Адаптирана физическа активност.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4


 Учебникът е предназначен за студенти, бъдещи учители по физическо възпитание и спорт и учители в начален етап на основна образователна степен. Обезпечава дисциплината „Адаптирана физическа активност“ и учебната практика по физическо възпитание, провеждана с деца със специални образователни потребности.  Част първа съдържа: същност, функции, цел, задачи и средства на адаптираната физическа активност; тенденции в развитието на АФА; спортът за хора с увреждания в Република България - законодателна уредба; научни понятия и термини в АФА; класификация на основните категории увреждания – двигателни, ментални, зрителни и слухови; физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности; съдържание на рамковите учебни програми по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в специалните училища; физическото възпитание, адаптираната физическа активност и спортът - средство за социализация.  Във втора част са представени възможностите за участие в състезания според класификацията на основните категории увреждания – параолимпийски спорт, спорт за хора с ментални увреждания и спорт за хора с увреждания на слуха.  В част трета се дефинира спортно-медицинската класификация на спортистите според степента на ограничаване на техните функции. На вниманието на специалистите са предложени някои от най-популярните спортове за хора с различни ограничения – футбол, баскетбол, баскетбол на инвалидни колички, T. In. Basket, боче, ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски северни дисциплини, прецизно ориентиране – trail orienteering.
  Учебник / Учебно помагало
 Адаптирана физическа активност, адаптирано физическо възпитание, адаптиран спорт.
 Издадено
  9988
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/