Публикации на гл.ас. д-р Красимир Христакиев Христакиев


Христакиев, Красимир (2019) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Електронно списание LiterNet, 26.04.2019, № 4 (233), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Електронно списание LiterNet, 13.02.2019, № 2 (231), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературен вестник, 2018, год. 28, бр. 6, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Първата строфа от надписа над главната порта на Телем На езика, за езика, чрез езика: сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова, т. 2, ред. кол. Рада Василева и др., В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, стр. 504 - 516, ISBN 978-619-208-179-9, COBISS.BG-ID 1289229796

Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 9, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, 2018, бр. 12, май.

Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 21, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 2018, № 5 (222), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.

Христакиев, Красимир (2017) „Тартюф”, или за превеса на визуалната сигнификация Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 39, стр. 6-7, 15, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1284290532

Христакиев, Красимир (2017) Георги Батаклиев, или за поетическата функция на езика Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 20, стр. 4, 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283601892

Христакиев, Красимир (2017) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Електронно списание „Нова социална поезия“, 2017, бр. 4, март.

Христакиев, Красимир (2017) Малките държави на любовта на Томаш Вашилевски Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 26, стр. 6 - 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283847396

Христакиев, Красимир (2016) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива Проглас, 2016, кн.2, стр. 327 - 340, ISSN: 08617902, COBISS.BG-ID 1284801764

Христакиев, Красимир (2016) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Език и литература, 2016, бр. 1–2, стр. 51–63, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1280570596

Христакиев, Красимир (2016) "Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа. Електронно списание LiterNet, 2016, № 5 (198), ISSN 1312-2282, http://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/sabourin-rabotnikyt.htm

Христакиев, Красимир (2016) Избледняващата раблезианска следа в „Ксенияhubris“ на Ани Илков Литературен вестник, 2016, год. 25, бр. 9, стр. 15-16, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2016) Френският фарс във века на Молиер Изкуство и живот. Юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Антоанета Анчева, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 325 - 333, ISBN 978-619-208-077-8, COBISS.BG-ID 1284928484

Христакиев, Красимир (2015) Американският сериал, тълкуван като масово изкуство: случаят "Boardwalk empire" Литературен вестник, 2015, год 24, бр. 7, стр. 6-7, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1267769828

Христакиев, Красимир (2014) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII век: М. Фуко и генеалогията на приобщеното различие Образованието за деца и младежи в променящия се свят, Велико Търново, Асоциация за иновации в образованието, 2014; стр. 49-59, ISBN 978-619-90162-1-3, COBISS.BG-ID 1266089956

Христакиев, Красимир (2014) "Съветникът" - в касапницата на човешките желания Литературен вестник, 2014, год. 23, бр. 10, стр. 5, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1260677092

Христакиев, Красимир (2013) Сложност и ред в ранномодерната ситуация Литературен вестник, 2013, год. 22, бр. 24, стр. 4-5, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1252175588

Христакиев, Красимир (2013) Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция Велико Търново, Фабер, 2013, 292 с., ISBN 978-954-400-934-2, COBISS.BG-ID 1258131428

Христакиев, Красимир (2013) Ранната модерност - сложност и ред Проглас, 2013, кн. 2, год. ХХІI, стр. 202 – 205, ISSN: 0861-7902

Христакиев, Красимир (2013) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире“ (сборник статей), Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013, стр. 256 – 262р , ISBN 978-5-8259- 0717-8

Христакиев, Красимир (2011) "Високата комедия” на Молиер и концепцията за „коригирането на нравите” във френското общество през XVII в. „Една кариера в служба на словото”, сборник посветен на проф. дфн Паисий Христов. Сб. от Международна конференция в чест на проф. дфн. Паисий Христов, Велико Търново, 25-26 октомври, 2010. Ред. Красимир Петров, Владимир Сабоурин, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 220-228, ISBN: 978-954-400-472-9, COBISS.BG-ID 1237702372

Христакиев, Красимир (2011) „Веселата наука” за лудостта през класическата епоха „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, сборник, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 15-24, ISBN 978-954-524-794-1, COBISS.BG-ID 1237953252

Христакиев, Красимир (2011) Публиката на класицистичната трагедия („почтените хора”) и „високата комедия” на Молиер „Светът на словото”, сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 531-538, ISBN: 9789545247750, COBISS.BG-ID 1238056420

Христакиев, Красимир (2011) Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), Велико Търново, 2011, 37 стр. Велико Търново

Христакиев, Красимир (2011) "Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция" (дисертация) дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", диплома № ВТ-12 4-0019, издадена на 12 април 2012 г., COBISS.BG-ID 1266581476

Христакиев, Красимир (2010) „Високата“ комедия на Молиер и френското общество през XVII в. – за някои следствия от „процеса на цивилизация“ Език и литература, 2010, том 63, брой 1-2, стр. 195-207, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1235950308

Христакиев, Красимир (2010) Класицистична норма и комедиен жанр "35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история” Великотърновски университет. Сб. от Юбилейна научна конференция, посветена на 35-годишнината от създаването на катедра “Обща и сравнителна литературна история”, ВТУ, Велико Търново, 16 и 17 май, 2008 г. Ред. Наталия Няголова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр.193 -199 , ISBN: 9789545247583, COBISS.BG-ID 1236126436

Христакиев, Красимир (2009) Комичното като дидактическа стратегия в “Поетическо изкуство” на Н. Боало сп. Проглас, 2009, том 18, бр. 1, стр.22-34, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1182796772

Христакиев, Красимир (2007) Нихилистичното начало на романа Проглас, 2007, кн. 1, год. XVI, стр. 184-187, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1175969508

Христакиев, Красимир (2006) Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература Електронно списание LiterNet, 23.07.2006, № 7 (80), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2006) Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература в-к „Култура“, бр. 19 (2414), 19 май 2006, стр., ISBN 0861-1408 https://www.kultura.bg/bg/article/view/11799

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/