Публикации на доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров


Тодоров, Тодор (2019) Data management in a holter monitoring system TEM Journal, 8(3), 2019, ISSN:2217-8309 , pp.801-805

Тодоров, Тодор (2019) Expert system for milk and animal monitoring International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(6), 2019, ISSN:2158-107X, pp.25-30

Тодоров, Тодор (2018) Digital repository of cultural heritage objects International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 9(6), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp.67-73, SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) 9 (4), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp. 991-1000. SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems Cybernetics and Information Technologies, 18(5), Institute of Information and Communication Technologies - BAS, 2018, ISSN:1311-9702, pp. 12-20. SJR:0.204

Тодоров, Тодор (2017) Modern methods and technologies for preservation and protection of digital objects from the area of cultural and historical heritage Science series "Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization", Том 3, Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo, 2017, ISSN:2367-8038, pp. 148-155

Тодоров, Тодор (2017) Virtual museum of Russian bells in Bulgaria In Proceedings of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Bourgas, Bulgaria, 2017, ISSN:1314-4006, pp. 215-221

Тодоров, Тодор (2017) Creating and Representing Semantic Knowledge of Bell Objects International Journal of Applied Engineering Research, 12(19), Research India Publications, 2017, ISSN:0973-4562, pp. 8986-8994, SJR:0.149

Тодоров, Тодор (2016) Инструменти и методи за оценка и анализ на присъствие в новите дигитални медии и онлайн методи за обучение Сборник с доклади на Юбилейна международна научна конференция 25 години Факултет “Математика и информатика”, ВТУ, Фабер, 2016, ISBN:978-619-00-0419-6, pp. 41-46

Тодоров, Тодор (2016) Using Graph Databases to Represent Knowledge Base in the Field of Cultural Heritage In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 199-206

Тодоров, Тодор (2016) Towards Better Presenting and Searching of Bells Knowledge In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 207-212

Тодоров, Тодор (2016) Digital Archive of Cultural-Historic Heritage of Belarus: Certification of Bells Cast During 16th-19th Centuries In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 213-218

Тодоров, Тодор (2016) Database Design for a Cultural Artifact Repository In chapter "Information Management" of "Encyclopedia of Information Systems and Technology" - Taylor & Francis Inc, 2016

Тодоров, Тодор (2015) Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти Сборник научни доклади: Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", 2015, pp. 44-50

Тодоров, Тодор (2015) Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, 2015, pp. 133- 140

Тодоров, Тодор (2015) Building OntoWiki Ontology as a Part of Bells Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015, pp. 29-34

Тодоров, Тодор (2014) Technology of Three-dimensional (3D) Scanning "Structured Light" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 87-94

Тодоров, Тодор (2014) Protection of Semantic Organized Data Encryption of RDF Graph In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 183-188

Тодоров, Тодор (2014) Системи за електронно портфолио Конференция на НВУ Васил Левски”, - Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодоров, Тодор (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2, 2014

Тодоров, Тодор (2014) Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакти Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, Фабер - Велико Търново, 2014, стр. 596-603, ISSN:1314-2283

Тодоров, Тодор (2013) Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културноисторическото наследство ХI-национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 16-17 ноември 2012, стр. 390-395

Тодоров, Тодор (2013) DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4) Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena, Bulgaria, pp. 170-175

Тодоров, Тодор (2013) Some new results on DNA codes Proc.of 11th International conference “Finite fields and their applications”, Magdeburg, Germany, July 2013

Тодоров, Тодор (2013) Digitization and 3D Scanning of Historical Artifacts, Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2013, pp. 133-138

Тодоров, Тодор (2013) On DNA codes and their applications Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр. 53 – 57

Тодоров, Тодор (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 155-160

Тодоров, Тодор (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio) In proceedings of the eighth international scientific-practical conference Internet-education-science, IES, Vinnytsia, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN: 978-966-641-491-8

Тодоров, Тодор (2012) Building OWL Ontology of unique Bulgarian bells using Protégé platform In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 161-166

Тодоров, Тодор (2011) Development, Annotation and Protection of Digital Archive "Bulgarian Folklore Heritage" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 181-181

Тодоров, Тодор (2011) Information Technologies for Presentation of Bulgarian-Indian Cooperation in a Virtual Museum In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, 2011, Bulgaria, pp. 111-116

Тодоров, Тодор (2011) The Knowledge in Automotive Field Representation with Modern Technologies In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 179-179

Тодоров, Тодор (2011) Digital Archive and Multimedia Library for BulgarianTraditional Culture and Folklore International Journal "Information Theories and Applications", Vol.18, №3, 2011, pp. 276-288, ISBN: 1310-0513,

