Публикации на гл.ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева


Тодорова-Колева, Мариела (2020) ПЕДАГОГИКА С КОНЦА XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Международный научный журнал Научные горизонты, № 1(29) | 2020, с. 107 - 117, ISSN 2587-618Х

Тодорова-Колева, Мариела (2019) ШКОЛА “NEUHOF “ И “PESTALOZZI” HOME СЕГОДНЯ / SCHOOL “NEUHOF “ AND “PESTALOZZI” HOME TODAY Международньiй научньiй журнал "Научньiй горизонтьi", Белгород, главньiй редактор Всяких Максим Владимирович, № 1 (17), с. 144-152, ISSN 2587-618Х, http://www.sciencehorizon.ru/wp-content/uploads/2017/08/ZHurnal_Nauchnyie_gorizontyi_---1_17_2019.pdf,

Тодорова-Колева, Мариела (2019) Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика) ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-548-9, COBISS.BG-ID - 1292081892COBISS.BG-ID - 1292081892,

Тодорова-Колева, Мариела (2018) Психо-социални и демографски особености на неактивните младежи от ромската общност В: Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (Нагласи за труд и професионално обучение), ред. Г. Георгиев В. Търново, издателство "ИВИС", с.6-45, ISBN 978-619-205-093-1,COBISS.BG-ID - 1288473316

Тодорова-Колева, Мариела (2018) Рискови групи безработни младежи, общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи, ISBN - 978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID - 1285978084

Тодорова-Колева, Мариела (2018) Ефективни техники за общуване Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи

Тодорова-Колева, Мариела (2018) Образователната политика в България между 1878 - 1944 г. International journal of knowledge, editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, vol. 26.2, p. 583 - 589, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version), Global Impact Factor ® (GIF)

Тодорова-Колева, Мариела (2018) ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТРУДА В ПЕДАГОГИКЕ В КОНЦЕ XIX И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА Международньiй научньiй журнал "Научньiе горизонтьi",гл. ред. Всяких Максим Владимирович, бр. 12 (16), с. 120-128. Online ISSN 2587 - 618Х, договор с eLIBRARY: 476-12/2017, https://elibrary.ru/item.asp?id=36668055

Тодорова-Колева, Мариела (2017) Стратегии за подобряване на взаимодействието между преподавателя и студента Взаимодействие между преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи (сборник с научни доклади), Китен, септември 2017 г. Председател ред. колегия д.п.н. Емилия Рангелова. Габрово: Издателство ЕКС-ПРЕС, 2017, първа книга, с. 142-147. ISBN 978-954-490-555-2, COBISS.BG-ID - 1283878884

Тодорова-Колева, Мариела (2017) Criticism of Bulgarian education system from the end of 19th and the beginning of 20th century in the pages of Bulgarian Pedagogy-related periodical press Children & Schools, editor in chief Marcell L Teasley, PhD, volume 39, p. 1228-1233, Source Normalized Impact per Paper, SCImago Journal Rank, 5-Yr impact factor

Тодорова-Колева, Мариела (2017) Описание на целевата група Сборник Резултати и изводи от приложението на методологията за идентифициране на неактивни младежи по проект “Повярвай в себе си”, В. Търново

Тодорова-Колева, Мариела (2017) Информиране на младежи Сборник Резултати и изводи от приложението на методологията, В. Търново за идентифициране на неактивни младежи по проект “Повярвай в себе си”

Тодорова-Колева, Мариела (2016) The process of deinstitutionalisation and development of residential care in Bulgaria Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840

Тодорова-Колева, Мариела (2016) Център за настаняване от семеен тип – предизвикателства и перспективи Втора международна студентска научна конференция „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве”, 23.04.2016 – 24.04.2016

Тодорова-Колева, Мариела (2016) Херман Лийтц и немските възпитателни идомове интернати - минало и настояще Международна научна конференция "Педагогическото образовани - традиции и съвременност", 18-19 ноември 2016, Велико Търново, Велико Търново: Ай едн Би, с. 43-48, 2016. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1288420836

Тодорова-Колева, Мариела (2009) Център за настаняване от семеен тип - НАДЕЖДА за по-добър живот наръчник "Надежда за всяко дете", с. 79-96.

Тодорова-Колева, Мариела (2007) Психоаналитична педагогика сп. Педагогика, кн. 5, с. 38-48, ISSB 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1176436452

Тодорова-Колева, Мариела (2006) Приемната грижа - минало и настояще Обществено възпитание, Гл. ред. Ангелина Дичева, бр. 4, с. 46-49. Print ISSN 0204-8515, COBISS.BG-ID - 1171462884

Тодорова-Колева, Мариела (2006) Списание "Учител" и идеите на реформаторската педагогика сп. Педагогика, кн. 12, с. 95-106, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1173621220

Тодорова-Колева, Мариела (2005) За същността на реформената педагогика сб. Курсантско-студентска научна конференция, 24-25.03.2005, с. 389-401.ISBN 954-753-035-6, COBISS.BG-ID - 1044368612

Тодорова-Колева, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Ред. Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Издателство Фабер, 255 с. ISBN 954-775-

Тодорова-Колева, Мариела (2005) Идеята за груповото обучение в педагогиката на Селестен Френе и Петер Петерсен (в съавторство) сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, Отг. ред. проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, т. 1, с.. 285-291, ISBN 954-775-514-5, COBISS.BG-ID - 1045835236

Тодорова-Колева, Мариела (2004) Кооперативното учене - теории и тенденции сб. Военно-научен форум с международно участие,ред. Георги Камарашев, 24-27 ноември 2004, т. 2, с. 205-210. ISBN 954-753-033-X, COBISS.BG-ID - 1043938020

Тодорова-Колева, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, Китен, 6-9 октомври, София: Веда Словена-ЖГ, 2003 с. 311-316.ISBN 954-8510-82-0, COBISS.BG-ID - 1042178276

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/