Публикации на доц. д-р Николай Ангелов Кънев


Кънев, Николай (2020) Бележки върху измеренията на българо-византийския конфликт при управлението на кан Крум. – В: ACTA MEDIAEVALIA MAGNAE TARNOVIAE. Tomus I: Владетел, държава и църква на балканите през средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Ч. 1. В. Търново: Фабер, 2020, ISBN 978-619-00-1105-7, с. 675-703.

Кънев, Николай (2019) Византийски оловен печат от крепостта Бузово кале. - В: ANTIXAPIΣMATOΣ EПIΣΦРАГIΣIΣ. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-348-6, с. 340-345

Кънев, Николай (2019) Анонимен византийски печат от Анхиало (Поморие). Миры Византии. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ. Выпуск 2. Сборник научных трудов. Симферополь, 2019, 301-306. ISBN 978-966-8738-29-6 (серия); ISBN 978-5-6042012-6-8.

Кънев, Николай (2019) Византийская свинцовая печать из района Казанлыка. XI Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”. Сборник материалы научной конференции. Севастополь – Балаклава, 3 - 7 июня 2019 г., Симферополь, 2019, с. 143-146. ISBN 978-5-6042012-8-2.

Кънев, Николай (2019) Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет на ВТУ. Списание „Епохи“. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том XXVII (2019), книжка 1, ISSN 1310-2141, с. 146–149.

Кънев, Николай (2019) Кънев Н. Византийская свинцовая печать нотария и авидика Константина, найденная в Болгарии Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2019. – Т. 24, № 6, с. 90–94. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.6.7.

Кънев, Николай (2019) Николай Кънев. Някои бележки за средновековното разбиране на понятието империя и за коректната му употреба по отношение на България през IX–XI в.Империи и имперско наследство на Балканите. В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Съставители: Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева и Дамян Борисов. Том Ι: Античност и средновековие. Пловдив, 2019, с. 93-106.

Кънев, Николай (2019) Kanev, Nikolay. Emperor Basil II and the Awarding of Byzantine Honorific Titles to Bulgarians in the Course of the Conquest of Bulgaria (976–1018). Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. Vol. 9, 2019, p. 455–473. ISSN: 2084-140X; e-ISSN: 2449-8378

Кънев, Николай (2019) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. // THE PLACE OF STRATEGOS OF THRACE IN THE BYZANTINE HIERARCHY OF RANKS IN 9TH–10TH C. ACCORDING TO THE TAKTIKA “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Бургас, 2019, с. 123-130, ISBN 978-619-7252-60-6

Кънев, Николай (2018) Била ли е Българската църква автокефална преди въздигането ѝ в ранга на патриаршия? Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Година II (XXXIV). Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, с. 416-436. ISSN 2603-3534.

Кънев, Николай (2018) Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънев, Николай (2018) България и Византия на Балканите през периода 912/3 - 927 г. – В: Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3. Сб. "Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой". Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3.

Кънев, Николай (2018) Византийската рангова йерархия през X–XI в. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534.

Кънев, Николай (2018) Kanev, Nikolay. Reflections of the Imperial Ideology on the Seals of the Latin Emperor Baldwin II of Courtenay. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446.

Кънев, Николай (2018) Nikolay Kanev. Byzantine Rank Hierarchy in the 9th - 11th Centuries. Studia Ceranea 8, 2018, p. 153 - 165. ISSN: 2084-140X; e-ISSN: 2449-8378; DOI: 10.18778/2084-140X.08.09

Кънев, Николай (2018) Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащият ѝ район. Сб. Плиска – Преслав. Издание на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките. Т. 13: В памет на професор Тотю Тотев (1930–2015). София, 2018, с. 407 – 413. ISSN 2603-4212 (Print); ISSN 2603-4220 (Online); ISBN 978-954-9472-63-9 (print); ISBN 978-954-9472-64-6 (online).

Кънев, Николай (2017) Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънев, Николай (2017) Kanev, N. Sceau de plomb de Pakourianos Arsakides, protokouropalates, decouvert en Bulgarie. – В: Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65. Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65.

Кънев, Николай (2017) Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2017) Новая находка печати византийского стратига города Преслав // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5. – С. 112–115. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5

Кънев, Николай (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г. сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 1, с. 161 и кн. 2, с. 419. ISSN 1310-2141

Кънев, Николай (2017) Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, София, 2017, с. 307-310.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Наши юбиляри: Доц. д-р Стефан Йорданов. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 326-345, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 305-308, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав. Сборник „Великите Асеневци“, В. Търново, 2016 г., ISBN 978-619-168-175-4, с. 84-99.

