Публикации на проф. д-р Анастасия Ничева Петрова


Петрова, Анастасия (2018) Aрхетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. Zborník filozofickej fakulty university Koménskeno PHILOLOGICA LXXVII. (Zodpovedná redaktorka Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.) Univerzita Koménskeno v Bratislave, 2018, ISBN 978-80-223-4639-9, 171-180

Петрова, Анастасия (2018) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. - В: Сборник от Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 26 - 28 октомври 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването. В: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Красимира Мутафова. ВТУ“Св.св.Кирил и Меотдий“. 2018.

Петрова, Анастасия (2018) Лингвистични превъплъщения на културния символ ВЪЗЕЛ в българския и румънския модел на света. Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Съставители и редактори Д. Младенова (отг. редактор), Б. Михайлова, Е. Търпоманова. София, 2018. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), 29-41

Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. Сп. "Проглас", кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 293. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Петрова, Анастасия (2017) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: "Паисиеви четения". Чуждоезикова лингвистика. Научни трудове, т. 55, кн. 1, сб. Б, 2017, с. 68 - 98. - ISSN 0861-0029

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност (75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова), 2017 Online

Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН. 2017, ISBN 978-5-7576-0387-2, c. 99 - 104.

Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното. – В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, ISBN 978-954-07-4214-4, c. 223-234.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 173-184. ISBN 978-954-322-872-0

Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица (Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика). - В: Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий“, т. 35, 2016. с. 219-234. ISSN 0204–6369.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. Лексикографията в началото на XXI в.. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г., Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин"). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, ISBN 978-954-322-875-1, c. 301-313.

Петрова, Анастасия (2015) The verbalization of gestural language – perspectives for the contrastive research of Balkan phraseology. 49. - In: 11th Congress of South-East European Studies. Sofia, 29.08.- 04.09. 2015.

Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Международна конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Балканистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 176-184. ISBN 978-954-07-3955-7

Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. Балканский тезаурус: начало. Балканские чтения 13. Тезисы и материалы. Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, Москва. 2015, 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0

Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в БЕ (в съпоставка с други балкански езици). – В: Съпоставително езикознание. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, кн. 4. ISSN 0204-8701

Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. Print ISSN 0204-8701

Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект. Втора международна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”, Велико Търново, 9-10.11.2012. Велико Търново: Универстетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, 170-182. ISBN 978-954-524-944-0

Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Велико Търново: Издателство „Астарта". 2014, 418 с. ISBN 978-954-350.

Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Издателство „Астарта”. 2013. 498 с. ISBN 978-954-350-151-9

Петрова, Анастасия (2013) Лексико-семантични и граматични измерения на глагола ‘искам’ в българския и гръцкия език. Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2013, c. 436-450. ISBN 9789545246364

Петрова, Анастасия (2012) Балканская фразеология - в поисках исследовательского подхода. – In: Balkanismen heute. Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller. Münster. LIT Verlag. Bd. 3, 2012, pp. 171-185. Wien. ISBN 978-3-643-50388-6

Петрова, Анастасия (2012) Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («ΕΙΜΑΙ» και «ΕΧΩ»). - In: Selected papers of 10th International Conference of Greek Linguistics. Edited by Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kambakis-Vougiouklis. Komotini: Democritus University of Thrace. 2012, 1081-1089. ISBN 978-960-99486-7-8. - http://www.icgl.gr/files/greek/106-1081-1089.pdf

Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101. ISBN 978-954-322-430-2.

Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету”. Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН. Москва, 2011, c. 86-94. ISBN 978-5-7576-0226-4

Петрова, Анастасия (2011) Знаците на езика и балканският когнитивен модел. Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2011, c. 396-406. ISBN 9789545246364

Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. – In: The Verbal system of the Balkan Languages – Heritage and Neology. Велико Търново, Издателство “Фабер”, 2010, ISBN978-954-400-357-9, c. 121-148.

Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2010, ISBN 978-954-524-762-0, c. 66 - 70

Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, c. 114-125. ISBN 978-954-400-266-4.

Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. – В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Петрова, Анастасия (2009) Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология”, 30 април до 2 май 2009 г. – В: Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, № 2, c. 193-197. ISBN 08617902

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство на гордост в българския езиков модел на света. Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, c. 80-89. ISBN 9789543221660.

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. – В: Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 370-378.ISBN: 9789545246364

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. – В: Филологический сборник III, Тверь – Велико Тырново. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы”, 24-26 мая 2008. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 180 с. ISBN 978-954-524-591-6

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6, c. 535-546.

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, кн. № 2, с. 182-183. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 2, с. 183-184. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. Linguistique balkanique XLV, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2006, № 1, с. 159-181. ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). – В: Десет години специалност “Балканистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 2005, ISBN 954-07-2179-2, c. 11-22.

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. – В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, ISBN 5-900971-45-7

Петрова, Анастасия (2005) Концептуализацията на радостта в българския и гръцкия език. Linguistics in Bulgaria (ред. Корина Лешбер). www.linguistics-in-bulgaria.com/StatijaPetrova1.pdf

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, ISBN 954-524-381-3, c. 70-73.

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2004, ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084, c. 427-441.

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2000 - 2004, 81-98. ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. Linguistique balkanique XLIII (2003-2004), № 2-3, 85-302. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. – В: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София, Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, 62-75. ISBN 954-9787-07-9

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах”. Материалы 3 Международной научной конференции. Гомель, 2003, ISBN 985-439-094-2, c. 45-52.

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. ISBN 954-524-366-X, 347 с., COBISS.BG-ID 1264984292

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, c. 32-41. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. Etudes balkaniques, XXXVIII, 2002, № 4, c. 62-74.

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т.8, c. 146-155.ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius. Seria Filologie, v. XIII, 2002, ISSN 1223-7248, c. 217-234

Петрова, Анастасия (2002) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. – В: Трудове на великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание, 1997, т. 33, кн. № 2. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 0204 6369, 2002, с. 207-219.

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и литература. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, s. 141-156. ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и култура. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1997, c. 130-145. ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 2, c. 27-34.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 3, с. 23-38. ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. – В: Проблеми на социолингвистиката (Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, ISBN 954-524-015-6, c. 253-257.

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. – В: Балканистичен форум. 1992, №1, 41-46. Издателство „Гея – Либрис”, Благоевград. ISSN 1310-3970

Петрова, Анастасия (0) Невралната теория за езика, концептуалната метафора и проблемът за универсалното v s. уникалното в езиците. Лингвистични четения "История на езикознанието и историческо езикознание" по случай 80 години от рождението на проф. Живко Бояджиев и 70 години от рождението на проф. Георги Риков. 19 октомври 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (0) Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика. Тур. perde. Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, 24 ноември 2017 г., СУ „Климент Охридски“.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/