Публикации на проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова


Тодорова, Маргарита (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning. . E-Learning’2015, 11- 12.09.2015, Berlin, Germany. pp 250-256. ISSN: 2367-6698

Тодорова, Маргарита (2014) A 3D Model for Adaptive Multi - Lingual Online Assessment Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and TechnologiesCompSysTech’14, 2014, pp, VII-357-362. Ruse, Bulgaria, 27-28.06. 2014, ACM ISBN: 978-1-4503-2753-4

Тодорова, Маргарита (2012) Мултимедийни мрежи ICO, София. ISBN 078-954-92864-1-0

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. InTech E-learning, Croatia, 2011. 20 p.

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Principles of Open Source Software" Multinational Undergraduate Team Work., pp 72-91). IOS Press Books, 2011, ISBN 978-1-60750-983-7 (print), ISBN 978-1-60750-984-4 (online), 181p.

Тодорова, Маргарита (2011) Modern Computer Technologies for Insuring Effective E-Learning Environment According Different Learning Styles Journal Computer Systems and Technologies Year IX, No1/2011 IEEE Bulgarian Communication Chapter, ISSN: 1312-3335

Тодорова, Маргарита (2011) Увод в информатиката и компютърните науки Издателство Фабер. В.Търново ISBN 978-954-400-433-0

Тодорова, Маргарита (2010) 3D Model of E-learning Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’10. 2010, pp. 359-363. ACM ISBN: 978-1-4503-0243-2

Тодорова, Маргарита (2010) A 3D Model as a Tool for Increasing the Effectiveness of e-Learning Serdica, Journal of Computing, Volume 4, Number 3, 2010, pp 359-363 ISSN: 1312-6555

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни компютърни системи Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-310-4

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-403-3

Тодорова, Маргарита (2009) Синхронизация на мултимедия Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-043-1

Тодорова, Маргарита (2009) Разработване и управление на проекти Фабер, В. Търново. ISBN 079-954-400-192-6

Тодорова, Маргарита (2009) Методи и средства за повишаване ефективността на електронното учене. Сп. “Computer Engineering”, 2, 2009, стр.28-38.

Тодорова, Маргарита (2008) Collaborative learning through multimedia interaction, Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10. Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10.

Тодорова, Маргарита (2007) Service of Quality of Multimedia Streams and Objects. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. ISBN: 978-954-9641-50-9

Тодорова, Маргарита (2006) Collaborative learning through multimedia interaction. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4.

Тодорова, Маргарита (2006) Електронен&мобилен бизнес Фабер, В. Търново, ISBN -13: 978-954-775-633-5

Тодорова, Маргарита (2005) Modern Multimedia Web Based courses – Main Concepts, Structure and Criteria of Effectiveness E-learning and Knowledge Society 2005, Gent, Belgium, pp 205 - 217.

Тодорова, Маргарита (2005) Model of Hybrid System for Searching and Classifying a Structured Data E-learning and Knowledge Society, 2005, Gent, Belgium, pp 193-203

Тодорова, Маргарита (2005) The Integration of the Multimedia Technologies in the Teaching Process Proceedings of the E-Learning II and the Knowledge Society International Conference. Gent, Belgium, 2005, pp219-223.

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to M-business V.Turnovo, Faber. ISBN 954-775-427-0

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to E-business V.Turnovo, Faber, ISBN 954-775-426-2

Тодорова, Маргарита (2005) Defining a system of Indicators for Evaluation the Effectiveness of e-Learning. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’05, 2005, pp. V-14.1 – V-14.5. ISBN: 954-9641-42-2

Тодорова, Маргарита (2005) A System for Searching and Classifying Documents Based on Knowledge Proceedings of the First International EG&DP Conference , Berlin, pp. 1-7

Тодорова, Маргарита (2004) Efficiency of Virtual Learning 18-th International Conference on Systems for Automation and Engineering and Research (SAER-2004), September 24-26, 2004, Varna, pp192-195

Тодорова, Маргарита (2004) E-Learnimg in Adult Education Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004, volum III, Pitesti, Romania pp 301-305 ISBN: 973-690-248-X ISBN: 973-690-255-2

Тодорова, Маргарита (2004) A Model for Describing and Structuring Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’04, 2004, pp, IV-21.1 – IV-21.5. ISBN: 954-9641-38-4

Тодорова, Маргарита (2004) Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp.3.14.1 – 3.14.10.

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologie, CompSysTech’03, 2003, pp. IV.27-1 - IV.27-6. ISBN:954-9641-33-3

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2002) Content management in e-Learning SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр. 98-105

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School Proceedings of the International Conference of CompSysTech'2001, Sofia, ISBN; 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, Bitola

Тодорова, Маргарита (2001) Synchronisation Characteristics of the Network Multimedia Streams Distribution Process. Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.II.5-1 – II.5-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.IV.8-1 IV.8-4. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Computer in all Stages of Education Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp. IV.15-1 –IV.15-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, 2001, Bitola, pp.314-319

Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.

Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-

Тодорова, Маргарита (2000) Estimation of the Interactions of Multimedia Streams and Objects by Applying Theory of Graphs. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2000, 2000, pp.II.4-1 – II.4-5. ISBN: 954-9641-17-1

Тодорова, Маргарита (1999) Времеви взаимовръзки на мултимедийните обекти в мултимедийните презентации. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130.

Тодорова, Маргарита (1997) Програмна система за атестиране преподавателите от ВУ, Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997.

Тодорова, Маргарита (1994) Използване на компютърната анимация в учебния процес Научно тематичен сборник ВВМУ, Варна, 1994, стр62-67.

Тодорова, Маргарита (1993) Използване на естествен език в експертните системи за обучение. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993.

Тодорова, Маргарита (1993) Графичен потребителски интерфейс в експертните системи за обучение Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, кн.27. 1993, стр.369-376.

Тодорова, Маргарита (1992) Микрокомпютърна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992.

Тодорова, Маргарита (1987) Универсална програма за тестов контрол на знания с помощта на персонален компютър Сп. Военна техника,1987,5

Тодорова, Маргарита (1987) Изследване възможностите на програмен продукт “ТЕСТ” за генериране на графически задания. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски” -В.Търново, 1987,кн.16, стр. 41-46

Тодорова, Маргарита (1985) Използване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания Сп. Военна техника, 1985, 5.

Тодорова, Маргарита (1980) Относно един способ за съхраняване учебна информация в обучаваща система Сборник научни трудове научна конференция ВМЕИ, Габрово

Тодорова, Маргарита (1980) Използане на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес Сб.трудове н.конф. ВМЕИ, Габрово

Тодорова, Маргарита (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ Сб. трудов научной конференции болгарских аспирантов, Москва

Тодорова, Маргарита (1977) Някои въпроси на анализа на информационно-обучаващи системи на базата на ЕИМ Сб.науч. труд. на конф. ВМЕИ Габрово, стр. 97-104

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/