Публикации на гл.ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова


Върбанова, Силвия (2018) Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика, Педагогически Алманах, Научно списание, Година ХХVI Брой 2, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ , ISSN 1310-358X Велико Търново

Върбанова, Силвия (2018) Изследване на степента на приложимост на електронно образователни ресурси в средното образовaние, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, Технически университет, Габрово, III-175/180 Габрово

Върбанова, Силвия (2017) Приложение на MathJax и MathML за подобряване представянето на математически текстове в Уеб, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017г. Русе

Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921 Шумен

Върбанова, Силвия (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.1 , с. 51-54 Русе

Върбанова, Силвия (2015) Проектиране на Уеб базирана информационна система за академичния състав на университетска катедра, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 84-90, ISBN:978-619-208-007-5ВТУ Велико Търново

Върбанова, Силвия (2015) Costs and Investments of information systems in small and medium enterprises, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., s. 102-109, ISBN:978-619-208-007-5 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-954-972-3 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, с. 66-70, Русе

Върбанова, Силвия (2013) Някои модели свързани с решаването на проблеми в обучението по бази от данни, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", ТУ-Варна, Компютърни науки и технологии, год. XI, Брой 2/2013, ISBN:1312-3335, с.69-74 Варна

Върбанова, Силвия (2012) Бази от данни свързани с комбинаторни обекти, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове на ШУ" Епископ Константин Преславски", Том 1,Шумен 2010г., ISBN:1314-3921, с. 201-209 Шумен

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, с.133-137 Русе

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, ISBN-978-954-577-603-8,с.61-67 Шумен

Върбанова, Силвия (2010) Бази от данни ли?.. Всички сме там!, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища , свързано с тях”, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методии", Велико Търново 2010 г., с. 56-64 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/