Тодоров, Тодор (2011) Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 91-98

Тодоров, Тодор (2011) Enumeration of Some Optimal Ternary Constant-Weight Codes Res Computeria, vol. 1, No. 1, 2011, pp. 1-4, ISSN: 2230-9454

Тодоров, Тодор (2011) 3D Modeling of Valuable Bulgarian Bells and Churches Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 475-482, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2011) QPlus - computer package for coding theory research and education International Journal of Computer Mathematics, vol. 88, No. 3, 2011, pp. 443-451, ISSN: 0020-7160

Тодоров, Тодор (2011) 3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2011) Semantic Model of Digital Resourses of Bulgarian Bells Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 483-490, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2011) Цифровизация на учебни материали в автомобилната сфера Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2010) Signing individual fragments of an RDF graph of unique Bulgarian bells In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 2010

Тодоров, Тодор (2010) New ternary and quaternary constant-weight equidistant codes Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, vol. 2, No. 1, 2010, pp. 89-97, ISSN 1793-8309

Тодоров, Тодор (2010) Lexicographic constant-weight equidistant codes over the alphabet of three, four and five elements Intelligent Information Management, vol. 2, No. 3, 2010, pp.183-187, ISSN 2160-5912

Тодоров, Тодор (2010) Model of Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow" In Proceeding of Seminar on algebraic and combinatorial coding theory, 17–19 December 2010, V.Tarnovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2010) Digitalization and security of "Bulgarian Folklore Heritage" archive In Proceeding of CompSysTech '10, Sofia, Bulgaria — June 17 - 18, 2010, Pages 335-340, ISBN 978-1-4503-0243-2

Тодоров, Тодор (2009) Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак Докторска дисертация, Институтът по математика и информатика, БАН, 2009

Тодоров, Тодор (2009) Methods for equidistant code search in computer package QPlus In Proceeding of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June, 2009

Тодоров, Тодор (2009) Organization and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, MICOM 2009, Ohrid, 2009, pp.99

Тодоров, Тодор (2008) Enumeration of some optimal ternary constant-weight codes, In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008

Тодоров, Тодор (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, 2(47), 2008, pp.183-208, ISSN: 1561-4042

Тодоров, Тодор (2008) Improving the Watermarking Process with Usage of Block Error-Correcting Codes Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp. 163-180, ISSN: 1312-6555

Тодоров, Тодор (2007) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Five and Six Elements Mathematica Balcanica, New Series, vol. 21, (3-4), 2007, pp.131-140, ISSN: 1314-4006

Тодоров, Тодор (2007) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems International Journal Information Technologies and Knowledge, vol. 1, pp.335-340, ISSN: 1313-0455

Тодоров, Тодор (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Сборник доклади на Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград, 2007

Тодоров, Тодор (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Mathematica Balkanica", 21 (3-4), 2007, Pages 225-232, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2007) On the construction of q-ary equidistant codes Problems of Information Transmission, Volume 43, Issue 4, 2007, pp 280–302, ISSN: 0032-9460

Тодоров, Тодор (2007) Performance of an error correction scheme for image watermarking In Proceedings of the International Workshop on Optimal codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 233 – 236

Тодоров, Тодор (2006) Application of digital watermarking Journal of International Research Publications, 2006, ISSN 1314-7269

Тодоров, Тодор (2006) Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2006, pages 230-237

Тодоров, Тодор (2006) Lexicographic Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Conference on Mathematics, Informatics and Computer Science, V. Tarnovo, May 12-13, 2006, pp.147-151

Тодоров, Тодор (2006) On construction of q-ary equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.31-35

Тодоров, Тодор (2006) Development, security and analization of experimental multimedia archive In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.127-128

Тодоров, Тодор (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.28-30

Тодоров, Тодор (2006) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Seven Elements In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.22

Тодоров, Тодор (2005) Improving the Watermarking Process With Usage of Block Error-Correcting Codes Research Report, University of Limoges

Тодоров, Тодор (2005) Bounds on the size of equidistant codes over alphabet of five and six elements In Proceeding of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, June 17-23, 2005, Pamporovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2005) New Ternary and Quaternary Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2005

Тодоров, Тодор (2004) Some bounds for equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Kranevo, Bulgaria, June 19-25, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Application of digital watermarking In Proceedings of the Second International Symposium “Humanitarian Sciences”, 14-16 April, Burgas, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing In Proceeding of CompSysTech '04, Ruse, Bulgaria, 2004, pp.1-5, ISBN: 954-9641-38-

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing International Journal "Information Theories and Applications", Vol.11, №4, 2004, pp. 405-408, ISBN: 1310-0513

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/