Публикации на гл.ас. д-р Георги Иванов Василев


Василев, Георги (2017) Драма техники при работа с художествен текст за неговото възприемане, разбиране, осмисляне и претворяване (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) Велико Търново Издателство Exlibris 978-619-90391-6-8

Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Велико Търново Фабер 2017г.,251с., ISBN 978-619-00-0628-2.

Василев, Георги (2016) "Първите театрални представления в Търново"Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452 Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452

Василев, Георги (2016) Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение1.-4 клас) Издателство Exlibris ISBN 978-619-90391-2-0

Василев, Георги (2016) .„Любителско театрално движение 1870-1915г.” Фабер В.Търново 2016г.,122с. ISBN 978-619-00-0397-7

Василев, Георги (2016) ”Требник” Фабер В.Търново,2016 ,302с.,ISBN 978-619-00-0474-5

Василев, Георги (2016) ”Любителско театрално движение 1870г. (Първи ученически театър).” НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов ВТУ,ФИ 22.10.2015

Василев, Георги (2015) Теарализация и драматизация в урока по литература в начален етап на обучение 1.-4 клас” Научна конференция ПФ ВТУ , Педагогически сборник 2015г.ISBN978-619-7281-01-9

Василев, Георги (2015) .Първите театрални представления в Търново. Сб. от XV национална научна конференция „Библиотеки , четене , комуникация“ на тема „Дигитална конверсия на литературното книжовно наследство“, Велико Търново, 17-18 ноември, 2016 г. Ред. проф.дфн Иванка Янкова ,доц.д-р Александър Ковачев,д-р Иван Александров,доц.Калина Иванова, Издателство Анубис-Булвест, София с.352-371. ISSN1313-8138. COBISS.BG-ID 1237524452 "Известия" том 3 ,Исторически алманах на РИМ, Габрово 2015г.,с.184-196 , ISSN 2367-783X COBISS.BG-ID1272268516

Василев, Георги (2015) Театърът на Бачо Киро. Сб. от Втори научен форум „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм „, „Известия на РИМ – Габрово“, Габрово, 8-9 Октомври 2015 г. Ред. проф. д-р П. Петков, К. Чолакова. Габрово: Фабер, том III , с .184-196. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Театърът на Бачо Киро. Сб. от Втори научен форум „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм „, „Известия на РИМ – Габрово“, Габрово, 8-9 Октомври 2015 г. Ред. проф. д-р П. Петков, К. Чолакова. Габрово: Фабер, том III , с .184-196. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516

Василев, Георги (2013) Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492 1261419492 Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492

Василев, Георги (2012) "Куклотерапия" "Интегрирано и включващо обучение " Научно- методичен сборник за учителя ,Издателство "Веста"Велико Търново 2012,ISBN 978-954-543-041-1

Василев, Георги (2012) "Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование" Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния Военен Университет"Васил Левски" том 10 ,с. 81-91,ISBN 978-954-753-095-9

Василев, Георги (2012) Възможности за използване на мултимедията в урока по литература – 1- 4 клас

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/