Публикации на ас. д-р Боянка Маринова Димитрова


Димитрова, Боянка (2017) Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - преглед и експертен коментар РААБЕ България ООД ISBN 978-619-7315-05-9

Димитрова, Боянка (2015) Откриване, преобразуване, промяна и закриване на училището; План-прием. Постъпване и преместване на ученици; Организация на дейността на Педагогическия съвет; РААБЕ България ООД ISSN 1314-023X

Димитрова, Боянка (2015) Учителски компетенции и образователните стандарти за учители - една европейска практика сборник Четвърта международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 30 – 31 октомври 2015 ISBN 978-619-201-105-5.

Димитрова, Боянка (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика - съавтор сборник ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, 2013. ISSN 1314-4065

Димитрова, Боянка (2015) Пространствата и границите на въпросите, които задаваме в клас (Да провокираме познавателната активност на учащите) сборник ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, 2013. ISSN 1314-4065

Димитрова, Боянка (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2015) География и интерактивна образователна среда - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2014) Оценка на потенциалните възможности за развитие на туризма в община Пазарджик /съавтор/ Шумен ISSN 0861-9581

Димитрова, Боянка (2014) По стъпките на Колю Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм ) Шумен ISSN 0861-9581

Димитрова, Боянка (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище - съавтор сборник Трета международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 12 септември 2014 ISBN 978-619-201-012-6

Димитрова, Боянка (2014) Информационната компетентност – необходим елемент на професионалната компетентност на бъдещите учители сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка за учител по география - съавтор сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2014) Използване на ИКТ в училищата на област Велико Търново (поглед през националните стратегии) УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен ISBN 978-619-201-012-6

Димитрова, Боянка (2013) Умението за формулиране на целите на обучението като израз на професионалната зрялост и компетентност Трети научен семинар на докторанти, посдокторанти и млади учени на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – 15 ноември 2013, Сборник с доклади ISSN 978-619-00-0037-2

Димитрова, Боянка (2013) Професионалните роли на учителя Трети научен семинар на докторанти, посдокторанти и млади учени на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – 15 ноември 2013, Сборник с доклади ISSN 978-619-00-0037-2

Димитрова, Боянка (2013) Културно-познавателни маршрути – ресурс за обучението на студенти по „Културен туризъм” - съавтор сборник Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN -1314-4065

Димитрова, Боянка (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя - съавтор сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2013) Междукултурният диалог и възможности за осъществяването му чрез формиране на умения и компетентности сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2013) Дейностите по проект УСПЕХ – шанс и възможност за реализация на целите на гражданското образование сборник Втори Национален форум «Гражданско образование – 2013 – Мисията е възможна», 12-113 април 2013

Димитрова, Боянка (2013) Компетентностният подход в обучението - в съавторство В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2013) Вариант на провокиране на познавателната активност на учениците чрез учебното съдържание за Австралия – VІІ клас - съавтор Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2013) Компетентности и компетенции в обучението Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2012) Урокът по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-870-2

Димитрова, Боянка (2012) Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа» ISBN 978-954-2968-13-9

Димитрова, Боянка (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география сборник от Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България , земя на блажени...” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България [20 варианта] шесто допълнено издание, Сиела, 376 с. 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2010) Гражданското образование чрез обучението по география (5 – 8 клас) Сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа», изд. „ИВИС”, 2010 ISBN 978-954-8387-84-2

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2009) Тестове по география на България Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2008) Тестове по география на България [17 варианта] Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Димитрова, Боянка (2008) «Глобалните промени и проблеми» в образователния процес по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІ, УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-660-9

Димитрова, Боянка (2008) сборник "Училището – единство на различия" РИК "БИ", В. Търново ISBN 978-954-8771-07-8

Димитрова, Боянка (2007) Интердисциплинарният прочит на пейзажа изд. Фабер, Велико Търново ISBN 978-954-775-800-1

Димитрова, Боянка (2007) Знанията за политическата география на света в учебното съдържание и учебниците по география и икономика – V клас Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-586-2

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Боянка (2006) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Димитрова, Боянка (2005) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 2005, второ допълнено издание, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Димитрова, Боянка (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ – реалности и предизвикателства - в съавторство сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2005) Реформата в българското образование и необходимостта от допълнителна квалификация на българския учител /изследване нагласите за квалификация на учители от регион Велико Търново/ Обучението по география, бр. 2/3 2005 г

Димитрова, Боянка (2005) Опит за проследяване на междупредметните връзки между история и география при преподаването на темата Велики географски открития сборник Националното историческо образование

Димитрова, Боянка (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3

Димитрова, Боянка (2004) Още за обобщителните уроци по география Обучението по география, бр.5/2004г.

Димитрова, Боянка (2004) Манастирите в региона на Велико Търново сп. Обучението по география, бр. 2-3/2004

Димитрова, Боянка (2004) Формиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас Педагогически алманах, 2002, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Боянка (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1

Димитрова, Боянка (2002) За гражданското образование, реформите и мястото на учителя в тях Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-332-5

Димитрова, Боянка (2002) Развитие на идеята за устойчиво развитие в учебниците по „География и икономика” за ІХ клас сборник „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, изд Фабер - Велико Търново ISSN 954-775-154-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/