Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. ISSN 1310-3393


 Резюме: В статията се прави опит да се анализират някои основни проблеми и различни аспекти на специалното, интегрираното и включеното образование за децата със специални образователни потребности в България и на дисциплината „Физическо възпитание и спорт” като неотменна част от тях на фона на опита в Европа. Цел: да се направи анализ на специфичната литература и нормативните документи, засягащи обучението като цяло и обучението по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” на деца със специални образователни потребности, като се направят съответните изводи и се формулират конкретни препоръки за практиката.
  Статия
 Специално образование, интегрирано образование, включващо образование, физическо възпитание и спорт.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9987
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/