Публикации на гл.ас. д-р Здравко Стоянов Здравков


Здравков, Здравко (2014) Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания) Епохи, 2014, кн. 2, с. 210-221

Здравков, Здравко (2013) Семейни и родствени структури при циганските групи в България В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Здравков, Здравко (2012) Отзив за книгата „Етноси и глобализационни общности” с автор Игнат Минков, София, 2011 Епохи, 2012, кн. 1, с. 242-246

Здравков, Здравко (2012) Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България) Епохи, година ХХ, кн. 1

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/