Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124


Иванов, Ивелин (2013) Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София


 Статията анализира сведения, свързани с видовете кораби и числеността на корабите и корабните екипажи в сагите от „Heimskringla”, публикувана в превод на български като „Саги за кралете на Севера”. Основно внимание е отделено на числеността на корабите и размерът на флотилиите, както и върху важната роля на опълчението от свободни селяни в осигуряването на достатъчно кораби и в поддържането на морската отбрана. Сред основните изводи е този за ограничените възможности на конунга (краля) в поддържането на собствен флот. Подчертан е и фактът за използване на транспортни и товарни кораби в някои морски сражения. Анализирайки сведенията за състава и числеността на корабните екипажи авторът използва термините екипаж от гребци, максимален екипаж и екипаж от войни, подчертавайки, че най-често често посочените в сагите цифри касаят първата или втората категория. В заключение авторът отхвърля като ненадеждни и недостоверни сведенията за екипажи над 140 души. Той изтъква, че сведенията за екипажи от 40, 50 и 60 души са по-реалистични и съвпадат с други писмени и археологически свидетелства. В обобщение се посочва, че част от информацията в кралските саги може да бъде използвана за разкриване реалната картина на войната в средновековна Скандинавия в периода IX-XII в. Ivanov, Ivelin. The Fleet in ‘Sagas of the Kings of Norway’, or of Naval Warfare in Medieval Scandinavia (X-XIIcc.) Summary The article analyzes data connected with the kind and number of ships and ship crews in Snorri Sturluson’s ‘Heimskringla’ which is translated into the Bulgarian language as ‘Sagas of the Northern Kings’. Major attention is paid to the number of ships and the size of fleets, as well as to the crucial role of the core of the army consisting of free peasants in the procurement of a sufficient number of ships and the maintenance of coastal defense. One of the major conclusions drawn is the one about the limited options of the konung (the king) in the maintenance of a personal fleet. There is also emphasis on the fact that transport and cargo ships were used in certain naval battles. While analyzing the data about the types of personnel and the number of ship crews, the author is using terms like rowing crew, maximum crew and warrior crew, pointing out that the numbers mentioned in the sagas usually concern the first or second of these categories. In conclusion, the author dismisses the data which claims that some crews consisted of more than 140 people as untrue. He considers the data stating that certain crews consisted of 40, 50 or 60 people as much more realistic and in unison with the other written and archaeological sources. Finally, he points out that part of the information in the royal sagas can be used in revealing the realistic image of warfare in medieval Scandinavia of the IX-XII c. period. )
  Статия
 Ключови думи: кралските саги на Снуре Стюрлюсон ( Снори Стурлусон), морската война в средните векове, викинги. Key words: King's Sagas, Snori Sturluson, Medieval Naval Warfare, Vikings.
 Издадено
  9972
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/