Публикации на гл.ас. д-р Мария Петрова Петрова


Петрова, Мария (2019) Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 12-19. Online ISSN: 2534-949X

Петрова, Мария (2017) Различните аспекти на антропогенизацията при самовъзстановяването на ландшафтите (по примера на Среден Предбалкан) Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 19-26. Online ISSN: 2534-949X

Петрова, Мария (2016) Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина Сборник "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. 23.09-25.09.2016 г" (CD), с. 110-119. ISBN: 978-619-90446-1-2

Петрова, Мария (2016) Самовъзстановяване на ландшафтите (по примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана) Е-списание "Географ", Год. 1, брой 1, октомври 2016, geograf.bg, с. 33-45. Online ISSN 2534-949X

Петрова, Мария (2015) Проблеми на съвременните ландшафти по северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана. Автореферат на дусертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

Петрова, Мария (2015) Проблеми на съвременните ландшафти по северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана COBISS.BG-ID 1274375652

Петрова, Мария (2014) Историко-географският метод при изследване на антропогенизацията на ландшафтите (систематизация на възгледите и приложение) Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 15. 11. 2013, с. 422-432. ISBN 978-619-00-0037-2

Петрова, Мария (2014) Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, с. 42-46. ISBN 978-954-2968-96-2; COBISS.BG-ID 1269208036

Петрова, Мария (2013) Стопанските и селищно-демографските процеси в Средна Стара планина като предпоставка за самовъзстановяване на ландшафтите Сборник "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Трета научна конференция. 16.11.2012 г.", с. 368-381. ISBN 978-954-2968-55-9; COBISS.BG-ID 1262839780

Петрова, Мария (2013) Ландшафтни особености на северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина Сборник от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. 17 януари 2013 г., с. 389-401. ISBN 978-954-400-957-1

Петрова, Мария (2013) Относно избора на методика за изследване процесите на самовъзстановяване на ландшафтите Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том VI. Международна научна конференция 28 октомври 2011 г." (CD), с. 383-390. ISBN 978-954-524-930-3; COBISS.BG-ID 1265734372

Петрова, Мария (2013) Ландшафтно-геофизични особености на природен парк „Българка” Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том VI. Международна научна конференция 28 октомври 2011 г." (CD), с. 366-382. ISBN 978-954-524-930-3; COBISS.BG-ID 1265734372

Петрова, Мария (2012) Защитени територии в басейна на река Янтра Сборник "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Втора научна конференция с международно участие", с. 263-271. ISBN 978-2968-13-9; COBISS.BG-ID 1249106660

Петрова, Мария (2012) Антропогенни изменения и нарушения на Беляковско плато, свързани с римското и средновековното строителство Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г.", с. 429-435. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID 1267158500

Петрова, Мария (2010) Геоекологични проблеми в района на Беляковско плато Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“, с. 222-232. ISBN 978-954-8387-84-2; COBISS.BG-ID 1239721444

Петрова, Мария (2010) Съвременни колебания на климата Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“, с. 270-286. ISBN 978-954-8387-84-2; COBISS.BG-ID 1239721444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/