Публикации на доц. д-р Верка Сашева Иванова


Иванова, Верка (2019) За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий". Отговорен редактор: доц. д-р Мария Илиева, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров, с. 237 - 252. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Иванова, Верка (2019) С грижа за родния език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: доц. д-р Мария Илиева (отг. редактор), доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 481-490. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756. http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4 (посещение на 12.07.2019 г.)

Иванова, Верка (2018) За някои функции на клитиката "си" в разговорната реч. Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция 10-11 ноември 2017 г., Велико Търново. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, редакционна колегия: доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Владислав Маринов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 416-429, ISSN 2367-8712. COBISS.BG-ID 1274590692

Иванова, Верка (2017) Прагматична значимост на някои граматически значения на глагола в българския език. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том ІІІ. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

Иванова, Верка (2017) За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке). Славянские етносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г.). Редакционная коллегия: д-р филол. наук. профессор О. П. Касымова (отв. ред.); д-р филол. наук. профессор В. Л. Ибрагимова; д-р филол. наук. профессор Л. А. Сергеева. Уфа: РИЦ, с. 71 - 77. ISBN 978-5-7477-4553-7

Иванова, Верка (2017) Български език за 6. клас. София: Издателска къща "СКОРПИО ВИ" ЕООД. 2017, 173 с. ISBN 978-954-792-741-4.

Иванова, Верка (2017) Поглед към функционалнограматичната теория на Майкъл Халидей. Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 379 - 390, ISBN 978-619-208-123-2.COBISS.BG-ID 1284466916

Иванова, Верка (2016) Да-изреченията – между граматика и прагматика. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика (19 ноември 2015 г.). Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Сашева Иванова, д-р Велин Петров (секретар). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 100 – 112. ISBN 978-619-208-073-0. COBISS.BG-ID 1287739108

Иванова, Верка (2016) Български език за 5. клас. София: Издателска къща „СКОРПИО ВИ“ ЕООД, 2016. 155 с. ISBN 978-954-792-719-3.

Иванова, Верка (2016) Състав, семантика и функции на въпросителните да-изречения. Българският език – история и съвременност: международна научно-практическа конференция, април 2016, Уфа / Болгарский язык - история и современность: международная научно-практическая конференция, апрель 2016, Уфа. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, гл.ас. д-р Верка Иванова, Ваня Ангелова (секретар). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 71 – 81. ISBN 987-619-208-048-8, COBISS.BG-ID 1274757092

Иванова, Верка (2015) Да-конструкциите и отпадането на инфинитива в историята на българския език. Глобальное информационное общество и проблемы сохранения культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора философских наук, профессора О. К. Валитова (г. Нефтекамск, 24 – 26 ноября 2014 г.). Редакционная коллегия: д-р филол. наук, проф. В.Л. Ибрагимова – отв. ред.; канд. филол. наук, доц. Л.Р. Зиннатуллина – отв. за выпуск. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015, с. 98 – 104.

Иванова, Верка (2015) Полифункционалното ДА в българския език. (Функционално-семантични и модални особености на независимите да-изречения в съвременния български език). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015. 198 с. ISBN 978-619-208-035-8. COBISS.BG-ID 1273587428

Иванова, Верка (2015) Да-изреченията с подбудително значение. Пермисивните да- и нека да-изречения (Прагматико-семантичен аспект). Български език, кн. 3, 2015, с. 65 – 78. pISSN 0005-4283, eISSN: 2603-3372, COBISS.BG-ID 1272487396

Иванова, Верка (2015) Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Сборник по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина), 2013, 668 с. сп. „Съпоставително езикознание“, кн. 1, 2015, (Рецензии и анотации). ISSN 0204-8701. COBISS.BG-ID 1119680484

Иванова, Верка (2014) Модални възможности на ДА-изреченията в българския език. Съвременен български език. Фонетика и граматика. Секция „Български език“. Трети международен конгрес по българистика (23 – 26 май 2013 г.), т. 13. Главен редактор - Тодор Попнеделев, научен редактор - Красимира Алексова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 85 - 98. ISBN 978-954-07-3832-1. COBISS.BG-ID 1269512164

Иванова, Верка (2014) Към въпроса за граматичния статус на служебната дума ДА в българската граматична традиция (Обзор на граматиките от началото на XIX до средата на XX век). Български език. Приложение. 2014, с. 263 - 277. pISSN 0005-4283, eISSN: 2603-3372.

