Публикации на гл.ас. д-р Светла Николова Дживтерева


Дживтерева, Светла (2018) Функции на финалните формули в коледните обредни песни Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, VOL. 36/1, VELIKO TARNOVO, (http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss1/)

Дживтерева, Светла (2018) Териториално разпределение на българските народни песни според функциите им (по данни от електронен фонд към Архив на Катедра Българска литература при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") Полетата на етнологията: между знанието и познанието. 25 години Асоциация "Онгъл". Годишник на Асоциация "Онгъл", том 16, год. ХII, 2018, ИИК "Род", с. 340-343, 613-617, ISSN 1311 - 493Х,

Дживтерева, Светла (2017) Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?"). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, [S.l.], v. 6, p. 136, jan. 2018. ISSN 2449-8297. Available at: . Date accessed: 17 jan. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.136.

Дживтерева, Светла (2017) Наблюдения върху припева на коледните песни. В: сб. "Вяра и култ", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ, 2017, ИК “Род”, с. 110-116, ISSN 1311-493X;

Дживтерева, Светла (2014) Пролетните момински обреди в контекста на миторитуалните идеи на инициацията Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, Издателство "Лени-АН", 2014, с. 62-70, ISBN: 978-619-7058-33-8

Дживтерева, Светла (2014) "Етнология и медиевистика", или мисъл, слово и дух в пространствата на етничния светоглед. Електронно списание LiterNet, 17.03.2014, № 3 (172), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todor-mollov.htm)

Дживтерева, Светла (2014) "Болен Дойчин и Черен Арапин" - борбата за българския космос" Електронно списание LiterNet, 27.04.2014, № 4 (173), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/mollov-dojchin.htm)

Дживтерева, Светла (2014) "Коледните песни на хърцоите" сп. Проглас (ВТУ), г. ХХІІІ, 2014, кн. 1, ISSN 0861-7902, с. 186-188

Дживтерева, Светла (2013) "Тодор Моллов. Етнология и медиевистика. (Топоси. Имена. Светци.)" Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство., Велико Търново, 2012/2013 г.;

Дживтерева, Светла (2013) Т. Моллов "Болен Дойчин", Т. 1. "Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Изследване"; Т. Моллов "Болен Дойчин", Т. 2. "Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Текстове" В: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство., Велико Търново, 2012/2013 г.

Дживтерева, Светла (2013) Сюжетопораждащи матрици в някои български етиологични легенди и обреди. "Език и етнос", Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2013, т. 11, г. VІІІ, ИК “Род”, С. 2013, с. 271-278. ISSN 1311-493X;

Дживтерева, Светла (2013) Коледуване и Коледа в Русенско "Хърцои, том 1 - Коледни песни.", Съставител и редактор: Тодор Моллов, изд. РИМ - Русе, ИИК "РОД", Русе 2013, с. 14-21, ISBN 978-954-062-5

Дживтерева, Светла (2013) Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013 г., 238 с., ISBN:978-954-524-907-5

Дживтерева, Светла (2012) Сюжетопораждащи матрици при изграждане на някои фолклорни устни разкази Известия на Регионален исторически музей - Русе, Т. ХVІ, "Град - етнология - социализъм". Сборник с доклади от ХІІІ Национална етнографска конференция в България и ХII Пролетни четения. 11 - 12 юни, Русе. Ред. колегия: Проф. д.ф.н. Анчо Калоянов - гл. редактор, Проф. д-р Димитър Драганов, Теодора Бакърджиева, Върбин Върбанов, Доц д-р Николай Ненов - секретар, Русе, ТС Груп ООД-Русе, 2012, с. 388-394, ISSN 1313-7336

Дживтерева, Светла (2009) Параметри и социални функции на гатанковото прение Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десетите Пролетни четения на Асоциация "Онгъл" на тема "Vita Sexualis", 8-9 юни 2007 г., Русе, ред. ст. н. с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н. с. д-р Константин Рангочев, ИК “Род”, 2009, с. 26-36, ISBN 978-954-476-046-5

