Публикации на гл.ас. д-р Милен Иванов Маринов


Маринов, Милен (2016) Етика, морал, нравственост сб. Диоген: Практическа философия – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 34-40. ISBN 978-619-208-062-4

Маринов, Милен (2009) Петър Димков и ученията на Изтока сб. Петър Димков – Родолюбецът, лечителят, мислителят – София: ИК "Новата цивилизация", 2009, с. 197-205. ISBN 978-954-8365-16-1

Маринов, Милен (2009) Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ) сб. Диоген: Философия, история, политика – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 34-52. ISBN 978-954-524-679-1

Маринов, Милен (2008) Някои идейни аспекти на Адити в Ригведа В сб. Философски и психологически идеи, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008. ISBN: 978-954-524-655-5

Маринов, Милен (2007) Космологията на ведите сп. Философия, 5/2007, с. 31-43

Маринов, Милен (2006) Архетип и индивидуалност сп. Философия, 1/2006, с. 41-44

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/