Публикации на Вехбие Нуриева Балиева-Ашимова


Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Комуникативно-прагматичен аспект на езиковата интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви. Интеркултурализъм и билингвизъм., сп. Реторика и комуникации

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Билингвалната езикова личност и интерференцията (от гледна точка на когнитивния подход).// Хуманитаристиката – традиции и перспективи, Паисиеви четения 2016, 10 – 11 ноември 2016 г., Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) За мястото и ролята на анимационните филми в овладяването на българския език като втори от 5 – 6-годишни деца. // Язык в координатах массмедия, Санкт Петербург, 2 – 6 юли 2017 г.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Структура языковой личности на основании интреграционной модели познания (с точки зрения когнитивного подхода). // Нефтекамск, 2016.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на устната комуникация (част І). УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с. 330 – 341). ISSN 2367-8712.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания. // Българският език – история и съвременност. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с.106 – 117). ISВN 987-619-208-048-8.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковата личност на детето билингва в предучилищна възраст от турския етнос. // Актуални проблеми на съвременната лингвистика, юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова, София, 2016, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, (с. 413 – 421). ISВN 987-954-322-872-0.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2015) Аспекти на билингвизма в контекста на антропоцентричната парадигма и интердисциплинарния подход. // Глобальное информационное общество и проблемы сохранения культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора философских наук, профессора О.К. Валитова (г. Нефтекамск, 24-26 ноября 2014 г.). Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2015, (с. 71 – 76).

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за езиковата политика и двуезичието в България. // Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2014, (с. 199 – 206), ISBN 978-619-00-0037-2.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за многоезичието в контекста на европейската езикова политика. // Арнаудов сборник (доклади и съобщения). Том 8. Издателство „ЛЕНИ-АН“, Русе, 2014, (с. 281 – 287), ISBN 978-619-7058-33-8.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2012) Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том IV. Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна. Варна, 2012, (с. 554 – 559), ISBN 978-954-21-0603-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/