Публикации на гл.ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова


Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 217-225. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 226-234. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Разработване на проекти при интегриране на здравно образование в учебно-възпитателния процес - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 210-216. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) За света около теб - интересно и забавно. София: Скорпио, 2018, 80 с. ISBN 954-792-806-6

Стефанова, Евдокия (2017) Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст. - Педагогически новости, 2017, бр.1, с. 38-70. ISSN 1314-7714

Стефанова, Евдокия (2017) ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 156-163. ISSN 2367-7481

Стефанова, Евдокия (2017) Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа. International journal Skopje, 2017, 16(1) рр. 323-329. ISSN 1857-923Х

Стефанова, Евдокия (2017) Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 148-155. ISSN 2367-7481

Стефанова, Евдокия (2016) Интерактивен мултимедиен модел - взаимодействие "човек - общество" в първи клас. Електронен сборник "Учителят прави училището". Велико Търново : Университетско издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153-166. ISBN 978-619-208-081-5

Стефанова, Евдокия (2015) ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПОДРАСТВАЩИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН КРАЙ В ПЪРВИ КЛАС. - В:Образование детей и молодежи в изменяющемся мире:технологический аспект, Тольятти: Издателство ТГУ, Русия, 2015 с. 150-157. ISBN 978-5-8259-0857-1

Стефанова, Евдокия (2015) Сравнителен анализ на резултати от проведено експериментално изследване на ученици в първи клас, при приложение на иновационен модел за изграждане на ключови компетенции (пилотно изследване) -Сб. от Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 28.04.2015, Ред. К. доц. д-р Р. Христова-Коцева, електронен сборник, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2015, с. 50 – 56. ISBN 978-619-208-040-2. http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf

Стефанова, Евдокия (2014) Проучване отношението на началните учители към медийните компетенции в първи клас при взаимодействието "човек-общество" - Сб. от Първа докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2014, Ред. К. доц. д-р Р. Христова-Коцева, електронен сборник, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 74 – 78, ISBN 978-954-524-992-1. http://www.uni-vt.bg/res/1290/първа_доктор.pdf

Стефанова, Евдокия (2013) Родният край и компетенциите на подрастващите - В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство "Фабер", 2014, с. 61-68. ISBN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/