Публикации на гл.ас. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова


Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519

Димитрова, Димка (2019) Обучението по български език – обучение в текст и чрез текст (5. – 12. клас) Варна: Издателство "Славена", 217 с. ISBN 978-619-190-142-5

Димитрова, Димка (2019) Възприемане на текст при четене в обучението по български език. Методически аспекти (5. – 7. клас) Велика Търново: Издателство "Ивис", 192 с. ISBN 978-619-205-127-3. COBISS.BG-ID 1290250980

Димитрова, Димка (2018) Български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 143 с. ISBN 978-619-215-197-3. COBISS-ID 1287587812

Димитрова, Димка (2018) Учебна тетрадка по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 103 с. ISBN978-619-215-273-4. COBISS-ID 1288286436

Димитрова, Димка (2018) Български език за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-250-5. COBISS-ID 1287630564

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, създай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-324-3. COBISS-ID 1287611620

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-311-3. COBISS-ID 1288271844

Димитрова, Димка (2018) Книга за учителя по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-240-6. COBISS-ID 1287629028

Димитрова, Димка (2017) Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 99 с. ISBN 978-619-215-164-5. COBISS-ID 1282596068

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 62 с. ISBN 978-619-215-092-1. COBISS-ID 1283132644

Димитрова, Димка (2017) Български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 127 с. ISBN 978-619-215-119-5. COBISS-ID 1282644452

Димитрова, Димка (2017) Български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 143 с. ISBN 978-619-215-148-5. COBISS-ID 1232706276

Димитрова, Димка (2017) Учебна тетрадка по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 104 с. ISBN 978-619-215-069-3. COBISS-ID 1282620132

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 74 с. ISBN 978-619-215-077-8. COBISS-ID 1283057636

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас София: ИК "Анубис", 2017, 71 с. ISBN 978-619-215-170-6. COBISS-ID 1282591460

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 72 с. ISBN 978-619-215-169-0. COBISS-ID 1282541028

Димитрова, Димка (2017) ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ В: ИНТУИЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 223-238. ISBN 978-619-7187-11-3. COBISS-ID 1288341988

Димитрова, Димка (2017) Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 91–100. ISBN 978-619-208-123-2. COBISS-ID 1284466916

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език и литература за 5. клас. Развиване на комуникативните компетентности София: ИК "Анубис", 2016, 40 с. ISBN 978-619-215-012-9. COBISS-ID 1278415076

Димитрова, Димка (2016) Типологични характеристики на задачите за възприемане на текст при четене Сп." Български език и литература" 2016 №3, с. 223-233. Print ISSN 0323-9519 file:///C:/Users/Dimka%20Dimitrova/Downloads/bel_3_2016%20(1).pdf

Димитрова, Димка (2016) Български език 5. клас София: ИК "Анубис", 143 с. ISBN 978-619-215-058-7. COBISS-ID 1282599396

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език София: ИК "Анубис", 2016, 87 с. ISBN 978-619-215-013-6. COBISS-ID 1278406884

Димитрова, Димка (2016) Книга за учителя по български език за 5. клас София: ИК "Анубис", 2016, 131 с. ISBN 978-619-215-042-6. COBISS-ID 1283075044

Димитрова, Димка (2015) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 7. клас София: ИК“Анубис“, 2015 г., 103 с. ISBN 978-954-426-998-2. COBISS-ID 1274987236

Димитрова, Димка (2014) Рецептивните упражнения в обучението по български език Във: Филологически сборник VI, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 111-116. ISBN 978-954-524-968-6. COBISS-ID 1274171364

Димитрова, Димка (2014) Информация – текст – обучение Във: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св Кирил и Методий 1963-2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св Кирил и Методий” , 2014 г., с. 219-224. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS-ID 1274191588

Димитрова, Димка (2014) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 6. клас София: ИК“Анубис“, 2014 г., 95 с.ISBN 978-954-426-984-5. COBISS-ID 1268692964

Димитрова, Димка (2013) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 5. клас София: ИК“Анубис“, 2013 г., 64 с. ISBN 978-954-426-945-6. COBISS-ID 1264971236

Димитрова, Димка (2013) Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит София: ИК“Анубис“, 2013 г., 270 с. ISBN 978-954-426-955-5. COBISS-ID 1264894692

Димитрова, Димка (2013) В помощ на изучаващите български език. Учебна тетрадка за ниво С В. Търново: Фабер, 2013, 46 с. ISBN 978-954-400-932-8. COBISS-ID 1258332388

Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS-ID 1270068452

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП София: ИК”Анубис”, 2010, с. 136. ISBN 978-954-426-888-6. COBISS-ID 1232706276

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас. Задачи и тестове София: ИК”Анубис”, 2010, с. 112. ISBN 978-954-426-865-7. COBISS-ID 1232515044

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8. клас София: ИК „Анубис”, 2009, с. 118. ISBN 978-954-426-855-8. COBISS-ID 1231880164

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8 клас, задължителна подготовка София: Анубис, 2009. с. 160. ISBN 978-954-426-826-8. COBISS-ID 1231914468

Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6. COBISS-ID 1230265060

Димитрова, Димка (2009) Изграждане на смисъл при възприемане на текст В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева). Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 227–230. ISBN 978-954-577-538-3 COBISS-ID 1245155300

Димитрова, Димка (2007) Език мой (Лингвистиката в света на ученика) В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193. ISBN 978-954-524-609-8. COBISS-ID 1228273380

Димитрова, Димка (2007) Текст и реципиент Проглас 2007, №2, с. 153-160. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 6.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 56 с. ISBN 954-427-649-1

Димитрова, Димка (2005) Работа над текста при изучаване на прилагателното име Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84. ISBN 954-524-475-5. COBISS-ID 1045355236

Димитрова, Димка (2005) Български език. Текстове и задачи за 7. клас Велико Търново: Абагар, 2005. 288 с. ISBN 954-427-650-5. COBISS-ID 1044378852

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 7.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 48 с. ISBN 954-427-653-Х. COBISS-ID 1044663012

Димитрова, Димка (2005) Текстът и неговият анализ В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; ISBN 954-18-0455-1. COBISS-ID 1045714660 или на http://georgesg.info/belb/metodika/dimitrova/tekstanaliz.htm

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 8. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 343 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1044515812

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369. COBISS-ID 1124241892

Димитрова, Димка (2004) Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с. ISBN 954-427-565-7. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 6. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с. ISBN 954-427-582-7. COBISS-ID 1042497764

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 5. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 262 с. ISBN 954-427-564-9. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, т. 1. Смолян: Пловдивски унив. Паисий Хилендарски, филиал Смолян, 2002, с. 48-51.COBISS-ID 1039897060

Димитрова, Димка (2000) Задачи и упражнения по български език за 8. клас В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1036063204

Димитрова, Димка (1999) За практическата подготовка на студентите българисти Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110. COBISS-ID 1035471588

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език - V клас В. Търново : Абагар. ISBN 954-427-250-X. COBISS-ID 1034687460

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език за 7. клас В. Търново: Абагар ,1999, 2000, 2004 . 350 с. ISBN 954-427-367-0. COBISS-ID 1036614884

Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8. COBISS-ID 1032013028

Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6. COBISS-ID 1036693988

Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996 . 246 с. ISBN 945-427-250-х. COBISS-ID 1030739684

Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45 ISSN 0323–9519 (Print)

Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Сп. Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38 ISSN 0323–9519 (Print)

Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64 ISSN 0323–9519 (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/