Дживтерева, Светла (2009) Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор". УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново също и В: Онгъл. Електронно списание. Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология., г. ІІ., 2010, бр. 2, "Етнология и Научно развитие", с. 122-134, ISSN 1314 - 3115, (http://www.spisanie.ongal.net/broi2.html)

Дживтерева, Светла (2008) Космологичната образност в народните гатанки (Гатанки с отговор река, път и дим) Годишник на Асоциация "Онгъл", 2007, том 6, год. V, Етнология на пространството, част 2. София, ИИК "РОД", 2008, с. 127-139, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2008) Миторитуална основа на обичая „Газене чирепни" Годишник на Асоциация "Онгъл", 2007, том 6, год. V, Етнология на пространството, част 2. София, ИИК "РОД", 2008 г., с. 292-299, ISSN 1311-493Х;

Дживтерева, Светла (2008) Раждането на огъня в българските народни гатанки Филологический сборник. ІІІ., Тверь, Тверский государственны университет, 2008 г., стр. 193-196, ISBN 978-5-88997-341-7; също и В: "Владетелят и светецът", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 7, ч. І., г. VІ, 2009, ИК “Род”, с. 182-194, ISSN1311-493X;

Дживтерева, Светла (2008) Човекът във фолклорния модел на света (по материали от българските народни гатанки) 45 години Филологически факултет: Юбилеен сборник. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 329-335, ISBN 978-954-524-673-9

Дживтерева, Светла (2008) Историята на житното зърно (по материали от българските народни гатанки) Проглас (ВТУ), 2008, г. ХVІІ, кн. 2, стр. 58-72, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol17/iss2/

Дживтерева, Светла (2008) Змията и славеят в народните гатанки Арнаудов сборник, том 5, Русе, ЛЕНИ-АН-Русе, 2008 г., с. 116-126, ISBN: 978-954-8190-57-2

Дживтерева, Светла (2007) Баладата “Гьорги Грозния” – произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция Електронно списание LiterNet, 12. 08. 2007, № 8 (93), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/baladata.htm)

Дживтерева, Светла (2006) Тодоровата седмица: рефлекси на митологичния модел Електронно списание LiterNet, 20.11.2006, № 11 (84) http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todorovata.htm също и в: Етнология и демонология. София, ИИК „РОД”, 2007, с. 79-95, ISBN 978-954-476-044-1

Дживтерева, Светла (2006) Овеществяване на хронотопа в две обредни песни Проглас (ВТУ), 2006 г., ХV, , кн. 1, 2006, 97-112, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol15/iss1/; също и в: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm).

Дживтерева, Светла (2004) Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., 26-36, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2004) За един модел на етничното усвояване на пространството. Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., с. 49-56, ISSN 1311-493Х; също под заглавие: Варианти на етничното усвояване на пространството. // В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

Дживтерева, Светла (2003) Гатанки с отговор “тиква” Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2003 г., Т. 3, г. ІІІ (2003), ИК “Род”, С., 171-173, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2001) Гатанки с отговор “таралеж”. Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2001 г., Т. 2, г. ІІ, (2001), ИК “Род”, С., с. 210-214, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2000) Семантика и функция на гатанките Светци и фолклор. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 1998, Т. 1, г. І, (1998),. ИК “Род”. С. 2000, с. 79-83, ISSN 1311-493Х.

Дживтерева, Светла (2000) "Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене" Арнаудов сборник. Т. І., Арнаудови четения. Сборник доклади и съобщения от юбилейна научна конференция по случай 120 години от рождението на Академик Михаил Арнаудов - 9-10 октомври, Русенски университет, редактори: проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, доц д-р Руси Русев, д-р Николай Ненов, Румен Горанов, Русе, Издателство "Лени-АН", 2000 г., с. 70-72, ISBN 954-8190-141

Дживтерева, Светла (1999) "Наблюдения върху топонимията на селата Горталово, Плевенско и Кошарна, Русенско" Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150г. от рождението на Димитър Маринов. Сборник с материали от юбилейна научна конференция по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов - 26 октомври 1996 г. Русе, редактори: д-р Руси Русев, Румен Горанов, д-р Николай Ненов, Русе, Издателство "Лени-АН", 1999, с. 103-106, ISBN 954-8190-407-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/