Публикации на проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева


Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори. - Orbis linguarum, 2018, 16(1), pp. 59–66. Print ISSN 1312-0484. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052242096&origin=AuthorNamesList&txGid=6966b1c884790af63d5180626f24f8d2

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов. - Българска реч, 2018, 24(2), с. 7 – 14. ISSN 1310-733X.

Колева-Златева, Живка (2018) Об истоках формальной вариативности звукоизобразительных слов // Проблемы фоносемантики. Материалы II Международного научного семинара (Покров, 27-28 ноября 2018 года), Покров, 2018 г. 15 – 16.

Колева-Златева, Живка (2018) О происхождении некоторых славянских названий кукурузы. - Studia Slavica Savariensia, 2018, 1-2, pp. 120-128. ISSN 1216-0016. DOI: 10.17668/SSS.2018.1-2.120.

Колева-Златева, Живка (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език. – В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.

Колева-Златева, Живка (2017) Возможна ли фоносемантическая этимология для индоевропейского названия глаза?. - В: Материалы VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы языкознания». 20 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017, с. 278 – 284. ISBN 978-5-7629-1940-1.

Колева-Златева, Живка (2017) Предговор // Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието. Пловдив: Изд. „Хоризонти”, 2017. стр. 5 – 12.

Колева-Златева, Живка (2016) Типология на преподаването на българския език в психолингвистична перспектива – проблеми, нерешени въпроси, последици. - In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, pp. 105–115. ISBN 978-80-906183-7-4.

Колева-Златева, Живка (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. - Studia Slavica Savariensia, 2016, 1-2, pp. 274-281. ISSN 1216-0016.

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език. - В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съст. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59–68. ISBN 978-954-322-835-5. COBISS 1276942052. -

Колева-Златева, Живка (2016) За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2016, 35, pp. 313–330. ISSN 2534-918X. -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителност, иконичност и асистемност. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 83 – 89. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS 1278866660 -

Колева-Златева, Живка (2016) За етимологията на думата *kukla като название на антропоморфна играчка в славянските и балканските езици. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 258 – 268. ISBN 978-954-07-4214-4. COBISS 1278419940. -

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии лат. cancer, др.-гр. καρκίνος, др.-инд. kark(aṭ)a ‘рак, краб, омар’. - В: Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: PAU–UJ, 2014, pp. 299–308. ISBN 978-83-7676-185-5 -

Колева-Златева, Живка (2014) Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език. - В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: Стено, 2014, с. 64–70. ISBN 978-954-449-770-5. COBISS 1270322660. -

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии болг. кукер. - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. ред. кол. Иван Харалампиев и др. В. Търново: Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий". 2014, с. 281–290. ISBN 978-954-524-944-0. COBISS 1267898596

Колева-Златева, Живка (2013) Этимологическая память слова как вспомогательный критерий в этимологическом исследовании (Заметки к семантической реконструкции названий правой стороны, восходящих к и.-е. *dek's-). - Slavica, 2013, 42, pp. 149–163. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2013) О двух взаимосвязанных универсалиях славянских языков. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», ред. кол. Стоян Буров и др. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2013, с. 342-351. ISBN 978-954-524-919-8. COBISS 1260422116.

Колева-Златева, Живка (2012) Николай С. Трубецкой и Болгария. - В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново: Пик, 2012, с. 322–326. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS 1249374948. -

Колева-Златева, Живка (2012) Работна тетрадка към учебника „Български език за чужденци. Аз говоря български”. В. Търново: Фабер, 2012. 83 с. Формат А4. ISBN 978-954-400-706-5. COBISS 1246824420.

Колева-Златева, Живка (2012) Размышления о парадоксах этимологии. - Slavica, 2012, 41, pp. 95–105. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2011) Принос към теорията и практиката на манипулацията в медийния дискурс Проглас. 2011, кн. 2, 131–135

Колева-Златева, Живка (2011) Этимологические заметки о слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. grazus ‘красивый’. - Slavica, 2010-2011, 39-40, pp. 15–24. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011, 171 с. ISBN 978-954-400-524-5. COBISS 1237049060.

Колева-Златева, Живка (2011) Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией (на материале русского языка). - В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. X международный симпозиум. МАПРЯЛ 2010. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2011, с. 96–99. ISSN 1312-3069.

Колева-Златева, Живка (2011) Методологични аспекти на етимологизацията на звукосимволична лексика. - Проглас, 2011, 20(1), с. 104–124. ISSN 0861-7902.

Колева-Златева, Живка (2011) Славянские языки и редупликация. - В: Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума „Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике”. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. K. Agyagási (Ed.). Vol. 3. Debrecen: Debreceni egyetem, 2011, pp.11–30. ISSN 2060-0941. ISBN 978-963-3188-125-6.

Колева-Златева, Живка (2011) Редупликация в словах звукосимволического происхождения // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г. Москва, 219–220.

Колева-Златева, Живка (2011) Понятие диахронического тождества в этимологизации лексики звукосимволического происхождения. - В: Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты. Материалы Международной школы-семинара VII Березинские чтения. Вып. 18. Москва: ИНИОН РАН, АСОУ, 2011, с. 132–138. ISBN: 978-5-91543-076-0.

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов. - Slavica, 2009, 38, pp.19–34. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. K. Agyagási (Ed.). Debrecen: Debreceni egyetem, 2008. 355 с. HU ISSN 2060-0941, ISBN 978-963-473-123-8. COBISS 1255589348

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке. - Slavica, 2008, 37, pp. 33–53. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения: проблемы этимологизации. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2008, 53 (2), pp. 381–395. Print ISSN 0039-3363, Online ISSN 1588-290X.

Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд. – A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest: ELTE BTK, 2007, pp. 97–105. ISSN 1789-3976. ISBN 978-963-463-934-3.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390. -

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка. - Slavica, 2006, 35, pp. 31–48. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи. - В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново: Пик, 2006, 105–115. ISBN 978-954-736-142-3.

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2006, 20, с. 69–73. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2005) За редупликацията като словообразувателен начин Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов. София, 2005, 264–272.

Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica, 2005, 34, pp. 23–42. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356

Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002. ISBN 954-524-310-4. COBISS 1039149028

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999

Колева-Златева, Живка (1999) О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов Проблеми зiставної семантики: збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зiставної семантики 23–25 вересня 1999 r. Видп. ред.: M. П. Кочерган. Київ, 1999, 62–66.

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902. -

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция: методологични аспекти. В. Търново: Знак '94, 1998, 110 с. ISBN 954-8709-29-5. COBISS 1032317156.

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/