Публикации на гл.ас. д-р Руксандра Ламбру


Ламбру, Руксандра (2015) Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканите - език, история и култура”, Vol. 4, Veliko Târnovo, 2015, ISSN 1314-4065, p. 609-613.

Ламбру, Руксандра (2015) Отново за изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция", Sofia, 2015 ISBN 978-954-07-3955-7, p. 107-113

Ламбру, Руксандра (2015) Slavonic Inscriptions in the “Brâncovenesc” Style Monuments. Features and Influences ”International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Constantin Brancoveanu’s Legacy from Cross-Cultural Perspectives”, Special Issue, Constanța, 2015, ISSN 2285 – 3324, p. 25-29, https://crossculturenvironment.wordpress.com/all-issues/special-issue-constantin-brancoveanus-legacy-from-cross-cultural-perspectives/

Ламбру, Руксандра (2015) Elemente arhaice în pridvorul bolniței de la Hurezi ”Spicilegium - Studii și articole în onoarea prof. Corina Popa”, ISBN 978-606-720-040-9 București, UNARTE, 2015

Ламбру, Руксандра (2014) Традиция и съвременност при преподаването на славянските езици във Букурещ ”Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция”, 9-10 noiembrie 2012, Veliko Tarnovo, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2014

Ламбру, Руксандра (2013) Местоименно изразяване на вежливост в румънски език (в съпростава с българския език), ”Балканите – Език, История, Култура”, vol. III, 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 450-455 (în colaborare cu Silvia Mihăilescu, PhD), ISBN 1314-4065

Ламбру, Руксандра (2012) Anthroponyms in Mediaeval Donation Documents (Wallachia) Състояние и проблеми на българската ономастика, Veliko Târnovo, Bulgaria 2012, ISBN 978-954-524-851-1, p. 360-371

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/