Публикации на гл.ас. д-р Боряна Емилиянова Михайлова


Емилиянова, Боряна (2018) Quelques toponymes d’origine roumaine dans la région de Silistra, Bulgarie Buletin științific. Fascicula Filologie. Seria A, vol. XXVII/2018, 57-66. ISSN: 1583-1264. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=727905

Емилиянова, Боряна (2017) Метафорични народни географски термини, които произлизат от названията на лицето в българския и в румънския език Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново, 2017, с. 146-153. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print). At http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/18, 1.10.2018.

Емилиянова, Боряна (2016) Метафората в народната географска терминология: соматични термини. Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Емилиянова, Боряна (2016) Речник на народните географски термини в румънския език, Г. Болокан, Е. Шодолеску Силвестру, Ю. Бурч, Й. Тома. Dicționarul entopic al limbii române, Gh. Bolocan, E. Șodolescu Silvestru, I. Burci, I. Toma Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 557-559. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2016) Соматизмът череп в българската народна географска терминология и топонимия Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 307-319. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2015) Метафорични значения на соматизма теме в географската лексика на българския език. Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново: Ивис, 2015 (с. 602-608). ISSN 1314-4065.

Емилиянова, Боряна (2015) Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология Съпоставително езикознание, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, кн. 4 (с. 5-13). ISSN 0204-8701. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=474564

Емилиянова, Боряна (2014) Антропоморфният и зооморфният метафоричен модел при народните географски термини с изходно значение ‘глава’ Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 (с. 304-316). ISBN 978-954-524-944-0

Емилиянова, Боряна (2013) Народни географски термини в българския и в румънския език с основно значение ‘венец’, ‘корона’. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (с. 207-223). ISBN 978-954-524-936-5.

Емилиянова, Боряна (2010) Към етимологията на топонима Попина Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г, 342-354. Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-266-4.

Емилиянова, Боряна (2009) Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9. Велико Търново, 2009, с. 295-304. ISBN 978-954-8387-31-6.

Емилиянова, Боряна (2008) Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la région de Silistra CCDJ, XXIV, 2008, p. 361-368.

Емилиянова, Боряна (2007) За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент ‘върба’ в някои балкански и славянски езици) Електронно списание за хуманитаристика Littera et Lingua. Series "Dissertationes". Vol. 1, 2007, 37-50. София, 2007. http://slav.uni-sofia.bg/naum/sites/default/files/emilijanovab.pdf, 20.02.2016. ISSN 1312-6172.

Емилиянова, Боряна (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер, 2007. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Съвременно образование и чужд език. В. Търново, 2007, с. 134-141. ISBN 978-954-350-36-9.

Емилиянова, Боряна (2007) Българско-румънски разговорник ГРАММА, 2007, 383 страници. ISBN 978-954-8805-30-8.

Емилиянова, Боряна (2007) Ghid de conversație român-bulgar ГРАММА, 2007, 384 страници. ISBN 978-954-8805-86-5.

Емилиянова, Боряна (2006) Зоонимията и лексикалната системност Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Съст. Ангел Давидов. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

Емилиянова, Боряна (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на няколко балкански езикови единици) 10 години специалност Балканистика. Пети балканистични четения17-19 май, София. Съст. П. Асенова, В. Алексова, Р. Бейлери. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 11-21. ISBN 954-07-2179-2

Емилиянова, Боряна (2004) Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2004) Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0

Емилиянова, Боряна (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X.

Емилиянова, Боряна (2003) Б. Ганева. Няколко румънски думи и изрази във византийски стихове от ХІV век Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново, 2003, с. 189-196. ISBN 954-524-348-1.

Емилиянова, Боряна (2003) С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 179-182. ISBN 954-524-377-5.

Емилиянова, Боряна (2002) B. Ganeva. Les éléments d’initiation dans la ballade romaine populaire „Miorița” Etudes balkaniques XXXVIII, 4 (2002), с. 91-99. ISSN 0324-1654. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=182459

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/