Публикации на доц. д-р Христина Атанасова Христова


Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, бр. 53, януари 2019, c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Христова, Христина (2019) Пиар на дестинация в икономиката на преживяванията В:Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Том 15 (2), с. 144-151,ISSN 13126121

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации В: Медии и комуникации на 21.век. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий, 2018, бр. 2, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство В: Съвременна хуманитаристика - научно списание на Бургаския свободен университет, 2017, бр. 1, с. 6 - 17, ISSN 1313-9924

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете В: Годишник на Бургаския свободен университет, 2017, том XXXVI,c.83-94, ISSN: 1311-221X

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии. В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, c. 25-38, ISSN 2534-9236, COBISS.BG-ID 1277647332

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 6 февруари 2017 г., 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия. В: Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR, 2014 г. Съст. Христова, Евелина. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10 стр., ISBN 978 - 954 - 535-899 -9.

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието В: Проглас - издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, бр.1, с. 28 - 42, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-1279931108

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 17 юли 2015 г., 9 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 29 октомври 2015 г., 10 стр.,ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител В: Реторика и комуникации- електронно научно издание, 2015, бр. 18, 14 стр., ISSN 1314-4464

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите В: Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 23 февруари 2015, 14 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите В: Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., с. 135-159, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица В: Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с.299-307, ISBN 978-954-524-970-9

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 12 март 2014, 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 26 август 2013, 30 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 9 август 2012 г., 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7 Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. София: ГорексПрес, с.550-559,ISBN 978-954-616-221-2

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор" Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева., с.184-191,ISSN 1313 - 8138

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3, с. 45-68, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт В: Медиите на 21.век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 9 юни 2011 г., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама Велико Търново: Фабер, 2011, с. 319, ISBN 978 - 954-400-470-5, COBISS.BG-ID 1237514468

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода В: Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 369-378,ISSN 1310-4624

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас В: Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010,с.247-264, ISBN 978-954-524-735-4

Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век В: Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, 2008). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с.156-161,ISBN 978-954-577-538-3. COBISS.BG-ID 1245155300

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, бр. 1-2. ISSN 1310-4624, c.35-38

Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век В: Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3008, бр. 7, 2009.

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнанието Велико Търново: Астарта, 2004, ISBN 954-8324-38-5, COBISS.BG-ID 1042749668

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание В: Научно-тематичен сборник с доклади от Научна сесия "85 години от участието на Българската авиация в Балканската война". Долна Митрополия.1998, том 3. с. 380-390,ISSN 1310-4624

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/