Публикации на доц. д-р Огняна Атанасова Георгиева-Тенева


Георгиева-Тенева, Огняна (2016) Фигурата на разказвача в приказките на Константин Константинов // Библиотека, 2016, № 1, с. 31 – 36, ISSN 0861-847N.

Георгиева-Тенева, Огняна (2016) Рецензия при обсъждане на дисертационен труд на тема „Българският модернизъм в обучението по литература - културни контексти и модели на четене“ на редовния докторант Методий Кирилов. Участие като член на разширен състав на катедра „Методика“ при Факултет по славянски филологии - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Гражданският дефицит в социокултурната норма на литературното образование. // Български език и литература, 2015, № 3, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Критическото мислене като подстъп към гражданствеността. (Литературнообразователни аспекти). // Реторика и комуникации, 2015, бр. 17, ISSN 1314-4464.

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Защо е нужна радикална промяна на гражданското образование у нас // Образование, 2015, № 6, с. 13 – 27, ISSN 0861-475Х

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Интегриране на гражданското и литературното образование – нагласи, мотиви, опит. // Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с.562 – 569, ISBN 978-954-07-3937-3.

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Християнско смирение и гражданска непримиримост в творчеството на Константин Величков за деца и юноши..// Иван Вазов и Константин Величков – във и отвъд Христоматията http://ilit.bas.bg/bg/events/900-ivan-vazov-i-konstantin-velichkov.html

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) Дискусията в урока по литература. // Педагогика, 2015, 7, с. 905 – 920, ISSN 0861 - 3982

Георгиева-Тенева, Огняна (2015) На многая лета! (Проф. Владимир Атанасов на 60 години). // Български език и литература, 2015, № 6, с. 654-656, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) „Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918“). София, Сепа-Инфома, 2014, ISBN 978-954-92599-7-1.

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) Становище за докторската дисертация на Малина Павлинова Димитрова, СУ - Факултет по журналистика и масова комуникация Тема: „Учебно-помощни издания на литературната класика в България (1990–2010 г.). Издателски стратегии и практики” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Литературно-художествено книгоиздаване), редовен докторант

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) Литературното образование като удоволствие и свобода. Рец. за: Наталия Христова-Пеева. Литературното писане в училище. София, „Св. Климент Охридски“, 2012. // Български език и литература, 2014, № 1, 83-87, ISSN 0323 - 9519.

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) 2014 г. - Рецензия на проект „Готовност на студентите от специалност Педагогика да интерпретират произведения на литературата за деца и на фолклора като бъдещи начални учители“. Проект на: СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) За децата – с любов, разбиране и вдъхновение. Предговор към: Антоанета Наумова. Детско сърчице. Стихотворения за деца. София, ИК Проф. Петко Венедиков, 2014, ISBN 978-954-9870-67-1.

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) Становище по: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по литература (Методика на обучението по литература), обявен в ДВ, бр. 69/ 06.08.2013 г. Кандидат: доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов. Избран за професор на 07. 01. 2014 г.

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) 2014 г. – Рецензия на проект „Проучване на специалните компетенции в професионалната подготовка на студенти по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина“ Проект на: ВТУ – Филиал Враца;

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) Рецензия за научен проект на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика – март 2014 г.

Георгиева-Тенева, Огняна (2014) За монографията на Любомир Георгиев. Рец. за: Любомир Георгиев. „Земя за прицел от Свобода Бъчварова – на прицел“. София, Сепа-Инфома, 2014. // http://kulturni- novini.info/news.php?page=news_show&nid=18815&sid=64, ISSN 1312-2282

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) Експертна оценка за изпълнение на проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - Факултета по педагогика – декември 2013 г.

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) член на научно жури по избор на гл. ас. по: 1.3. педагогика на обучението (методика на обучението по български език) за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ . Факултет по Славянски филологии, Катедра по Методика – април 2013. Кандидат: д-р Деспина Василева.

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) 1. Стимулиране на критическо мислене у деца от подготвителна група (чрез общуване с литературна творба). // Образование, 2013, № 4, с. 80-86.

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) Рецензия на проект на Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски” – февруари 2013

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) Експертна оценка за изпълнение на проект на Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски” – април 2013 г.

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) Родината като чужбина в българската следосвобожденска лирика за деца и юноши. 130 години немско образование в Русе. Юбилеен сборник. Русе, Лени-Ан, 2013, с. 118-129, ISBN 978-619-7058-07-9.

Георгиева-Тенева, Огняна (2013) член на научно жури по процедура на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по Славянски филологии, Катедра по Методика, за придобиване на ОНС „доктор“ по: 1.3. Педагогика на обучението по литература (методика на обучението по литература – ученето и преподаването на литературата) от Верина Петрова (април 2013)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии, за придобиване на ОНС „доктор“ на Деспина Василева по професионално направление 1. 3. Педагогика на обучението по български език (методика на обучението по български език) (октомври 2012)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ И ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Диалог на педагогическите компетенции : 130 г. от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) „Българска христоматия” от Вазов и Величков: моделиране на културната идентичност. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Милена Цанева, София, Институт за литература, БАН, 2011, ISBN 978-954-8712-79-8 (Изд. център "Боян Пенев" при Институт за лит. - БАН, подв.) : 22 лв. ISBN 978-954-322-559-0 (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Невъзможният диалог. (Развитие на хуманитарната образованост в училище чрез творчеството на Чехов). // Европа чете Чехов сборник "Европа чете Чехов" - Ред. колегия Ю. Домански, Г. Гърдев, Н. Няголова, Бл. Благоев. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 379-387, ISBN 978-954-524-868-9.

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Стимулиране на критическо мислене у деца от подготвителната група (чрез общуване с литературна творба). // сборник 130 години предучилищно образование в България. В. Търново, 2012. (диск)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ за професор по: 1.3. Педагогика на обучението по литература (методика на обучението по литература – ученето и преподаването на литературата). Кандидат: Адриана Дамянова (юни 2012)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика, за придобиване на ОНС „доктор“ на Румяна Нешкова по: 1.2. Педагогика (септември 2012)

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за статия на Румяна Рангелова и Теодора Тодорова (Американски колеж – София): “Списание “Диалог” – един свободен, но отговорен глас”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 5/2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Днешният живот на идеите от „Българска христоматия” на Ив. Вазов и К. Величков. списание "Образование", кн. 3, 2011, ISSN 0861-475Х

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) По играта им ще ги познаете. Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Мария Герджикова, София, Булвест, 2011, ISBN 978-954-18-0812-2

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за Статия на доц. д-р Светлана Стойчева (СУ “Св. Климент Охридски”) – “Пролог към “Каноничен речник на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век)”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите „Неформално образование” и „Социални дейности” на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование сп. "Български език и литература" - кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка за изпълнението на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Готовност на студентите от специалност Педагогика да преподават по български език и литература като потенциални начални учители” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) „Разочарование” от Валери Петров: играта всъщност е сериозно нещо. сп. Предучилищно възпитание, кн. 6, 2011, ISSN 0861-3982

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование. сп. Български език и литература, кн. 6, 2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ - Филологически факултет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2011, с.211-218, ISSN 0861-0029

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/