Публикации на доц. д-р Емил Костадинов Бузов


Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова и др., Плевен, 2019, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Бузов, Емил (2019) Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата Сборник с доклади от XII научно-практическа конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка", Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2019, с. 5-15, ISBN 978-619-7404-06-7

Бузов, Емил (2019) Учещата се общност и технологиите в основата на компетентностния подход в предучилищното образование Класика и иновации в педагогическата практика - Четвърти Международен Педагогически форум, Асеновград, 2019, Редакционна колегия: доц. д-р Ст. Динчийска и колектив, изд.Виктори- Пр, стр. 28-35, ISBN 978-619-7014-35-8

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще (сборник доклади от международна научна конференция), науч. ред. Калина Йочева. София, Институт по реторика и комуникация, 2018, с. 52-61, ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID 1284748772

Бузов, Емил (2018) Технологичната среда в детската градина - пародокс, реалност или иновация Образование, наука, иновации. Перник: Европейски политехнически университет, 2018, с. 352-359, ISSN 1314-5711, COBISS.BG-ID 1261395172

Бузов, Емил (2018) Методически пътеводител на обучителя Плевен, 2018, с. 9-14, с. 28-47, ISBN 978-619-91255-0-2, COBISS.BG-ID 1288578532

Бузов, Емил (2017) Ранното детство и иновационни практики при подготовката на педагогическите специалисти Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование (сборник с научни доклади от юбилейна международна научна конференция), ред. кол. Траян Попкочев и др., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2017, с. 262-270, ISBN 978-954-00-0116-6, COBISS.BG-ID 1283904228 262-270

Бузов, Емил (2017) Технологии за подкрепа личностното развитие на децата Организация на предучилищното образование, София, РААБЕ, 2017, глава Б7.2 с. 1-9, ISSN 2534-8647, COBISS.BG-ID 1278971876

Бузов, Емил (2016) Програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина Организация на предучилищното образование, София, РААБЕ, 2016, глава 2.1 с. 1-11, ISSN 2534-8647, COBISS.BG-ID 1278971876

Бузов, Емил (2015) Meetings with the Family - activities,results and perspectives Italy, Instituto degli Innocenti, goo.gl/5CaG6z, p.85 -95

Бузов, Емил (2015) Eлектронната платформа - център за развитие на формалното и неформалното образование Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение". Ред. Галя Христозова, БСУ, 2014, с. 34-42, ISBN 978-954-8468-96-1, COBISS.BG-ID 1268656868

Бузов, Емил (2014) Technologies enhance the learning in the school Образование, наука, иновации: сборник научни доклади от международна научна конференция, Европейски политехнически университет, 2014, с. 184-190, ISSN 1314-5711, COBISS.BG-ID 1261395172

Бузов, Емил (2014) Конструктивизъм и интерактивност на университетското преподаване Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето (сборник доклади), ред. кол: Петко Чобанов и др. Бургаски свободен университет, 2014, с. 4-10, ISBN 978-619-7126-02-0, COBISS.BG-ID 1268442340

Бузов, Емил (2014) Електронната платформа за дистанционно обучение – нова образователна технология Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище (сборник от конференция с международно участие), ред. кол. Добринка Тодорина и др., Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2014, с. 192-197., ISBN 978-619-90349-1-0, COBISS.BG-ID 1268263908

Бузов, Емил (2013) Комуникационната стратегия като условие за управлението на училищното образование Качество на образованието: проблеми и технологии на управление. Съст. Тр. Попкочев, Д. Димитров; ред. кол. Тр. Попкочев и др., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2013, с. 16-24, ISBN 978-954-680-888-2, , COBISS.BG-ID1263946724

Бузов, Емил (2013) За смисъла от електронна платформа за управление на обучението в българското училище European Social Fund conference-BG051PO001-4.1.5-0036, 2013, p. 7-14

Бузов, Емил (2012) Педагогически иновативни модели и учещата се общност Сборник от международна научно-практическа конференция на тема "Иновации и интерактивни технологии в образованието", сдружение „Етнотолеранс“, научен редактор доц. Керанка Велчева и др., 2012, с 15-20, ISBN 978-954-2936-04-6

Бузов, Емил (2012) Технология на превръщането на добрата практика в успешна презентация Сборник „Ефекти от промяната“, Екип РА, Фондация Стъпка по стъпка, 2012, 5 стр., ISBN 978-954-9876-19-2

Бузов, Емил (2012) Intercultural education – institutional dialogue among institutions International conference, Istanbul, Turkey Suleiman Shah UNI, 2012, с. 250-258, ISBN: 978-605-63388-0-9

Бузов, Емил (2011) Иновационни подходи в методиката на обучение в началното училище Сборник от международна конференция "Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения", ред. кол. Петко Чобанов и др., т. IV, БСУ, Габрово: Екс-Прес, 2011, с. 263-270, ISBN 978-954-9370-81-2, COBISS.BG-ID 1245772260

Бузов, Емил (2010) Комуникационна стратегия - предизвикателство и/или необходимост Съвременна хуманитаристика, 2010, № 2, с. 116-119, ISSN: 1313-9924, COBISS.BG-ID 1237004260

Бузов, Емил (2009) Компетентният учител Годишник на Съюз на учените в България - клон Благоевград, 2009, T. 3, с. 51-62, ISSN: C626-1949. 1313-5236; COBISS.BG-ID 1239520740

