Пропаганда и история в епохата на хан Крум.


Младенов, Момчил (2016) Пропаганда и история в епохата на хан Крум. Епохи, 2016, ХХІV(1), с. 49-56, Print ISSN 1310-2141


 изказва се хипотезата, че в двора на хан Крум се проявява подчертан интерес към античната култура и история
  Статия
 ранно средновековие, антична култура,
 Издадено
  9967
 Момчил Младенов

2. Албена Миланова. Власт и пропаганда: политически послания в българската ранносредновековна култура (VІІІ - средата на ІХ век). - В: Българко царство в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов. отговорен редактор А. Николов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4490-2, с. 239, бел. 27.

1. Николай Хрисимов. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 г? - Епохи, 2017, Т. ХХV, книжка 2, ISSN 1310-2141, с. 426.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/