организация на туризма в Централна Северна България: ситуационен анализ

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/