Публикации на проф. д-р Анастасия Ничева Петрова


Петрова, Анастасия (2018) Aрхетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. – PHILOLOGICA, LXXVII, 2018, pp. 171-180. ISBN 978-80-223-4639-9

Петрова, Анастасия (2018) Лингвистични превъплъщения на културния символ ВЪЗЕЛ в българския и румънския модел на света. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 29-41. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. - Проглас, 2017, ХХVI, кн. 2, с. 293. Online ISSN 2367-8585,Print ISSN 0861-7902

Петрова, Анастасия (2017) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика. Отг. редактор Ж. Чолакова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, т. 55, кн. 1, сб. Б, с. 68-98. Print ISSN 0861-0029

Петрова, Анастасия (2017) Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика. Тур. perde. Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, 24 ноември 2017 г., СУ „Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност. 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова, 2017 -

Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2017, с. 99-104. ISBN 978-5-7576-0387-2

Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Състав. Е.Търпоманова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 223-234. ISBN - 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Ред. М. Стаменов и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 173-184. - ISBN 978-954-322-872-0, COBISS.BG-ID - 1278866660.

Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица. Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика. - В: Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Ред. Ж. Колева‐Златева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. 35, с. 219-234. ISSN 2534‐918X (print), 2534‐9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. Състав. Д. Благоева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 301-313. ISBN 978-954-322-875-1, COBISS.BG-ID - 1554429652

Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.

Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. - В: Балканские чтения 13. Балканский тезаурус: начало. Тезисы и материалы. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2015, с. 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0

Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици). Съпоставително езикознание. 2015, кн. 4, с. 75 - 80. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3, с. 84 - 121. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект . - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 170-182. ISBN - 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596

Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Пловдив: Астарта, 2014, 418 с. ISBN 978-954-350

Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Астарта, 2013, 498 с. Авторство: Глава 2. Общ лингвистичен преглед на топонимията в Ямболско (с. 162-196); Глава 3. Речник на местните имена в Ямболско (с. 196-477). - ISBN 978-954-350-151-9, COBISS.BG-ID - 1253621732.

Петрова, Анастасия (2013) Лексико-семантични и граматични измерения на глагола ‘искам’ в българския и гръцкия език. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. 3, с. 436 - 450. ISSN: 2535-1346 (Online), ISSN: 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID - 1239059172

Петрова, Анастасия (2012) Балканская фразеология - в поисках исследовательского подхода. - In: Balkanismen heute. Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller. Wien: Münster. LIT Verlag, 2012, Bd. 3, pp. 171-185. - ISBN 978-3-643-50388-6.

Петрова, Анастасия (2012) Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («ΕΙΜΑΙ» και «ΕΧΩ»). - In: Selected papers of 10th International Conference of Greek Linguistics. Ed. by Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kambakis-Vougiouklis. Komotini: Democritus University of Thrace. 2012, σ. 1081-1089. - ISBN 978-960-99486-7-8.

Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. - В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101. ISBN - 978-954-322-430-2, COBISS.BG-ID - 1236892644

Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, c. 86-94. - ISBN 978-5-7576-0226-4.

Петрова, Анастасия (2011) Знаците на езика и балканският когнитивен модел. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. 2, с. 396-406. ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620

Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. - В: Глаголната система на балканските езици - наследство и неология. Ред. П. Асенова и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 121-148. - ISBN - 978-954-400-357-9, COBISS.BG-ID - 1233837540.

Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методой", 2010, т. 10, с. 66-70. ISBN 978-954-524-762-0

Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект. - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 114-125. - ISBN 978-954-400-266-4, COBISS.BG-ID - 1247213028.

Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. - В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Петрова, Анастасия (2009) Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", Велико Търново, 30 април до 2 май 2009 г. - Проглас, 2009, № 2, c. 193-197. ISBN 08617902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство 'гордост' в българския езиков модел на света. - В: Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Ред. и състав. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2008, c. 80-89. ISBN - 978-954-322-166-0, COBISS.BG-ID - 1228120548

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, с. 370-378. - ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620.

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. - В: Филологический сборник III. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы", Тверь – Велико Тырново, 24-26 мая 2008. Ред. Л. Скаковская. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 180 с. - ISBN - 978-954-524-591-6, COBISS.BG-ID - 1226997988

Петрова, Анастасия (2007) Лингвистичен компас. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, 175 с. ISBN 978-954-350-045-1, COBISS.BG-ID - 1229106404

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. - Проглас, 2006, кн. 2, с. 182 - 183. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. - Проглас, 2006, № 2, с. 183-184. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. - Linguistique balkanique, 2006, XLV, № 1, с. 159-181. ISSN 0324-1653 (Print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Ред. М. Спасова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID - 1242745828

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. - В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Тырново. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 145-149. ISBN 5-900971-45-7

Петрова, Анастасия (2005) Концептуализацията на радостта в българския и гръцкия език. - Linguistics in Bulgaria. Ред. Корина Лешбер -

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73. ISBN 954-524-381-3

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441. ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303. ISSN 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75. ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН), ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН), COBISS.BG-ID - 1041957604

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. - В: Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2003, с. 45-52. ISBN 985-439-094-2

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, c. 32-41. ISBN - 978-954-524-762-0, COBISS.BG-ID - 1235845604

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74. Print ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 8, c. 146-155. ISBN 954-775-130-1

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. - Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, 217-234. Print ISSN 1223-7248

Петрова, Анастасия (2002) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 33, кн. 2, с. 207-219. ISBN 0204 6369

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Състав., ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180 ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156. ISBN 9545241926

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145. ISBN 954-8258-86-2

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34. Print ISSN 0861-790, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1993) Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257 ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46. Print ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828

Петрова, Анастасия (0) The verbalization of gestural language – perspectives for the contrastive research of Balkan phraseology. 11th Congress of South-East European Studies. Sofia, 29.08 - 04.09.2015.

Петрова, Анастасия (0) Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Красимира Мутафова. - Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2018.

Петрова, Анастасия (0) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Сб. от Шестата международна научна конференция“Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".

Петрова, Анастасия (0) Невралната теория за езика, концептуалната метафора и проблемът за универсалното v s. уникалното в езиците. Лингвистични четения "История на езикознанието и историческо езикознание" по случай 80 години от рождението на проф. Живко Бояджиев и 70 години от рождението на проф. Георги Риков, 19 октомври 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/