Кънев, Николай (2016) Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г. Сборник „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, т. II: „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“. Studia in honorem professoris Borisi Borisov. В. Търново, 2016, ISBN 978-619-205-041-2, с. 845-850.

Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IX, В. Търново, 2016, с. 16-21, ISBN 978-619-208-066-2 – електронно издание. Печатно издание на статията в Известия на Историческия музей – Поморие, т. 2, 2017, 158 – 162.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Новооткрит оловен печат от района на Сливен. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 163-166.

Кънев, Николай (2015) Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев). България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 374-380.

Кънев, Николай (2015) Kanev, N. The Lead Seal of Germanos, Protoproedros and Its Attribution. Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013. Kyiv, 2015, pp. 71-74.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Удостояването на българи с византийски почетни титли от император Василий II в хода на завладяването на България (976-1018). Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации. Трудове на катедра „История и философия“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Т. 1. Бургас, 2015, с. 114-137. ISSN 2367-8062.

Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.

Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.

Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302. ISBN 978-954-577-869-8

Кънев, Николай (2013) Наследственост или изборност – две основни тенденции в развитието на кралската власт в католическа Европа през XIV-XVI век. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, Шумен, 2013 г., 36-86.

Кънев, Николай (2013) Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада. „ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01. Империя и полис. Сборник научных трудов“, Севастопол, СПД Арефьев, 2013 г., 317-329.

Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. ISBN 978-954-524-928-0

Кънев, Николай (2013) Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.). Исторически преглед, год. 68, София, 2011 (2013), кн. 5-6, 265-272.

Кънев, Николай (2013) Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век. Сборник материалы V Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 31.05-04.06.2013 г., Севастопол, 2013, 37-39.

Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.

Кънев, Николай (2012) Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. Историкии, т. 5, Шумен – Велико Търново (издателство „Фабер“), 2012, 61-67. ISBN 978-954-400-804-8

Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71. ISBN 978-954-8422-88-8.

Кънев, Николай (2012) Kanev, N. À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle. Сборник в памет на проф. Василка Герасимова-Томова. Под редакцията на Методи Манов, София, 2012, 461-466. ISBN 978-954-9472-19-6

Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277189860

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN: 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID: 1237958884

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261. ISBN: 978-954-577-588-8. COBISS.BG-ID: 1244383460

Кънев, Николай (2011) The Contribution of Sigillography in Elucidating the Devaluation of the Byzantine honorific Titles in the Hierarchy of the so-called System of Precedence in the Mid-Byzantine Period (turn of the VIIIth/IXth – turn of the XI/XIIth centuries). Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011. Vol. II. Sofia, 2011, pp. 110-111 // Материали на XXII световен конгрес по византинистика, София, 22-27 август 2011 г., София, 2011. ISBN: 978-954-8536-04-2

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696. ISBN 978-954-524-743-9 (т. 1). COBISS.BG-ID: 1235324900

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010, с. 43-46. УДК 903/904. ББК Т3(0)3 + Т3(0)4 П 423.

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163. ISSN 0320-4472; ISBN 978-5-7525-4002-8

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев: Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 21-28. ISBN: 978-954-524-675-3. COBISS.BG-ID: 1230316004

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277224676

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163. ISBN 978-5-7525-1856-3

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161. ISBN: 978-954-92081-2-2 COBISS.BG-ID: 1248726500

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67. ISBN: 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID: 1228475620

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167. ISBN: 978-954-15-0204-4 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1230016228

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75. ISBN: 978-954-577-495-9. COBISS.BG-ID: 1277209060

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005). ISBN: 978-954-577-387-7 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1231121892

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., София, 2007. COBISS.BG-ID: 1242320612 COBISS.BG-ID: 1242320612

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190. ISSN 0320-4472; ISBN: 978-5-288-05225-5; ISBN: 5-7525-1593-9

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59. ISBN-10: 954-577-346-4; ISBN-13: 978-954-577-346-4

Кънев, Николай (2005) Канев, Н. Византийский титул новелиссим во второй половине VIII – XII в. по данным сфрагистики. Античная древность и средние века, вып. 36, Екатеринбург, 2005, с. 127-144. ISSN 0320-4472; ISBN: 5-7996-0227-7

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID: 1243271908

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънев, Николай (2003) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93. ISSN: 1310-2141; COBISS.BG-ID: 1181287140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/