Публикации на доц. д-р Емил Костадинов Бузов


Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие. Сборник доклади от научно практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", 2019, авторски колектив, Педагогически колеж, Плевен, с. 43-51, ISBN:978-619-91255-1-9

Бузов, Емил (2019) Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата 12 научно-практическа конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка", с. 5-15, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе – издател, 2019. ISBN 978-619-7404-06-7

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", 2018, 8 страници, ISBN:978-619-00-0712-8

Бузов, Емил (2018) Как се обучават възрастни, формират групови връзки, организира и провежда обучение. Методически пътеводител на обучителя, Сф, 2018, ISBN 978-619-91255-0-2, COBISS.BG- ID 1288578532

Бузов, Емил (2017) Технологичната среда в детската градина - пародокс, реалност или иновация София, Seventh International Scientific Conference, EPU, 2017, 8 страници, ISSN 1314-5711

Бузов, Емил (2017) РАННОТО ДЕТСТВО И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЮЗУ, Благоевград,2017, 8 страници, ISBN 978-954-00-0116-6 262-270

Бузов, Емил (2017) Организация на предучилищното образование - Технологии за подкрепа личностното развитие на децата София, РААБЕ, 2017, 23 страници,ISSN 2534-8647

Бузов, Емил (2016) ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА София, РААБЕ, 2061 22 страници, ISSN 2534-8647

Бузов, Емил (2015) Meetings with the Family - activities,results and perspectives Italy, Instituto degli Innocenti, goo.gl/5CaG6z, p.85 -95

Бузов, Емил (2015) EЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - International conference, Burgas Free University, научно-практическа конференция, 2014, 9 страници, ISBN 978-954-8468-96-1

Бузов, Емил (2014) Technologies enhance the learning in the school Европейски политехнически университет, Международна конференция, 2014, 8 страници,ISSN 1314-5711

Бузов, Емил (2014) КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ИНТЕРАКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ИНТЕРАКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ, Бургаски свободен университет, 2014, 9 страници, ISBN 978-619-7126-02-0

Бузов, Емил (2014) ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ National conference, 2014, Ministry of education and South-West University, международна конференция, 2014, 10 страници, ISBN 978-619-90349-1-0,

Бузов, Емил (2013) КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ National conference, Ministry of education and South-West University, 2013,10 страници, ISBN 978-954-680-888-2

Бузов, Емил (2013) ЗА СМИСЪЛА ОТ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – European Social Fund conference-BG051PO001-4.1.5-0036, 2013, p 7-14

Бузов, Емил (2012) ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ И УЧЕЩАТА СЕ ОБЩНОСТ International conference, Sofia, Иновации и интерактивни технологии в образованието,2012,10 страници, ISBN 978-954-2936-04-6

Бузов, Емил (2012) Технология на превръщането на добрата практика в успешна презентация National conference, Ministry of education, 2012, 5 страници, ISBN 978-954-9876-19-2

Бузов, Емил (2012) INTERCULTURAL EDUCATION – INSTITUTIONAL DIALOGUE AMONG INSTITUTIONS International conference, Istanbul, Turkey Suleiman Shah UNI, 2012, 8 страници, ISBN: 978-605-63388-0-9,

Бузов, Емил (2011) Innovative learning approaches in the primary school International conference, Burgas Free University, Международно конференция, 2011, 10 страници, ISBN 975-954-9370-81-2

Бузов, Емил (2008) Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника, Сф, Екип плюс ООД, 2008 г., 106 страници, ISBN 978- 954-9876-18-15, COBISS.BG-ID 1288570084

Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището Четирите стени на училището, СФ, Екип плюс ООД, 2007 г., 224 страници, 978-954-9876-13-0, COBISS.BG-ID 1288569572

Бузов, Емил (2004) Ефективното училище Ефективното училище, Сф, Екип плюс ООД, 2004, 78 страници, ISBN 954-9876-11-Х

Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая Мениджмънт на занималнята и класната стая, Сф, Екип плюс ООД, 2004,76 страници, ISBN 954-9876-12-8, COBISS.BG-ID 1288547044

Бузов, Емил (1999) 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес, София, ЕкипПлюс ООД, 1999, 253 стр, ISBN 954-9876-02-0

Бузов, Емил (1999) Игровата и трудовата дейност в началното училище Игровата и трудовата дейност в началното училище, СФ, Екип-плюс, 1999 г, 111 стр., ISBN978-954-9876-14-7

Бузов, Емил (0) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие. Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Педагогически колеж, Плевен, 2109, ISBN:978-619-91255-1-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/