Публикации на ас. Таня Стефанова Топалова


Топалова, Таня (2017) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, vol. 36/1

Топалова, Таня (2016) ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Годишник на департамент „Романистика и германистика“, НБУ, Toм 2, 2016 г. ISSN 1313-7875

Топалова, Таня (2016) За някои нови италиански заемки в българския език Език, култура и лингводидактика, В. Търново: "Ивис", 2016, (с.62-66), ISBN 978-619-205-024-5

Топалова, Таня (2015) Три женски образа в пътуване към себе си. Бележки върху героините на Дача Мараини от романите „Възрастта на безпокойството“, „Спомените на една крадла“ и „Нямата херцогиня“ Сборник от международна юбилейна конференция „20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си“. УИ„Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с.465-472,ISBN 978-619-208-022-8

Топалова, Таня (2015) Tradurre per specializzare Ай анд Би, Велико Търново

Топалова, Таня (2015) Исторически предпоставки за навлизане на италиански заемки в българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Анушка Леви, Издателство на Нов български университет, 2015, 443-448, ISBN 978-954-535-758-892-0

Топалова, Таня (2013) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско). Проглас. Филологическо списание, 2012/ кн. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.145-153, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За италианската музикална терминология в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2013/ кн.1, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.190-200, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За някои трудности в италианския език – основни грешки и колебания при образуването и употребата на съществителните и прилагателните имена. Научни диалози. Сборник, посветен на 10-годишнината от научното партньорство между филологическия и философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш. Велико Търново, 2013, с.74-80, ISBN 978-954-524-884-9

Топалова, Таня (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове. Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. ИК „Фабер“, Велико Търново, 2012, с. 289-295, ISBN 978-954-400-671-6

Топалова, Таня (2011) Структурни и семантични еквиваленти при пословиците в някои романски езици Паисий Христов – Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, ИК „Фабер, “Велико Търново, 2011, с. 139-144, ISBN 978-954-400-472-9

Топалова, Таня (2011) Ролята на специализирания превод в еволюцията на преводознанието. // Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 385-390, ISBN 978-954-524-810-8

Топалова, Таня (0) L'italiano dell'ufficio I&B Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/