Публикации на гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова


Димитрова, Илияна (2019) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 238-257, ISBN 978-954-9489-65-1

Димитрова, Илияна (2018) Драматургията на Бойко Илиев по повестта "Крадецът на праскови". В: Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Ред. Н. Димитров, Ант. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева. В. Търново, ДАР-РХ, 2018, с.144-157, 2018; ISBN 9789-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID 1287543780

Димитрова, Илияна (2017) Баналното като естетическа категория на не-красивото в късната проза на Константин Константинов и в живописното творчество на Едуард Хопър. В: Красотата в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 103-121. ISBN 978-619-208-100-3, COBISS.BG-ID 1280447460

Димитрова, Илияна (2015) Иван Радославов: между овладяването и сътворяването на литературно-комуникативните модели в изкуството. В: Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Ред. Д. Михайлов, Ант. Велкова-Гайдаржиева. В. Търново, 2015, с. 95-101. ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID 1279912676

Димитрова, Илияна (2015) Литературни пейзажи. Творчеството на Станислав Стратиев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 232 с. ISBN 978-619-208-016-7, COBISS.BG-ID 1273425380

Димитрова, Илияна (2015) Слово и жест в пиесите на Станислав Стратиев. В: Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Ред. Ц. Иванова, Р. Радев, Н. Йович, В. Седефчева, С. Стаменкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 157-170. ISBN 978-619-208-010-5, COBISS.BG-ID 1281568484

Димитрова, Илияна (2015) Утробните гласове на отсъстващото време. Поетическият дебют на Калина Ковачева „Трябва да те има” от 1970 г. В: Тихата лирика в българската литература. Ред. Пл. Дойнов, Ив. Станков. София - Велико Търново, Кралица Маб, 2015, с. 298-307. ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID 1272333284

Димитрова, Илияна (2014) Фигурата на учителя според очерка за Китан Дожд от книгата на Пенчо Славейков „На острова на блажените”. В: Славейковото общество. Изследвания и материали. Ред. Й. Ефтимов. С., 2014, с. 124-128. ISBN 978-954-533-134-3, COBISS.BG-ID 1265652196

Димитрова, Илияна (2014) Пространство и сцена в пиесите на Станислав Стратиев. В: Арнаудов сборник. Т. 8. Ред. Р. Русев, Я. Пометкова, Е. Недкова, В. Донева, Д. Караминчева, М. Душкова. Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, с. 147-157. ISBN 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID 1271046372

Димитрова, Илияна (2014) Между въображаемото и реалното (повестите „Бариерата” на П. Вежинов и „Много висока тераса” на Генчо Стоев). В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Рец. С. Танасиħ, Т. Молов, Д. Милутиновиħ. Ниш, 2014, с. 63-71.

Димитрова, Илияна (2013) Между „входа” и „изхода” на символистичния замък („Легенда за разблудната царкиня” на Д. Дебелянов). В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. Ред. И. Радев, А. Велкова-Гайдаржиева, Н. Димитров, Д. Михайлов, И. Димитрова. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 99-111. ISBN 978-954-524-920-4, COBISS.BG-ID 1260149220

Димитрова, Илияна (2013) Ранните разкази на Светослав Минков: функция на сценографския език. В: Арнаудов сборник. В чест на акад. М. Арнаудов. Т. 7. Ред. Р. Русев, Н. Ненов, Я. Пометкова, Е. Недкова, В. Донева, М. Душкова, Д. Камаринчева, Н. Бенин. Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, с. 199-208. ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID 1260185572

Димитрова, Илияна (2012) Моделиращите функции на хронотопа в романите на Ивайло Петров. Велико Търново, Фабер, 2012, 192 с. ISBN 978-954-400-646-4, COBISS.BG-ID 1245045988

Димитрова, Илияна (2012) „Опитите за летене” в съвременната българска литература. В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българсистиката и славистиката. Т.12. Съст. Хр. Бонджолов, Ж. Колева, К. Георгиева. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.13-29. ISBN 978-954-524-860-3, COBISS.BG-ID 1248673252

Димитрова, Илияна (2012) Проблемът за двойника в прозата на Георги Марков. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Т. 1. Ред. К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, А. Антонова. С., 2012, с. 569-586. ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS.BG-ID 1252405476

Димитрова, Илияна (2011) Слово и битие в романа „Възречени от Манастър” на Никола Инджов. В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, М. Григорова. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 142-152. ISBN 978-954-524-775-0, COBISS.BG-ID 1238056420

Димитрова, Илияна (2011) Култура на етажността в българската литература от втората половина на XX в. (Или как „човекът на града” помни „човека на дома”). В: Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. Ред. Ц. Иванова, Й. Маркович, Р. Радев, Х. Бонджолов, Б. Златкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 105-122. ISBN 978-954-524-788-0, COBISS.BG-ID 1237699556

Димитрова, Илияна (2010) Погнусата – премълчаният персонаж в романа „Денят на нетърпението” на Владимир Зарев. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева, Н. Бурнева, Л. Цонева, Е. Налбантова, С. Станчев, В. Маринов. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.2, 2010 (год. XIX), с. 41-57. ISSN 2367-8585 (Online), 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196

Димитрова, Илияна (2009) Присъствия на родното (модели и трансформации) в повестта „Преди да се родя и след това” на Ивайло Петров. В: Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий". 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. Ред. Б. Борисова, Х. Станева, П. Ангелова, П. Христов, А. Петрова, А. Станимирова, И. Дончева, И. Атанасова, М. Григорова, Т. Моллов. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 283-290. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Димитрова, Илияна (2009) Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева, Н. Бурнева, Ел. Налбантова, Л. Цонева, С. Станчев, С. Гърдев. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2009 (год. XVIII), с. 32-47. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1233864676

Димитрова, Илияна (2008) Дневникът в хронотопната структура на два романа („Иван Кондарев” от Емилиян Станев и „Хайка за вълци” от Ивайло Петров). В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания. Архив. Спомени. Съст. И. Радев, С. Василев. Ред. С. Василев, И. Павлова, П. Стефанов. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 313-321. ISBN 978-954-524-625-8, COBISS.BG-ID 1228434660

Димитрова, Илияна (2008) Моделиращата функция на времето и пространството в романите на Ивайло Петров: дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен "доктор", научна специалност 05.04.02. - Българска литература (втората половина на XX-ти век) Велико Търново, 2008. COBISS.BG-ID 1247868900

Димитрова, Илияна (2007) Типология и топос на лова в романа „Хайка за вълци” на Ивайло Петров. В: Национални филологически четения: Велико Търново, 2005-2006, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 310-320. ISBN 1313-2431

Димитрова, Илияна (2006) Историко-фолклорният език на хронотопа в романа „Мъртво вълнение” на Ивайло Петров. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева,, Н. Бурнева, Л. Цонева, Е. Налбантова, С. Станчев, С. Гърдев. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2006 (год. XV), с. 97-111. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)

Димитрова, Илияна (2005) Фолклорно-митологичното време в романа „Време разделно”. В: Света гора. Алманах за литература и изкуство. Ред. С. Василев, В. Шумелов, Р. Радев, А. Велкова-Гайдаржиева, И. Павлова. В.Търново, Фабер, 2005, с. 415-421. ISSN 1311-0209 (Print), COBISS.BG-ID 1121150692

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/