Публикации на ас. Здравка Иванова Колева


Колева, Здравка (2019) Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра

Колева, Здравка (2018) Поддържане и запазване на потребителския интерес при реализиране на мобилни приложения игри спис. Икономическа мисъл, бр. 6, ИИИ при БАН, стр. 83-97, София, 2018, ISSN 0013-2993.

Колева, Здравка (2018) THE FIFA WORLD CUP AS A MEANS TO MAINTAIN USER INTEREST IN A MOBILE GAMING APP Международный научный журнал „Научные вести“, бр. 4, стр. 111-116, Россия, г. Белгород, 2018, ISSN 2619-1245.

Колева, Здравка (2018) Мобилните приложения и значението на маркетинговата стратегия за тяхното успешно успешно реализиране Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, стр. 193-198, Изд. ФЛП Вышемирский В. С., 2018, ISBN 978-617-7573-31-8.

Колева, Здравка (2018) Интернет рекламна кампания чрез онлайн игра Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, т. II, 30 ноем. 2018 г., Академично издателство „Свищов“, 2018, ISBN 978-954-23-1734-0

Колева, Здравка (2014) Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия EBAY НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, 30-31 окт. 2014 г., В. Търново

Колева, Здравка (2013) Инструментът „QR код” и неговите маркетингови приложения ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г.

Колева, Здравка (2012) Възможности на колективното пазаруване спис. Социално-икономически анализи, бр. 4, 2011 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/