Публикации на гл.ас. д-р Силвия Атанасова Великова


Великова, Силвия (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4

Великова, Силвия (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 151 pp. ISBN 978-619-205-116-7

Великова, Силвия (2017) Conferences as Bridging Paths through the Continuing Professional Development (CPD) of Language Educators. Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria. Ed. by Sylvia Velikova, Zarina Markova Marijka Dimitrova, Plamen Tsvetkov. 2017, pp. 10-17. Online ISSN 1314-6874 < http://www.beta-iatefl.org/7100/blog-news/e-newsletter-special-issue-2017 >

Великова, Силвия (2017) Developing Strategic Listening to L2 lectures in Academic Discourse. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, брой 2. Ред. Л. Иванова, Ц. Иванова, П. Радева, Д. Опацка-Валасек, С. Денич-Михайлович, С. Бонова, В. Хънтов, Н. Няголова, В. Донев, Я. Даскалова, Х. Христова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 205-217. Online ISSN: 2534-9236, Print ISSN: 2534-918X, COBISS.BG-ID 1277647332 < http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/19 >

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 278. COBISS.BG-ID 1278662116.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 Lecture Comprehension: An Intervention Study. - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), pp. 117-126. Online ISSN 2313-8912, , doi: 10.18413/2313-8912-2015-1-3-117-126, OCLC Number: 932758821

Великова, Силвия (2014) A Journey into the World around and the World within: A Case Study of three Bulgarian Students’ Learning Mobility Experiences. - In: Internationalization in Teacher Education: Mobilities. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1, OCLC Number: 898122125

Великова, Силвия (2014) Пътуване по света и към себе си: Въздействието на транснационалната мобилност с учебна цел върху български студенти. – В: Internationalization in Teacher Education: Mobilities. Ed. by P.-M. Rabensteiner and G. Rabensteiner. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 41-61. ISBN: 978-3-8340-1394-1, OCLC Number: 898122125

Великова, Силвия (2014) LACS workshop ‘Empowering Language Networks’, European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria. - E-Newsletter: Bulgarian English Teachers' Association, July-August 2014, issue 12, pp. 49-54. Ed. by Sylvia Velikova. Online ISSN 1314-687 < http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/08/BETA_E-Newsletter_July_August_2014.pdf >

Великова, Силвия (2013) Looking Back and Moving Ahead Together. - BETA-IATEFL E-Newsletter: Bulgarian English Teachers' Association, July-August, 2013, issue 6, pp. 11-13. Ed. by Tsvetelina Harakchiyska. Online ISSN 1314-687 < https://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2013/08/E-Newsletter_July-August-2013.pdf >

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. – In: Innovations in Pre-service Education and Training for English Language Teachers. Ed. by J. Edge and S. Mann. London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6, OCLC Number: 864214592 < http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf >

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. - In: European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-96. ISBN 978-3-8340-1056-8, OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 >

Великова, Силвия (2012) Teaching Active Listening: Towards an Integrated Approach to L2 Listening Instruction. - In: European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 96-110. ISBN 978-3-8340-1056-8, OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 >

Великова, Силвия (2012) Future Teachers’ Perceptions of Classroom Observation and Its Impact on their Professional Learning. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки/ Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities, T. 23A. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 241-255. ISSN 1311-7300, COBISS.BG-ID 1255029476

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. - Humanising Language Teaching Magazine. Ed. by Hania Kryszewska. February 2012, issue 1. Online ISSN 1755-9715, COBISS.SI-ID: 2153979, < https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2153979 >,

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Listening to Academic Lectures in English as а Foreign Language. – In: Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31. Ред. Н. Димитров и Б. Борисова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 231-245, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID 1124241892.

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context. – In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 93-106. ISBN: 978-38340-0651-6, OCLC Number: 472490950 http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=1858

Великова, Силвия (2009) Listening to Second Language Lectures: Student Learning Style Preferences and Perceived Strategy Use. Intercultural Communication. Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies, Plovdiv, 2006. Ed. by M. Danova and M. Katsarska. Sofia: POLIS Publishers, 2009, pp. 485-498. ISBN 978-954-796-030-5, COBISS.BG-ID 1233136868.

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот”. In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 107–119. ISBN: 978-38340-0651-6, OCLC Number: 472490950 http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=1858

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика. - “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, с. 34-51. ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Великова, Силвия (2006) The European Dimension in Initial English Language Teacher Education in Bulgaria. – Сб. от Международна научна конференция "Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство", В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Отг. ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, т. 1, с. 195-201. ISBN-10: 9547361422, ISBN-13: 9789547361423, COBISS.BG-ID 1045500132

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006. - "Чуждоезиково обучение", 2006, кн. 5, с. 75-77, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс. Сб. от научна конференция "Език и стратегии в обучението", Велико Търново, 14 май 2004. Ред. Р. Събева, Р. Радев, Л. Велев, Ст. Буров, М. Джорджевич, Д. Димитрова, С. Великова. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 277-284. ISBN 954-524-475-5, COBISS.BG-ID 1045355236

Великова, Силвия (2002) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002. Ed. by Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 135 pp. ISBN 954-91239-2-8, COBISS.BG-ID 1039646692

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. София: Британски съвет, България, 2002, 55 с. ISBN-13: 978-954-91830-2-3, COBISS.BG-ID 1046043876

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 48 pp., ISBN-10: 954-91830-2-5, COBISS.BG-ID 1046045156

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002). Ред. Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска. София: British Council Bulgaria, 2002, 136 с. ISBN 954-91239-1-X, COBISS.BG-ID 1039646180

Великова, Силвия (2002) Raising Learners’ Awareness of the Social Dynamics of Listening in the Context of Teaching English as a Foreign Language. Paper presented at Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University Jubilee Conference of Plovdiv University. Ed. by M. Katsarska.Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 373-376. ISBN 954-91615-1-X, COBISS.BG-ID 1045500900.

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ. – В: Преславска книжовна школа, т. 6. Ред. Т. Тотев. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2002, с. 38-43. ISBN: 9789544308857 < https://pksh.eu/издания/1713-2 >

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/