Бузов, Емил (2009) Методически аспекти на обучението по домашен бит и техника в началната училищна реалност София: Екип плюс ООД, 2009, 187 страници, ISBN 978-954-9876-17-8, COBISS.BG-ID 1288557284

Бузов, Емил (2009) В света на материалите: методическо пособие за учителя в часовете по домашен бит София: Екип плюс ООД, 2009, 96 страници, ISBN 978-954-9876-15-4, COBISS.BG-ID 1288556772

Бузов, Емил (2008) Качество в образованието на децата: Разговор с експерта Отвътре (двумесечно списание за култура и публицистика), 2008, с. 52-54, ISSN: 1311-266X.- 51-52 COBISS.BG-ID 1181642468

Бузов, Емил (2008) Учебно-възпитателният процес, класната стая, урокът и интеркултурното образование в мултикултурна учебна среда Педагогика, 2008, HVIII, № 2, с. 23-32, ISSN: 0861-3982, COBISS.BG-ID 1180276196

Бузов, Емил (2008) Интеркултурното образование в мултикултурна училищна среда Многообразие без граници. Ред. кол.: Пл. Макариев и др., В. Търново: Фабер, с. 85-96, ISBN 978-954-775-896-4, COBISS.BG-ID 1228541924

Бузов, Емил (2008) Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника София: Екип плюс ООД, 2008, 106 страници, ISBN 978- 954-9876-18-15, COBISS.BG-ID 1288570084

Бузов, Емил (2008) Методически насоки за ръководство на педагогическа практика по домашен бит и техника (начален етап на обучение в общообразователното училище): за директори и учители, преподаватели и студенти София: Фонд. Програма Стъпка по Стъпка, 2008, 78 страници, ISBN 978-954-9876-16-1, COBISS.BG-ID 1288547812

Бузов, Емил (2007) Организация и функции на примерен образователен модел Годишник на Бургаски свободен университет, 2007, с. 277-285, ISSN: 1311-221X.- 17, COBISS.BG-ID 1175186660

Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището София: Екип плюс ООД, 2007, 224 страници, 978-954-9876-13-0, COBISS.BG-ID 1288569572

Бузов, Емил (2005) Изграждане на позитивна среда в занималнята и класната стая Годишник на Бургаски свободен университет, 2005, с. 110-116, ISSN: 1311-221X.- 13, COBISS.BG-ID 1169718756

Бузов, Емил (2004) Същност на ефективното училище Годишник на Бургаски свободен университет, 2004, с. 224-232, ISSN: 1311-221X.- 11, COBISS.BG-ID 1172203236

Бузов, Емил (2004) Ефективното училище София: Екип плюс ООД, 2004, 78 страници, ISBN 954-9876-11-Х, COBISS.BG-ID 1288546276

Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая София: Екип плюс ООД, 2004, 76 страници, ISBN 954-9876-12-8, COBISS.BG-ID 1288547044

Бузов, Емил (1999) 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес София: Екип плюс ООД, 1999, 253 страници, ISBN 954-9876-02-0, COBISS.BG-ID 1289849316

Бузов, Емил (1999) Игровата и трудовата дейност в началното училище Игровата и трудовата дейност в началното училище, София: Екип-плюс, 1999, 111 страници, ISBN 978-954-9876-14-7, COBISS.BG-ID 1289957860

Бузов, Емил (1997) Предучилищният проект за социално слаби деца "Step by step" в България Предучилищно възпитание, 1997, XLV, № 7-8, с. 41-43, ISSN: 0204-7004., COBISS.BG-ID 1137241572

Бузов, Емил (1996) Детската градина - първи стъпки в демокрацията Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1996, V, № 5-6 с. 7-17, ISSN: 0861-0738., COBISS.BG-ID 1135962852

Бузов, Емил (1996) Предучилищният проект "Стъпка по стъпка" в България Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1996, V, № 4, с. 33-35, ISSN: 0861-0738. COBISS.BG-ID 1135963108

Бузов, Емил (1995) Играта - условие за усъвършенстване на обучаващо-трудовия процес в началното училище Начално училище, 1995, II, № 2, с. 48-51, ISSN: 1310-0572., COBISS.BG-ID 1129335268

Бузов, Емил (1995) Играта - основен стимулен метод на обучение Отворено образование: опит, изследвания, новости, 1995, IV, № 3, с. 15-17, ISSN: 0861-0738., COBISS.BG-ID 1131067620

Бузов, Емил (1992) Ситуационно-образователната игра като учебно-научен проблем Магистър – М, 1992, с. 63-66, ISSN: 0861-7635, COBISS.BG-ID 1148125924

Бузов, Емил (1992) Играта - елемент от процеса на оптимизиране на трудовата дейност (в началното училище) Начално образование, 1992, XXXII, № 1, с. 40-44, ISSN: 0204-4951., COBISS.BG-ID 1148131812

Бузов, Емил (0) Учещата се общност и технологиите в основата на компетентностния ходход в предучилищното образование Четвърти международен педагогически форум, Асеновград, 2019г., Научен радектор:доц. д-р Ст. Динчийска и колектив, стр 28-35, изд. Виктори- ПР, ISBN 978-619-7014-35-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/