Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. – В: Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Т. VI. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172


Иванов, Ивелин (2013) Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. – В: Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Т. VI. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172 Велико Търново


 Статията е опит за паралел между църковното реформаторство в средновековна България и Англия. Авторите разглеждат ключовите фигури на св. Иван Рилски и св. Евтимий Търновски в светлината на въпроса: Отшелници или реформатори са тези личности и можем ли да открием паралели с подобни фигури в средновековна Англия? Следвайки тази идея, статията представя ранни английски реформатори като епископ Осуалд в сравнение с достигналите до нас сведения за св. Иван Рилски на фона на динамичните промени в християнска Европа през X в. Авторите прокарват и паралели между реформата на патриарх Евтимий и реформите на папа Бенедикт XII от XIV в. и проследяват накратко тяхното отражение върху българската и английската църква. В заключение, статията очертава няколко общи тенденции: наличие на реформаторски нагласи и промени през X и XIV в., външно влияние върху реформите от XIV в. и тясната връзка между църковни реформи, образование и книжовна култура в средновековна България и Англия.
  Статия
 църковни реформи, отшелничество, исихазъм, реформаторски манастири, образование, университети
 Издадено
  9969
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/