Иванова, Верка (2014) Синтагматично обусловена динамика и прагматична стойност на някои частици в българския език (Наблюдения върху частиците А, Я, Е). Арнаудов сборник, доклади и съобщения, том 8. Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, доц. д-р Яна Пометккова, доц. д-р Емилия Недкова и др. Русе: Издателство „ЛЕНИ-АН“, 2014, с. 245 – 251. ISBN 978-619-7058-33-8. COBISS.BG-ID 1271046372

Иванова, Верка (2014) За десемантизацията на пълнозначни думи в българския език. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013, секция „Филологически факултет“. Велико Търново, 2014, с. 20 – 29. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID 1274191588

Иванова, Верка (2014) Българска морфология. Задачи и текстове за упражнения. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. 131 с. ISBN 978-954-524-987-7. COBISS.BG-ID 1273579492

Иванова, Верка (2014) Функционално-семантични особености на някои глаголи в българския език. Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ (г. Уфа, 26 – 27 сентября 2013 г.). Главни редактори: Л. А. Калимуллина (отв. редактор), г. Уфа; Ст. Буров, Великотърновски университет. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, с. 30 - 35. ISBN 978-5-7477-3708-2.

Иванова, Верка (2013) За експликаторите на функционално-семантичната категория персоналност в българския език. Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (февруари – март 2012 г.). Отговорен редактор: проф. д.ф.н. Стоян Буров, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 223 – 230. ISBN 978-954-524-919-8. COBISS.BG-ID 1260422116

Иванова, Верка (2013) Разговорните ТА и ПА в художествения текст. IX Международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 28 – 29 октомври 2011 г. Научна редакция: доц. д-р Мария Илиева (отговорен редактор), доц. д-р Анелия Петкова, гл. ас. д-р Владислав Маринов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 50 – 60. ISBN 978-954-524-888-7. COBISS.BG-ID 1251009764

Иванова, Верка (2011) Контекстова омонимия на неизменяемите части на речта. Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Кирил Цанков (съставител), доц. д-р Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 113 – 122. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788

Иванова, Верка (2010) Лексико-стилистични особености на публицистичните текстове в условия на криза. Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция. Варна: Издателство „Наука и икономика“, 2010, том 4, с. 64 – 70. ISBN 978-954-21-0489-6.

Иванова, Верка (2010) Към въпроса за употребата на учтивата форма. Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, 26 – 27 ноември 2010 г. Пловдив: Издателство „Контекст“, 2010, с. 184 – 189. ISBN 978-954-8238-25-0. COBISS.BG-ID 1288394980

Иванова, Верка (2006) Дефиниране и диференциране на текстовите функции на имената и местоименията с оглед на учебното съдържание в 5. клас. сп. Български език и литература, кн. 1, 2006, с. 44-58. ISSN 0323-9519 (Print); COBISS.BG-ID 1171474916. Електронно списание LiterNet, 13.04.2006, № 4 (77), ISSN 1314-8516 (Online)

Иванова, Верка (2006) Система от задачи за изучаване на имената и местоименията в V клас с оглед на техните функции в текста. Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, Велико Търново, 5 – 7 октомври 2005 г. Отг. редактор: доц. д-р Багрелия Борисова, Велико Търново: Издателство „Пик“, 2006, том 2, с. 651-661. ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID 1045500132

Иванова, Верка (2006) Анализ на текстовите грешки в съчинение описание на ученици от пети клас Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади на Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г. Съставители: гл. ас. д-р Красимира Чакърова, гл. ас. д-р Светла Черпоколва, Редакционна колегия: Борислав Борисов, Борян Янев и др. Пловдив: Издателство ИМН, 2006, с. 397–403.

Иванова, Верка (2005) Зависимост на текстовите функции на имената и местоименията от типа и жанра на текста (С оглед на обучението по български език и литература в 5. клас) Дни на науката 2005 г. Великотърновски клон на съюза на учените в България. Отговорен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 93-100. ISBN 10: 954-775-560-9, ISBN 13: 978-954-775-560-4.

Иванова, Верка (2005) Изучаване на текстосвързващата функция на имената и местоименията в 5. клас. Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Редакционна колегия: доц. д-р Росинка Събева, доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Любомир Велев и др. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 121-129, ISBN 954-524-475-5. COBISS.BG-ID 1045355236

Иванова, Верка (2003) Подготовката на учителя и ученика преди създаването на писмен текст – необходима предпоставка за усъвършенстване на речевите умения на учениците Национални студентски четения. Велико Търново: Фабер, 2003 г., с. 172-182. Редактори: Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. ISBN 954-775-311-8. COBISS.BG-ID - 1042212580

Иванова, Верка (0) За двойновъзвратните глаголи и за двойновъзвратните конструкции в българския език Сборник с доклади от Международната конференция „Езици, култури, комуникации”, 8 - 9 юни 2017 г., гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/